TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Các đề án dự án

  Trong hơn 20 năm hoạt động, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã chủ trì thực hiện nhiều đề án, dự án. Các dự án điều tra cơ bản do Viện Khoa học tổ chức nhà nước thực hiện đã phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, ngành như điều tra cơ bản, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chính quyền cơ sở; điều tra cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp quản lý nhà nước nhằm cung cấp các căn cứ quan trọng để xây dựng các Nghị định của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đề án và Nghị quyết phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; điều tra số lượng và chất lượng cán bộ đại biểu Hội đồng nhân dân và cán bộ, công chức cơ sở góp phần phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009 và kiện toàn, củng cố chính quyền cơ sở; điều tra thực trạng về Hội và tổ chức phi Chính phủ ở nước ta đóng góp vào công tác quản lý hội, xây dựng dự thảo Luật Hội, bước đầu nghiên cứu về xã hội dân sự ở nước ta; điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay cung cấp luận cứ khoa học - thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp cho việc hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền đô thị…

Kết quả thực hiện các dự án không chỉ tổng hợp, cập nhật các số liệu điều tra cơ bản, mà còn đề xuất, kiến nghị các giải pháp cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền địa phương, phát triển đội ngũ công chức, cải cách chế độ công vụ, cải cách nền hành chính nhà nước, quản lý hội và tổ chức phi Chính phủ…, góp phần cung cấp luận cứ khoa học có giá trị thực tiễn phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách quản lý nhà nước của Chính phủ và Bộ, ngành. Các dự án đã hoàn thành đều được nghiệm thu, đánh giá đạt loại xuất sắc. 

Viện cũng tham gia xây dựng một số chủ trương, chính sách của Đảng như chuẩn bị nội dung các Nghị quyết của Đảng về cải cách nền hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức; biên soạn Đề án về kiện toàn chính quyền cơ sở nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX); Đề án tổng kết 20 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; Báo cáo về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Việt Nam…

Thực hiện sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Viện đã trực tiếp chủ trì xây dựng các văn bản pháp luật của Nhà nước như xây dựng Đề án và soạn thảo Nghị quyết số 08/2004/CP của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ; Đề án thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường…; tham gia xây dựng Đề án đổi mới quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ công, Luật Cán bộ, công chức và các Nghị định triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức.

Hiện nay Viện đang triển khai thực hiện các Dự án: Điều tra, nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính đáp ứng yêu cầu CCHC ở nước ta hiện nay; Điều tra, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng thời giờ làm việc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu CCHC hiện nay; Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND đáp ứng yêu cầu tổ chức hợp lý chính quyền địa phương ở nước ta; Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập; Điều tra đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước, xây dựng và phát triển đội ngũ công chức đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

           Trong năm 2012 và những năm tới, Viện tiếp tục xây dựng và thực hiện các dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị  kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam; Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay và các Đề án: Chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đề án Đổi mới phương pháp tuyển chọn các chức danh lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng; Đề án Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ; Đổi mới phương thức thi tuyển công chức, thí điểm thi tuyển theo phương thức trực tuyến và một số đề án, dự án khác.

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN CỦA VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

STT

Tên dự án, đề án

Tiến độ thực hiện

A

DỰ ÁN

 

1

Dự án “Điều tra cơ bản, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chính quyền cơ sở”

Đã nghiệm thu

2

Dự án “Điều tra cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp quản lý nhà nước”

Nt

3

Dự án “Điều tra nghiên cứu thực trạng, đề xuất phương hướng giải pháp kiện toàn bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở”

Nt

4

Dự án “Điều tra về xã hội hóa dịch vụ công trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao”

Nt

5

Dự án “Điều tra cán bộ Hội đồng nhân dân và công chức cơ sở”

Nt

6

Dự án “Điều tra thực trạng về hội và tổ chức phi chính phủ ở nước ta hiện nay”

Nt

7

Dự án “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay”

Nt

8

Dự án “Điều tra, đánh giá tác động hiệu quả kinh tế - xã hội của việc chia tách đơn vị hành chính các cấp”

Nt

9

Dự án Luật Viên chức

Nt

10

Dự án “Điều tra nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở nước ta hiện nay”

Nt

11

Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng thời giờ làm việc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay”

Nt

12

Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp đáp ứng yêu cầu tổ chức hợp lý chính quyền địa phương”

Đang triển khai

13

Dự án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã

Đang triển khai

14

Dự án: “Điều tra các tổ chức kinh tế trong và ngoài Nhà nước, những kiến nghị về tổ chức quản lý nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động”

Đang triển khai

15

Dự án “Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay”

Đang triển khai

16

Dự án “Điều tra đánh giá thực trạng đội ngũ công chức nhà nước xây dựng và phát triển đội ngũ công chức đến năm 2015 và định hướng 2020”

Đang triển khai

17

Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập”

Đang triển khai

18

Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam”

Đang triển khai

 19 Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”
Đang triển khai
 
20  Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta”
Đang triển khai
 
21  Dự án “Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương – địa phương”
Mới triển khai năm 2014
 
22  Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương”
Mới triển khai năm 2014
 

B

ĐỀ ÁN

 

1

Đề án Thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

Đã hoàn thành

2

Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng”

Đang triển khai

3

Đề án: “Chính sách đãi ngộ, khen thưởng, trọng dụng và tôn vinh các cán bộ khoa học xã hội”

Đã hoàn thành

4

Đề án thành lập Học viện công vụ trên cơ sở Viện khoa học tổ chức nhà nước

Đã trình Thủ tướng Chính phủ

5

Đề án “Chiến lược phát triển đội ngũ công chức đến năm 2020

Đã trình Lãnh đạo Bộ

6

Đề án Chính sách phát hiện, thu hút, bố trí và đãi ngộ người tài năng trong công vụ

Đã trình Thủ tướng Chính phủ

7

Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đã hoàn thành

8

Đề án Phương pháp xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức

Đã trình Thủ tướng Chính phủ

9

Đề án đổi mới thi công chức theo phương pháp trực tuyến                              

Đã hoàn thành

10

Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”

Đã hoàn thành

11

Đề án Tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh

Đang triển khai

12

Đề án xây dựng Tạp chí Khoa học của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Đang triển khai

13

Đề án Thư viện Khoa học Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Đã hoàn thành

        14 Đề án Trang thông tin điện tử Viện Khoa học tổ chức nhà nước             Đã hoàn thành

15

Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ

Đã hoàn thành

16

Đề án Tổng kết 30 năm đổi mới

Đang triển khai

17 Đề án Văn hóa công vụ
Đang triển khai
18 Đề án Xây dựng ngân hàng đề thi công chức
Đang triển khai

 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn