TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Trung tâm Nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo

BỘ NỘI VỤ

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

---------------

Số: 83 /QĐ-VKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ

làm việc của Trung tâm nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-BNV ngày 17/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về các hội, tổ chức phi chính phủ và triển khai công tác đào tạo sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả nghiên cứu khoa học của Viện.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về các hội và tổ chức phi chính phủ:

a) Nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về hội, tổ chức phi chính phủ; nhận thức, quan điểm và hướng tiếp cận nghiên cứu đối với hội, tổ chức phi chính phủ; kinh nghiệm lịch sử về hội, tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam;

b) Tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm của thế giới về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ;

c) Tổ chức nghiên cứu những vấn đề thực tiễn của hội, tổ chức phi chính phủ; thể chế quản lý hội, tổ chức phi chính phủ; mối quan hệ giữa nhà nước - hội, tổ chức phi chính phủ - thị trường trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội; vai trò của hội, tổ chức phi chính phủ trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội; các mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của hội, tổ chức phi chính phủ;

d) Chủ trì, tham gia nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài liên quan đến các hội, tổ chức phi chính phủ;

đ) Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến đến hội, tổ chức phi chính phủ theo sự quản lý và chỉ đạo của Bộ và của Viện;

e) Tham gia góp ý, phản biện đề án, dự án liên quan đến các đến các hội, tổ chức phi chính phủ.

2. Tổ chức, phối hợp triển khai công tác đào tạo sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:

a) Tổ chức các lớp đào tạo sau đại học thuộc chuyên ngành nghiên cứu khoa học của Viện: xây dựng chương trình, giáo trình, tuyển sinh, tổ chức thi tuyển;

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng, phương pháp nghiên cứu và các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do Viện chủ trì.

3. Chủ trì, tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học và tham gia góp ý kiến, thẩm định các đề án, dự án, dự thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo sự phân công của Viện trưởng.

4. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công khác theo sự phân công của Viện trưởng.

5. Quản lý viên chức, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm do Viên phân cấp theo quy định.

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy chế làm việc của Viện.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm

 1. Quyền hạn:

a) Trung tâm nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo được cung cấp đầy đủ các văn bản, các tư liệu, dữ liệu thông tin, các phương tiện và điều kiện làm việc cần thiết để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm; chủ động giải quyết công việc của Trung tâm để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Các viên chức và nhân viên của Trung tâm có quyền:

- Được dự các hội thảo sơ kết, tổng kết công tác của Viện, của cơ quan Bộ (nếu giấy mời có quy định thành phần), các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc nghiệm thu các chuyên đề, đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do Viện tổ chức;

- Được tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, đề tài khoa học theo sự phân công của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng; tham gia vào các buổi sinh hoạt khoa học của Viện;

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Viện theo quy chế làm việc của Viện;

- Tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học ở trong và ngoài nước theo nhu cầu công tác và phân công của Viện trưởng; được khai thác sử dụng các thông tin, số liệu, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học theo quy chế làm việc của Viện.

Trách nhiệm:

a) Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Trung tâm, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có kết quả các công việc của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ công việc của Trung tâm;

b) Viên chức của Trung tâm nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị khác thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chung của Viện, thực hiện các nội quy, quy định, quy chế làm việc của Viện và của Bộ.

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc

1. Tổ chức Trung tâm nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo gồm: Giám đốc Trung tâm, các Phó giám đốc Trung tâm và các viên chức.

2. Chế độ làm việc: Trung tâm nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo tổ chức và hoạt động theo chế độ Thủ trưởng:

a) Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành công việc chung của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Viện trưởng;

b) Phó giám đốc giúp Giám đốc phụ trách một số công việc của Trung tâm do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc được phân công phụ trách; thay mặt Giám đốc quản lý điều hành công việc của Trung tâm khi Giám đốc vắng mặt;

c) Viên chức của Trung tâm nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc. Theo yêu cầu công việc, viên chức của Trung tâm có thể làm việc trực tiếp và thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Viện phân công, phải có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 63 /QĐ-VKH ngày 20/11/2010 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm và chế độ làm việc của Trung tâm.

2. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo; các viên chức của Trung tâm, Thủ trưởng và viên chức các đơn vị liên quan thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Vụ TCCB (để biết);

- Các đơn vị thuộc Viện;

- Lưu: VT,TH.


Q. VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Ngợi


STT

 

Họ và tên

 Số điện thoại/Email

Trung tâm Nghiên cứu hội, tổ chức phi chính phủ và đào tạo


1


CN. Vũ Trường Giang

Phó Giám đốc


CQ: (04) 6282 6781
vutruonggiang@moha.gov.vn

   

2


ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Nghiên cứu viên

CQ: (04) 6282 6781
nguyenquynhgiang@moha.gov.vn

3


ThS. Phan Đăng Sơn
Nghiên cứu viên (HĐ)

CQ: (04) 6269 5705
phandangson@moha.gov.vn

 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn