TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Phòng quản lý khoa học

BỘ NỘI VỤ

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

---------------

Số:    107/QĐ-VKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ

 làm việc của Phòng Quản lý khoa học

---------------------------------------- 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-BNV ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Viện và Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý khoa học là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ theo Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ và theo quy định của pháp luật; thống nhất quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Giúp Viện trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Bộ:

a) Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học ngành Nội vụ;

b) Xây dựng các nội dung về nghiên cứu khoa học, chương trình, đề tài, dự án, đề án và phối hợp với Văn phòng Viện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của Bộ;

c) Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý hành chính nhà nước về khoa học và công nghệ, về quản lý các hoạt động khoa học cho công chức và viên chức Bộ Nội vụ;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ nhiệm đề tài thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký theo Quy chế quản lý khoa học của Bộ Nội vụ. Tổ chức các cuộc họp giao ban khoa học với chủ nhiệm và thủ trưởng đơn vị chủ trì đề tài;

đ) Tổ chức thẩm định và nghiệm thu, đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở và nghiệm thu cơ sở các đề tài khoa học cấp Quốc gia; quản lý lưu trữ hồ sơ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu theo quy định hiện hành;

e) Phối hợp phổ biến, tuyên truyền kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ; ứng dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành và địa phương;

g) Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học thuộc các nhiệm vụ của Bộ;

2. Giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ của thường trực Hội đồng khoa học của Bộ và của Viện:

a) Giúp Viện trưởng nghiên cứu đề xuất với Hội đồng khoa học Bộ và Hội đồng khoa học Viện những vấn đề thuộc hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ và Viện;

b) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ các cuộc họp và làm việc của Hội đồng khoa học Bộ và Hội đồng khoa học Viện.

3. Giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ đầu mối thống nhất quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đối với Bộ Khoa học và Công nghệ.

a) Đăng ký, tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia của Bộ Nội vụ;

b) Tham gia đóng góp ý kiến hoặc chủ trì góp ý kiến cho các văn bản của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và của các Bộ, ngành về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

c) Xây dựng các báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm và các báo cáo khác về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ do lãnh đạo Bộ Nội vụ và Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phân công.

4. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nghiên cứu các đề án, dự án, chương trình, đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học; tham gia góp ý kiến, thẩm định các đề tài, dự án, dự thảo văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng hoặc theo sự phân công của Viện trưởng.

5. Quản lý đội ngũ viên chức, người lao động, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và của Viện, Bộ Nội vụ.

6. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo sự phân công của Viện trưởng.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy chế làm việc của Viện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm

1. Quyền hạn:

a) Phòng Quản lý khoa học được bố trí phương tiện; cung cấp các văn bản, tư liệu, dữ liệu thông tin, kinh phí, văn phòng phẩm và điều kiện cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Viên chức, người lao động của Phòng có quyền:

- Được dự các hội thảo, sơ kết, tổng kết công tác của Viện, của Bộ (nếu giấy mời có quy định thành phần), các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc nghiệm thu các chuyên đề, đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do Viện tổ chức;

- Được tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, đề tài khoa học theo sự phân công của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng; tham gia vào các buổi sinh hoạt khoa học của Viện;

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Viện theo quy chế làm việc của Viện;

- Tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học ở trong và ngoài nước theo nhu cầu công tác và phân công của Viện trưởng; được khai thác sử dụng các thông tin, số liệu, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học theo Quy chế làm việc của Viện.

2. Trách nhiệm:

a) Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; phân công quản lý, điều hành và tổ chức công việc của Phòng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng;

b) Viên chức, người lao động của Phòng Quản lý khoa học có trách nhiệm thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Viện; thực hiện các nội quy, quy định, quy chế làm việc của Bộ và của Viện.

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc

 1. Phòng Quản lý khoa học gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các viên chức, người lao động. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

2. Chế độ làm việc: Phòng Quản lý khoa học tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng:

a) Trưởng phòng quản lý và điều hành công việc chung của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Viện trưởng;

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một số công việc của Phòng do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc được phân công phụ trách; thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt;

c) Viên chức, người lao động của Phòng nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng. Theo yêu cầu công việc có thể làm việc trực tiếp và thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Viện phân công, phải có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 81/QĐ-VKH ngày 16/10/2013 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của Phòng Quản lý khoa học.

2. Chánh Văn phòng Viện, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Người đứng đầu các đơn vị thuộc Viện và viên chức, người lao động của Phòng Quản lý khoa học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lãnh đạo Viện;

- Lưu: VT, VP.


VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Ngợi

 

STT

 

Họ và tên

Số điện thoại/Email

Phòng Quản lý khoa học

1

 

NCS. ThS Nguyễn Thị Thu Huyền
Trưởng phòng

CQ: (024) 6282 6764
nguyenthithuhuyen@moha.gov.vn2

 

ThS. Hoàng Thị Lan Hương
Chuyên viên

CQ: (024) 6282 6746
hoangthilanhuong@moha.gov.vn3

 

CN. Nguyễn Thị Huế
Nghiên cứu viên

CQ: (024) 6282 6746
nguyenthihue@moha.gov.vn
 4 
 
ThS. Đào Thị Lanh

Nghiên cứu viên

CQ: (024) 6282 6764
daothilanh@moha.gov.vn
 
   

5
 
CN. Ngô Thanh Tùng

Nghiên cứu viên (HĐ) 

CQ: (024) 6282 6746
ngothanhtung@moha.gov.vn 
   
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn