TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Phòng Kế hoạch – Tài chính

BỘ NỘI VỤ

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

---------------

Số: 80 /QĐ-VKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm

và chế độ  làm việc của Phòng Kế hoạch - Tài chính


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 61/2012/CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-BNV ngày 17/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp và Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê của Viện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Công tác quản lý kế hoạch, tài chính, kế toán:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Viện xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển năm năm; kế hoạch hoạt động hàng năm của Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình Viện trưởng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Lập kế hoạch tài chính hàng năm;

c) Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị thuộc Viện; các đơn vị, cơ quan ngoài Viện có sử dụng nguồn tài chính do Viện quản lý; khi cần thiết đề xuất với Viện trưởng điều chỉnh lại việc phân công thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch để đảm bảo tiến độ và kế hoạch thực hiện;

d) Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán, tài sản và chế độ chi tiêu nội bộ của Viện theo quy chế của Viện và quy định của pháp luật;

đ) Trình Viện trưởng ban hành kế hoạch, quy chế quản lý tài chính, kế toán và quy chế chi tiêu nội bộ theo phân cấp của Bộ Nội vụ và quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Viện thực hiện các quy định của Bộ và của Viện về công tác kế hoạch, quản lý tài chính, kế toán có sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học của Nhà nước; các đề án, dự án trong và ngoài nước do Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì;

g) Tham gia xây dựng các dự thảo văn bản do các đơn vị thuộc Viện chủ trì trình Viện trưởng hoặc trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định;

h) Là đầu mối giúp Viện trưởng giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

2. Công tác quản lý vốn và thanh quyết toán:

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; thẩm định và tổng hợp dự toán thu, chi để báo cáo với các cơ quan nghiệp vụ có liên quan;

b) Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm lập phương án phân bổ cho các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo Viện trưởng trình Hội đồng khoa học Bộ và các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt;

c) Hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong và ngoài viện triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đã được phân bổ theo đúng các nội dung của các đề án, dự án và đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể;

d) Quản lý vốn vay, vốn viện trợ, nguồn kinh phí khác liên quan đến các hoạt động của Viện. Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả việc sử dụng các nguồn kinh phí nêu trên theo quy định của pháp luật;

đ) Theo dõi và báo cáo Viện trưởng để trình các cấp có thẩm quyền quyết định tạm ngừng hoặc đình chỉ cấp và thu hồi kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị và các cá nhân không chấp hành quy định về chi tiêu tài chính trong các hoạt động khoa học;

e) Theo dõi, thẩm định và thanh, quyết toán các khoản chi bằng nguồn kinh phí do Viện quản lý;

g) Tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý cấp trên tình hình quản lý tài chính, kế toán theo định kỳ và bất thường; là đầu mối giải quyết thanh, quyết toán kinh phí của Viện;

h) Định kỳ báo cáo Lãnh đạo Viện về công tác tài chính, kế toán tính đến thời điểm 30/6 và 31/12 hàng năm;

i) Trình Viện trưởng ký hợp đồng, giám sát, theo dõi việc thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và các hợp đồng khác có liên quan đến các nội dung hoạt động của Viện (không bao gồm hợp đồng lao động);

k) Hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Viện đánh giá hiệu quả việc sử dụng kinh phí nhà nước và các nguồn tài chính khác cho hoạt động khoa học;

l) Xây dựng và giám sát việc sử dụng kinh phí cho các hoạt động về hợp tác quốc tế, quản trị văn phòng, đề tài, dự án, hội nghị, hội thảo, chương trình;

3. Công tác quản lý tài sản:

a) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp xây dựng kế hoạch và trình Viện trưởng xem xét đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch mua mới, thay thế và sửa chữa lớn tài sản, phương tiện, trang bị phục vụ cho hoạt động của Viện theo đúng chế độ hiện hành;

b) Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản theo chế độ, tiêu chuẩn định mức. Trình lãnh đạo Viện quyết định điều chuyển nội bộ, thanh lý tài sản theo phân cấp quản lý, sử dụng tài sản của Bộ Nội vụ;

c) Thực hiện chế độ kiểm kê định kỳ, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản do Viện quản lý theo quy định.

4. Công tác thống kê:

a) Là đầu mối thực hiện công tác thống kê của Viện. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê gửi Bộ Nội vụ và các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật và phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Viện;

b) Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Thư viện khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê. 

5. Các nhiệm vụ khác:

a) Quản lý viên chức, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Phòng do Viện phân cấp theo quy định;

b) Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, đề tài, dự án theo sự phân công của Viện trưởng;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm

1. Quyền hạn:

a) Phòng Kế hoạch - Tài chính được cung cấp đầy đủ các văn bản, các tư liệu, dữ liệu thông tin, các phương tiện và điều kiện làm việc cần thiết để thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng, chủ động giải quyết công việc của phòng để hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao;

b) Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính được quyền đề nghị các đơn vị thuộc Viện cung cấp các hồ sơ, tài liệu để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi tiêu tài chính theo quy định, cung cấp số liệu để phục vụ công tác thống kê của Viện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước và quy định của pháp luật. Được tham dự các cuộc họp bàn bạc, triển khai các hoạt động của Viện và của các đơn vị thuộc Viện.

c) Viên chức của phòng có quyền:

- Được dự các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của Viện, của cơ quan Bộ (nếu giấy mời có quy định thành phần), các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc nghiệm thu các chuyên đề, đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ do Viện tổ chức;

- Tham gia xây dựng, góp ý kiến cho các đề tài, đề án, dự án theo sự phân công của Viện trưởng;

- Tham gia nghiên cứu các chương trình đề tài, đề án, dự án theo sự phân công của Viện trưởng;

- Tham gia các buổi sinh hoạt khoa học của Viện;

- Tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học ở trong và ngoài nước theo nhu cầu công tác và phân công của Viện trưởng; được khai thác sử dụng các thông tin, số liệu, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học theo quy chế làm việc của Viện.

2. Trách nhiệm:

a) Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Phòng, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện có kết quả công việc của Phòng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ công việc của Phòng;

b) Viên chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với công chức, viên chức các đơn vị khác thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chung của Viện, thực hiện các nội qui quy định, quy chế làm việc của Viện, của Bộ;

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc

1. Tổ chức Phòng Kế hoạch - Tài chính gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các viên chức.

2. Chế độ làm việc: Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng:

a) Trưởng phòng quản lý và điều hành công việc chung của phòng, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Viện trưởng;

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một hoặc một số công việc của phòng do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc được phân công phụ trách. Thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt;

c) Viên chức của phòng thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng. Khi cần thiết có thể làm việc trực tiếp và thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Viện phân công, phải có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 19/QĐ-VKH ngày 06/3/2009 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của Phòng Kế hoạch tài chính.

3. Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thủ trưởng và viên chức của các đơn vị thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Vụ TCCB ( để biết );

- Các đơn vị thuộc Viện;

- Lưu: VT, TH.


Q. VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Ngợi


STT

 

Họ và tên

Số điện thoại/Email

Phòng Kế hoạch – Tài chính

1

   

CN. Phạm Nhật Thu
Kế toán viên

CQ: (04) 6282 6775
phamnhatthu@moha.gov.vn

2

 

ThS. Hồ Anh Tuấn
Kế toán viên (HĐ)

CQ: (04) 6282 6761
hoanhtuan@moha.gov.vn


3
 

CN. Nguyễn Lan Phương

Kế toán viên
 

CQ: (04) 6282 6775
nguyenlanphuong84@moha.gov.vn
 
   

 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn