TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Văn Phòng Viện

BỘ NỘI VỤ

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

---------------

Số:  105/QĐ-VKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ

làm việc của Văn phòng Viện

--------------------------------------------

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

    Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

    Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-BNV ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

    Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Viện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Viện là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng về công tác tổ chức-cán bộ, công tác bộ máy; công tác hành chính - quản trị; thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán và thống kê của Viện theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Điều 2. Nhiệm vụ

Văn phòng Viện tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Về tổ chức và biên chế:

a) Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao trong từng giai đoạn để tiến hành rà soát, nghiên cứu đề xuất tách, nhập hoặc thành lập mới các đơn vị thuộc Viện;

b) Xây dựng, trình Viện trưởng kiện toàn tổ chức bộ máy của Viện;

c) Phối hợp với các đơn vị thuộc Viện xây dựng văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của các đơn vị thuộc Viện trình Viện trưởng ký ban hành;

d) Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch biên chế hàng năm và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

2. Về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động của Viện:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động của Viện;

b) Trình Viện trưởng quyết định kế hoạch tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng, ký hợp đồng lao động; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thay đổi vị trí việc làm, miễn nhiệm hoặc cho thôi giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Viện, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc và giải quyết các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Viện.

d) Tham mưu giúp Viện trưởng quyết định việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chế độ phụ cấp và các chế độ khác; thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp đối với công chức, viên chức, người lao động của Viện theo quy định của pháp luật;

đ) Giúp Viện trưởng xây dựng và theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế thực hiện dân chủ và một số quy chế khác trong hoạt động của Viện;

e) Thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Viện.

3. Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Viện đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hằng năm và trình Viện trưởng phê duyệt. Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt.

b) Trình Viện trưởng xem xét, quyết định hoặc ký văn bản gửi Vụ Tổ chức cán bộ cử công chức, viên chức và người lao động đi công tác, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài.

4. Về công tác hành chính - quản trị:

a) Tổng hợp, xây dựng và đôn đốc thực hiện các báo cáo định kỳ (tuần, tháng, 6 tháng, năm), báo cáo cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất của Viện gửi Lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan;

b) Tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ: tiếp nhận, xử lý văn bản đến, trình ký văn bản đi và quản lý sử dụng con dấu của Viện theo các qui định hiện hành của pháp luật;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Viện tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nghiệm thu dự án, đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Viện trưởng;

d) Đảm bảo phương tiện đi công tác và các điều kiện làm việc khác cho công chức, viên chức và người lao động trong Viện;

đ) Thực hiện việc mua sắm, quản lý cấp phát, giao và sử dụng tài sản theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định. Trình Viện trưởng để báo cáo các cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chỉnh, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Viện;

e) Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện đúng chế độ đăng ký, cấp phát, sử dụng, kiểm kê và báo cáo tình hình sử dụng tài sản do Viện quản lý theo quy định;

f) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản của Viện theo đúng các quy định hiện hành;

g) Là đầu mối giải quyết các vụ, việc liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản của Viện;

h) Quản lý trang thiết bị, phương tiện làm việc của Văn phòng Viện do Viện phân cấp theo quy định.

5. Về công tác quản lý kế hoạch, tài chính, kế toán:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Viện xây dựng  kế hoạch nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo từng thời kỳ ngắn hạn, trung hạn của Viện  trình Viện trưởng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xây dựng và lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm;

c) Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính lập phương án phân bổ cho các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo Viện trưởng trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; trình Viện trưởng phê duyệt giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị thuộc Viện thực hiện;

d) Hướng dẫn các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Viện xây dựng dự toán chi tiết cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ khác trình Viện trưởng hoặc Lãnh đạo Bộ phê duyệt để triển khai và thực hiện;

đ) Kiểm tra, giám sát các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Viện sử dụng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác do Viện quản lý theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định của nhà nước;

e) Lập sổ sách, hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kế toán theo quy định;

f) Trình Viện trưởng ký hợp đồng, giám sát, theo dõi việc thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và các hợp đồng khác có liên quan đến các nội dung hoạt động của Viện (không bao gồm hợp đồng lao động);

g) Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Viện trưởng phê duyệt và ban hành kế hoạch công tác của Viện; quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý tài sản; quy chế chi tiêu nội bộ;

h) Tham gia xây dựng các dự thảo văn bản do các đơn vị thuộc Viện chủ trì trình Viện trưởng hoặc trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định;

i) Là đầu mối giúp Viện trưởng giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

6. Về công tác quản lý tài sản:                             

a) Văn phòng Viện xây dựng kế hoạch và trình Viện trưởng xem xét đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch mua mới, thay thế và sửa chữa lớn tài sản, phương tiện, trang bị phục vụ cho hoạt động của Viện theo đúng chế độ hiện hành;

b) Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản theo chế độ, tiêu chuẩn định mức. Trình Lãnh đạo Viện quyết định điều chuyển nội bộ, thanh lý tài sản theo phân cấp quản lý, sử dụng tài sản của Bộ Nội vụ;

c) Thực hiện chế độ kiểm kê định kỳ, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản do Viện quản lý theo quy định.

7. Về công tác thống kê:

a) Là đầu mối thực hiện công tác thống kê của Viện. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê gửi Bộ Nội vụ và các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật và phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Viện;

b) Phối hợp với Phòng Thông tin khoa học và Hợp tác quốc tế ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê. 

8. Hướng dẫn, tổng hợp và tham mưu về công tác đánh giá, phân loại; công tác thi đua khen thưởng tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Viện;

9. Phối hợp với các đơn vị thuộc Viện nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc.

10. Tham mưu giúp Đảng ủy Viện triển khai về công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nghiệp vụ công tác Đảng.

11. Tham mưu, phụ trách theo dõi về công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyên truyền, phổ biến thi hành pháp luật.

12. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nghiên cứu các đề án, dự án, chương trình, đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học; tham gia góp ý kiến, thẩm định các đề tài, dự án, dự thảo văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Viện hoặc theo sự phân công của Viện trưởng.

13. Quản lý đội ngũ viên chức, người lao động, tài sản theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

14. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo sự phân công của Viện trưởng.

15. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy chế làm việc của Viện.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm

1. Quyền hạn:

a) Văn phòng Viện được bố trí phương tiện; cung cấp các văn bản, tư liệu, dữ liệu thông tin, kinh phí, văn phòng phẩm và điều kiện cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Chánh Văn phòng Viện được quyền đề nghị các đơn vị thuộc Viện báo cáo tình hình bố trí, phân công và sử dụng viên chức thuộc quyền quản lý của từng phòng và tình hình sử dụng trang thiết bị, tài sản và các vấn đề khác liên quan phục vụ cho chức năng tham mưu giúp Viện trưởng;

Kế toán trưởng được quyền đề nghị các đơn vị thuộc Viện cung cấp các hồ sơ, tài liệu để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi tiêu tài chính theo quy định, cung cấp số liệu để phục vụ công tác thống kê của Viện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước và quy định của pháp luật.

c) Viên chức, người lao động của Văn phòng Viện có quyền:

- Được dự các hội thảo sơ kết, tổng kết công tác của Viện, của cơ quan Bộ (nếu giấy mời có quy định thành phần), các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc nghiệm thu các chuyên đề, đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do Viện tổ chức;

- Tham gia vào các Hội đồng thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, đề tài khoa học theo phân công của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Văn phòng Viện; tham gia các buổi sinh hoạt khoa học của Viện;

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Viện theo quy chế làm việc của Viện;

- Tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học ở trong và ngoài nước theo nhu cầu công tác và phân công của Viện trưởng; được khai thác và sử dụng các thông tin, tư liệu, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu của các đề khoa học theo quy chế của Viện.

2. Trách nhiệm:

a) Chánh Văn phòng Viện có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình và kế hoạch công tác của Văn phòng Viện; quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có kết quả công việc của Văn phòng Viện; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ công việc của Văn phòng;

b) Kế toán trưởng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch, tài chính – kế toán của Viện và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ công việc liên quan đến kế hoạch, tài chính – kế toán của Viện;

c) Viên chức, người lao động của Văn phòng Viện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với viên chức của các đơn vị khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chung của Viện; thực hiện các nội quy, quy định, quy chế làm việc của Viện, Bộ.

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc

1. Tổ chức Văn phòng Viện gồm: Chánh Văn phòng Viện, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng Viện, Kế toán trưởng và các viên chức, người lao động. Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm; Chánh Văn phòng Viện và Phó Chánh Văn phòng Viện do Viện trưởng bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

 2. Chế độ làm việc: Chánh Văn phòng Viện tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng:

a) Chánh Văn phòng Viện quản lý và điều hành công việc chung của Văn phòng Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Viện trưởng;

b) Phó chánh Văn phòng Viện giúp Chánh Văn phòng Viện phụ trách một số công việc do Chánh Văn phòng Viện phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Viện về các công việc được phân công phụ trách; thay mặt Chánh Văn phòng Viện quản lý, điều hành công việc của Văn phòng Viện khi Chánh Văn phòng Viện vắng mặt theo sự phân công của Chánh Văn phòng Viện;

c) Kế toán trưởng giúp Viện trưởng về công tác tài chính – kế toán và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về công tác tài chính – kế toán.

d) Viên chức, người lao động của Văn phòng Viện thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Văn phòng Viện. Theo yêu cầu công việc có thể làm việc trực tiếp và thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Viện phân công, phải có trách nhiệm báo cáo với Chánh Văn phòng Viện về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 78/QĐ-VKH ngày 16/10/2013 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của Phòng Kế hoạch – Tài chính và Quyết định số 79/QĐ-VKH ngày 116/10/2013 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của Phòng Hành chính – Tổng hợp.

2. Chánh Văn phòng Viện, Kế toán trưởng, Người đứng đầu các đơn vị thuộc Viện và viên chức, người lao động của Văn phòng Viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lãnh đạo Viện;

- Lưu: VT, VP.


VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Ngợi

STT

  Họ và Tên

Số điện thoại/Email

Văn phòng Viện

1CN. Trần Thị Vân

Chánh Văn phòng
 

CQ: (024) 6282 6778
tranthivan@moha.gov.vn2CN. Nguyễn Văn Thảo

Phó Chánh Văn phòng


 

CQ: (024) 6282 6773
nguyenvanthao@moha.gov.vn3

 
ThS. Trần Văn Khánh

Phó Chánh Văn phòng

CQ: (024) 6282 6773
tranvankhanh@moha.gov.vn4

 

CN. Đinh Thị Thanh Nguyên

Chuyên viên cao đẳng
 

CQ: (024) 6282 6787 /Fax: (024) 6282 6787
dinhthithanhnguyen@moha.gov.vn
 

CN. Ngô Thị Phương Thúy

Chuyên viên cao đẳng
 

CQ: (024) 6282 6773
ngothiphuongthuy@moha.gov.vn 
   

 
CN. Đào Thị Ngọc

Chuyên viên (HĐ)

CQ: (024) 6282 6780
daothingoc@moha.gov.vn 
   CN. Phạm Nhật Thu
Kế toán viên
 

CQ: (024) 6282 6775
phamnhatthu@moha.gov.vn
 
   

 
ThS. Ngô Phương Mai

Nghiên cứu viên


CQ: (024) 6282 6775
ngophuongmai@moha.gov.vn
   

 
CN. Nguyễn Lan Phương
Kế toán viên (HĐ)
 

CQ: (024) 6282 6775
nguyenlanphuong84@moha.gov.vn
 
   

10Nguyễn Văn Quân

Lái xe
 

CQ: (024) 6282 6712
tranvanquan@moha.gov.vn
DĐ: 0982 045 51011Phạm Thị Trang

Phục vụ
 

CQ: (024) 6282 6712
phamthitrang@moha.gov.vn
DĐ: 0166 750 5071 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn