TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

       

     

Lãnh đạo Viện


Chức năng của các phòng:

1. Phòng Nghiên cứu tổ chức

Phòng Nghiên cứu tổ chức là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức và tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương và tổ chức kinh tế; nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy nhà nước và tổ chức kinh tế vào thực tiễn công tác của các Bộ, ngành và địa phương; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Xem chi tiết


2. Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách; triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác của các Bộ, ngành và địa phương; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Xem chi tiết"


3. Phòng Nghiên cứu tổng hợp

Phòng Nghiên cứu tổng hợp là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách về phát triển ngành Nội vụ; quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Hội, tổ chức phi Chính phủ; tôn giáo; văn thư - lưu trữ nhà nước; thi đua khen thưởng; dân chủ và dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Xem chi tiết


4. Phòng Quản lý khoa học

Phòng Quản lý khoa học là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ theo Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ và theo quy định của pháp luật; thống nhất quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết"


5. Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, quản lý và tổ chức hoạt động thông tin khoa học và hợp tác quốc tế của Viện; quản lý và vận hành thư viện khoa học điện tử, Trang thông tin điện tử của Viện; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động khoa học của Viện; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Xem chi tiết


6. Văn phòng Viện

Văn phòng Viện là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng về công tác tổ chức-cán bộ, công tác bộ máy; công tác hành chính - quản trị; thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê của Viện theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Xem chi tiết"


+ Danh sách Hội đồng khoa học của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Hội đồng khoa học của Viện gồm 30 thành viên - là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, các nhà khoa học và cán bộ quản lý có kinh nghiệm.

STT Họ và Tên  Số điện thoại / Email
1 TS. Trần Anh Tuấn
Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Chủ tịch Hội đồng
DĐ: 091 322 2769
Email : trananhtuan@moha.gov.vn
2 GS. TS Đinh Văn Tiến
Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính, Học viện Hành chính, Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 090 341 8517
Email:dinhvantien_hvhc@yahoo.vn 
3 GS. TS Võ Khánh Vinh
Nguyên Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội Việt Nam - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 320 4881
Email: vokhanhvinh@yahoo.com
4 GS. TS Phạm Hồng Thái
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội - Thành viên Hội đồng
DĐ: 090 323 5675
Email: thaihanapa@yahoo.com 
5 PGS. TS Nguyễn Trọng Điều
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 321 0764
Email:nguyentrongdieu@napa.gov.vn 
6 PGS. TS Bùi Xuân Đức
Nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm chính trị lý luận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 208 3136
Email: bxducvl@yahoo.com
7 PGS. TS Lê Thị Vân Hạnh
Nguyên Trưởng khoa Tổ chức và quản lý nhân sự Học viện Hành chính quốc gia - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 350 8155
Email: hanhlinh@fpt.vn
8 PGS. TS Nguyễn Hữu Khiển
Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Thành viên Hội đồng
DĐ: 090 328 9521
Email: huukhien49@yahoo.com 
9 PGS. TS Mai Quỳnh Nam
Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu con người - Viện khoa học xã hội Việt Nam - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 204 3479
Email: nammq@yahoo.com
10 PGS. TS Nguyễn Xuân Sơn
Nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Chương trình 165 Ban Tổ chức Trung ương Đảng - Thành viên Hội đồng
DĐ: 098 304 7523
Email: sonson165@gmail.com
11 PGS. TS Lưu Kiếm Thanh
Nguyên Phó Giám đốc Học Viện Hành chính quốc gia - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 304 5209
Email: luukiemthanh@yahoo.com
12 PGS. TS Lê Minh Thông
Nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Ban tổ chức Trung ương Đảng - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 303 7888
Email: leminhthong@yahoo.com
13 TS. Nguyễn Sỹ Dũng
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Thành viên hội đồng
DĐ: 090 323 5675
Email: dungns@qh.gov.vn 
14 TS. Thang Văn Phúc
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, hiện nay là Viện trưởng Viện Các vấn đề phát triển (VIDS) - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 321 7799
Email: thangvanphuc66@gmail.com
15 TS. Nguyễn Quân
Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 090 342 7474
Email: nguyenquan@most.gov.vn 
16 TS. Nguyễn Hữu Đức
Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ - Thành viên Hội Đồng
DĐ: 091 235 3330
Email: nguyenhuuduc@moha.gov.vn
17 TS. Đinh Duy Hòa
Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 351 3606
Email: dinhduyhoa@moha.gov.vn
18 TS. Phạm Tuấn Khải
Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 094 656 7799
Email: phamtuankhai@chinhphu.vn
19 TS. Vũ Văn Thái
Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 090 411 4876
Email: vuvanthai@moha.gov.vn 
20 TS. Lê Hồng Sơn
Nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản  quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 206 0260
Email: sonlh@moj.gov.vn 
21 TS. Lê Thiên Hương
Nguyên Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị - Hành chính Hồ Chí Minh - Thành viên Hội đồng
DĐ: 098 325 2726
Email: thienhuongnapa@yahoo.com
22 PGS. TS Ngô Thành Can
Phó trưởng khoa Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính, Học viện Hành chính quốc gia - Thành viên Hội đồng
DĐ: 097 333 9666
Email: ngothanhcan@vnn.vn
23 TS. Vũ Đăng Minh
Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên. Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 097 325 9566
Email: vudangminh@moha.gov.vn
24 TS. Đàm Hoàng Thụ
Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 098 329 0660
Email: damhoangthu@moha.gov.vn
25 PGS. TS Nguyễn Minh Phương
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 0904 341 588
Email:nguyenminhphuong@moha.gov.vn 
26 ThS. Vũ Thị Hiền
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 091 322 0033
Email: vuthihien@moha.gov.vn 
27 TS. Tạ Ngọc Hải
Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
Email: tangochai@moha.gov.vn 
28 ThS. Chu Tuấn Tú
Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
DĐ: 090 322 5998
Email: chutuantu@moha.gov.vn 
29 TS. Lê Anh Tuấn
Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ - Thành viên Hội đồng
Email: leanhtuan@moha.gov.vn 
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn