TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Phòng Thông tin khoa học và HTQT

BỘ NỘI VỤ

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

---------------

Số: 104 /QĐ-VKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ

làm việc của Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế

-------------------------------------------

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

    Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

    Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-BNV ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

    Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Viện và Trưởng phòng Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, quản lý và tổ chức hoạt động thông tin khoa học và hợp tác quốc tế của Viện; quản lý và vận hành thư viện khoa học điện tử, Trang thông tin điện tử của Viện; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động khoa học của Viện; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Quản lý và tổ chức hoạt động thông tin khoa học:

a) Tổ chức khai thác nguồn dữ liệu; biên dịch, biên tập; duy trì, cập nhật, bổ sung và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin khoa học liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện, của Bộ;

b) Xây dựng, quản lý, khai thác kho tư liệu và vận hành thư viện khoa học điện tử phục vụ nhiệm vụ quản lý khoa học của Viện và của Bộ;

c) Hợp tác, trao đổi thông tin tư liệu khoa học với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Viện trưởng;

d) Biên tập, xuất bản các ấn phẩm thông tin về hoạt động khoa học thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

đ) Phổ biến, thông tin, tuyên truyền việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn của các bộ, ngành, địa phương.

2. Thông tin về cải cách hành chính:

a) Thu thập, bảo quản, hệ thống hóa thông tin, tư liệu (các văn bản, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm, tài liệu điện tử…) về cải cách hành chính nhà nước;

b) Phục vụ các yêu cầu khai thác và sử dụng thông tin, tư liệu về cải cách hành chính nhà nước;

c) Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước trên các ấn phẩm và Trang thông tin điện tử của Viện.

3. Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nghiên cứu và quản lý khoa học:

a) Là đầu mối chủ trì, phối hợp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Viện;

b) Xây dựng, quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử của Viện;

c) Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác của Bộ, ngành Nội vụ (phần mềm tin học phục vụ thi tuyển và các phần mềm quản lý khác);

4. Quản lý và vận hành nguồn tài liệu, dữ liệu khoa học của Viện phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện, của Bộ; đề xuất và tổ chức triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nguồn thông tin, tư liệu khoa học.

5. Quản lý và tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế:

a) Là đầu mối quản lý công tác hợp tác quốc tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Viện xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, 5 năm, hàng năm và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đột xuất về hợp tác quốc tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện.

c) Xây dựng và thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các thỏa thuận hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện;

- Tổ chức thực hiện hoặc đề xuất việc tổ chức thực hiện, quản lý, theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện;

- Trình Viện trưởng việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác nhân danh Viện với các cơ quan, tổ chức quốc tế về nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện.

d) Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài đến làm việc với Viện:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Viện trưởng kế hoạch hàng năm đối với các đoàn đi công tác nước ngoài, các đoàn nước ngoài đến làm việc với Viện;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đón và làm việc với các cơ quan, tổ chức nước ngoài đến làm việc với Viện.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các đề án, dự án hợp tác quốc tế do Viện làm chủ dự án; chủ trì thẩm định các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế do các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng; đề xuất việc tổ chức thực hiện sau khi các chương trình, đề án, dự án được phê duyệt;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Viện cử đi nước ngoài về.

g) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Viện trong khuôn khổ các chương trình, đề án, dự án có nguồn vốn nước ngoài.

h) Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng qui định hiện hành.

6. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nghiên cứu các đề án, dự án, chương trình, đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học; tham gia góp ý kiến, thẩm định các đề tài, dự án, dự thảo văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng hoặc theo sự phân công của Viện trưởng.

7. Quản lý đội ngũ viên chức, người lao động, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và của Viện, Bộ Nội vụ.

8. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo sự phân công của Viện trưởng.

9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy chế làm việc của Viện.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm

1. Quyền hạn:

a) Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế được bố trí phương tiện; cung cấp các văn bản, tư liệu, dữ liệu thông tin, kinh phí, văn phòng phẩm và điều kiện cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Viên chức, người lao động của Phòng có quyền:

- Được dự các hội thảo, sơ kết, tổng kết công tác của Viện, của Bộ (nếu giấy mời có quy định thành phần), các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc nghiệm thu các chuyên đề, đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do Viện tổ chức;

- Được tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, đề tài khoa học theo sự phân công của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng; tham gia vào các buổi sinh hoạt khoa học của Viện;

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Viện theo quy chế làm việc của Viện;

- Tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học ở trong và ngoài nước theo nhu cầu công tác và phân công của Viện trưởng; được khai thác sử dụng các thông tin, số liệu, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học theo Quy chế làm việc của Viện.

2. Trách nhiệm:

a) Trưởng phòng Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; phân công quản lý, điều hành và tổ chức công việc của Phòng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng;

b) Viên chức, người lao động của Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Viện; thực hiện các nội quy, quy định, quy chế làm việc của Bộ và của Viện.

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc

 1. Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các viên chức, người lao động. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

2. Chế độ làm việc: Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng:

a) Trưởng phòng quản lý và điều hành công việc chung của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Viện trưởng;

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một số công việc của Phòng do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc được phân công phụ trách; thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt;

c) Viên chức, người lao động của Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng. Theo yêu cầu công việc có thể làm việc trực tiếp và thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Viện phân công, phải có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 82/QĐ-VKH ngày 16/10/2013 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm và chế độ làm việc của Trung tâm Thông tin và Thư viện khoa học.

2. Chánh Văn phòng Viện, Trưởng phòng Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế, Người đứng đầu các đơn vị thuộc Viện và viên chức, người lao động của Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lãnh đạo Viện;

- Lưu: VT, VP.


VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Ngợi


STT

 

Họ và tên

Số điện thoại/Email

Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế

1

 

ThS. Thạch Thọ Mộc
Trưởng phòng

CQ: (024) 6282 6729
thachthomoc@moha.gov.vn2

 

ThS. Trần Thị Thơi
Phó Trưởng phòng

CQ: (024) 6282 6733
tranthithoi@moha.gov.vn3


ThS. Vũ Ánh Nguyệt
Chuyên viên

CQ: (024) 6282 6733
vuanhnguyet@moha.gov.vn
4
 
ThS. Trịnh Ngọc Linh

Chuyên viên
 

CQ: (024) 6282 6729
trinhngoclinh@moha.gov.vn
 
   

5

 

CN. Đỗ Thị Hồng
Chuyên viên

CQ: (024) 6269 5709
dothihong1984@moha.gov.vn6

 

KS. Trần Anh Ngọc
Chuyên viên (HĐ)

CQ: (024) 6282 6729
trananhngoc@moha.gov.vn7

 

ThS. Đặng Thị Phương Lan
Chuyên viên (HĐ)

CQ: (024) 6282 6733
dangthiphuonglan@moha.gov.vn 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn