TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

       

     

Lãnh đạo Viện


Chức năng của các phòng:

1. Phòng Nghiên cứu tổ chức

Phòng Nghiên cứu tổ chức là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức và tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương và tổ chức kinh tế; nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy nhà nước và tổ chức kinh tế vào thực tiễn công tác của các Bộ, ngành và địa phương; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Xem chi tiết


2. Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách; triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác của các Bộ, ngành và địa phương; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Xem chi tiết"


3. Phòng Nghiên cứu tổng hợp

Phòng Nghiên cứu tổng hợp là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách về phát triển ngành Nội vụ; quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Hội, tổ chức phi Chính phủ; tôn giáo; văn thư - lưu trữ nhà nước; thi đua khen thưởng; dân chủ và dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Xem chi tiết


4. Phòng Quản lý khoa học

Phòng Quản lý khoa học là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ theo Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ và theo quy định của pháp luật; thống nhất quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết"


5. Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, quản lý và tổ chức hoạt động thông tin khoa học và hợp tác quốc tế của Viện; quản lý và vận hành thư viện khoa học điện tử, Trang thông tin điện tử của Viện; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động khoa học của Viện; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Xem chi tiết


6. Văn phòng Viện

Văn phòng Viện là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng về công tác tổ chức-cán bộ, công tác bộ máy; công tác hành chính - quản trị; thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê của Viện theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Xem chi tiết"


+ Danh sách Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ

Hội đồng khoa học của Bộ gồm các thành viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, các nhà khoa học và cán bộ quản lý có kinh nghiệm.

STT Họ và Tên  Số điện thoại / Email
1 PGS.TS. Triệu Văn Cường
Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Chù tịch Hội đồng
 ĐT:
Email: trieuvancuong@moha.gov.vn
2 TS. Nguyễn Ngọc Vân
Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Ủy viên thường trực
 ĐT: (024) 6282 6796
Email:nguyenngocvan@moha.gov.vn
3 TS. Vũ Đăng Minh
Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên
 ĐT: 
Email: 
4 CN. Nguyễn Hữu Tuấn
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên
 DĐ: 
Email: 
5 ThS. Đoàn Cường
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Ủy viên
 ĐT: 
Email:
6 TS. Phan Văn Hùng
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Ủy viên
 DĐ: 
Email: 
7 ThS. Phạm Minh Hùng
Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Ủy viên
 DĐ: 
Email: 
8 ThS. Nguyễn Mạnh Khương
Chánh Thanh tra Bộ - Ủy viên
 DĐ:
Email:
9 ThS. Thang Thị Hạnh
Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phù - Ủy viên
 DĐ: 
Email: 
10 ThS. Nguyễn Quang Dũng
Vụ trưởng Vụ Tiền lương - Ủy viên
 DĐ: 
Email:
11 ThS. Trương Hải Long
Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức - Ủy viên
 DĐ:
Email:
12 TS. Lại Đức Vượng
Vụ trường Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Ủy viên
 DĐ:
Email:
13 ThS. Phạm Minh Triết
Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ủy viên
 DĐ:
Email:
14 ThS. Nguyễn Văn Lượng
Quyền Vụ trưởng Tổ chức - Biên chế - Ủy viên
 DĐ:
Email:
15 ThS. Phan Trung Tuấn
Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên
 DĐ:
Email:
16 ThS. Hoàng Quốc Long
Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên - Ủy viên
 DĐ:
Email: 
17 CN. Nguyễn Thanh Bình
Giám đốc Trung tâm thông tin - Ủy viên
 DĐ:
Email: 
18  TS. Trần Nghị
Quyền Tồng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước - Ủy viên
 DĐ:
Email: 
19 ThS. Trần Thị Minh Nga
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phù - Ủy viên
 DĐ:
Email: 
20  TS. Phạm Huy Giang
Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Ủy viên
 DĐ:
Email: 
21  ThS. Đặng Thanh Tùng
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Ủy viên
 DĐ:
Email: 
22  TS. Đặng Xuân Hoan
Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia - Ủy viên 
 DĐ:
Email: 
23  PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến
Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Ủy viên
 DĐ:
Email: 
 Các chuyên gia, nhà khoa học 
24 TS. Thang Văn Phúc
Nguyên Thứ trường Bộ Nội vụ - Ủy viên 
 DĐ:
Email:  
25 PGS.TS. Văn Tất Thu
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên  
 DĐ:
Email:  
26 GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển
Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia - Ủy viên  
 DĐ:
Email: 
27 PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn
Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước - Ủy viên 
 DĐ:
Email: 
28 TS. Đinh Duy Hòa
Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Ủy viên 
 DĐ:
Email: 
29 TS. Dương Quang Tung
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Ủy viên 
 DĐ:
Email: 
30 PGS.TS. Nguyễn Minh Phương
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Ủy viên 
 DĐ:
Email: 
31 PGS.TS. Lương Thanh Cường
Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia - Ủy viên 
 DĐ:
Email: 
32 PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Ủy viên 
 DĐ:
Email: 
33 TS. Lê Anh Tuấn
Phó Viện trường Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Ủy viên 
 DĐ:
Email: 
34 TS. Nguyễn Huyền Hạnh
Phó Viện trường Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Ủy viên 
 DĐ:
Email: 
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn