TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Phòng nghiên cứu tổng hợp

BỘ NỘI VỤ

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

---------------

Số: 106/QĐ-VKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ 

làm việc của Phòng Nghiên cứu tổng hợp

---------------------------------------

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định 2856/QĐ-BNV ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Viện và Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Nghiên cứu tổng hợp là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách về phát triển ngành Nội vụ; quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Hội, tổ chức phi Chính phủ; tôn giáo; văn thư - lưu trữ nhà nước; thi đua khen thưởng; dân chủ và dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chiến lược, chính sách về phát triển ngành Nội vụ:

a) Nghiên cứu chiến lược, phân tích, dự báo phát triển ngành Nội vụ;

b) Nghiên cứu tổng hợp chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ;

c) Nghiên cứu chiến lược, chính sách đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành Nội vụ.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chiến lược, chính sách quản lý nhà nước về thanh niên:

a) Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; các chương trình, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên;

b) Nghiên cứu các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên trong tình hình mới.

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chiến lược, chính sách quản lý nhà nước về Hội, tổ chức phi Chính phủ:

a) Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với Hội và tổ chức phi chính phủ đáp ứng yêu cầu mở cửa, hội nhập quốc tế;

b) Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với các Hội, tổ chức phi Chính phủ và cán bộ, công chức làm công tác hội.

4. Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chiến lược, chính sách về dân chủ và dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Nghiên cứu hoàn thiện thể chế về thực hiện dân chủ và dân vận; nâng cao quyền, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ và dân vận;

b) Nghiên cứu, đánh giá trách nhiệm, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ và dân vận tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


5. Nghiên cứu tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ; thi đua - khen thưởng.

6. Nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác của các Bộ, ngành và địa phương:

a) Nghiên cứu ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, chương trình, dự án đã nghiệm thu vào việc giải quyết các nhiệm vụ của Viện, phục vụ yêu cầu công tác của Bộ, ngành và địa phương;

b) Nghiên cứu việc triển khai thực hiện các đề án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển ngành Nội vụ; công tác thanh niên; Hội, tổ chức phi Chính phủ; tôn giáo; văn thư - lưu trữ; thi đua khen thưởng; dân chủ và dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã được thông qua vào thực tiễn hoạt động của Viện, phục vụ yêu cầu công tác của Bộ, ngành và địa phương.

7. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nghiên cứu các đề án, dự án, chương trình, đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học; tham gia góp ý, phản biện, thẩm định  các đề án, dự án, dự thảo văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng hoặc theo sự phân công của Viện trưởng.

8. Chủ trì thực hiện điều tra, khảo sát nghiên cứu xã hội học về phát triển ngành Nội vụ; công tác thanh niên; Hội, tổ chức phi Chính phủ; tôn giáo; văn thư - lưu trữ; thi đua khen thưởng; dân chủ và dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học phục vụ nghiên cứu.

9. Quản lý đội ngũ viên chức, người lao động, tài sản theo quy định của pháp luật và của Viện, Bộ Nội vụ.

10. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo sự phân công của Viện trưởng.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo Quy chế làm việc của Viện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm

1. Quyền hạn:

a) Phòng Nghiên cứu tổng hợp được bố trí phương tiện; cung cấp các văn bản, tư liệu, dữ liệu thông tin, kinh phí, văn phòng phẩm và điều kiện cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Viên chức, người lao động của Phòng có quyền:

- Được dự các hội thảo, sơ kết, tổng kết công tác của Viện, của Bộ (nếu giấy mời có quy định thành phần), các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc nghiệm thu các chuyên đề, đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do Viện tổ chức;

- Được tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, đề tài khoa học theo sự phân công của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng; tham gia vào các buổi sinh hoạt khoa học của Viện;

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Viện theo quy chế làm việc của Viện;

- Tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học ở trong và ngoài nước theo nhu cầu công tác và phân công của Viện trưởng; được khai thác sử dụng các thông tin, số liệu, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học theo Quy chế làm việc của Viện.

2. Trách nhiệm:

a) Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổng hợp chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; phân công quản lý, điều hành và tổ chức công việc của Phòng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng;

b) Viên chức, người lao động của Phòng Nghiên cứu tổng hợp có trách nhiệm thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Viện; thực hiện các nội quy, quy định, quy chế làm việc của Bộ và của Viện.

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc

 1. Phòng Nghiên cứu tổng hợp gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các viên chức, người lao động. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

2. Chế độ làm việc: Phòng Nghiên cứu tổng hợp tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng:

a) Trưởng phòng quản lý và điều hành công việc chung của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Viện trưởng;

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một số công việc của Phòng do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc được phân công phụ trách; thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt;

c) Viên chức, người lao động của Phòng Nghiên cứu tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng. Theo yêu cầu công việc có thể làm việc trực tiếp và thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Viện phân công, phải có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Viện, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Người đứng đầu các đơn vị thuộc Viện và viên chức, người lao động của Phòng Nghiên cứu tổng hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lãnh đạo Viện;

- Lưu: VT, VP.


VIỆN TRƯỞNG


(đã ký)


Trần Văn Ngợi

STT

 

Họ và tên

Số điện thoại/Email

Phòng Nghiên cứu tổng hợp


 
CN. Vũ Trường Giang
Phó Trưởng phòng
 

CQ: (024) 6282 6781
vutruonggiang@moha.gov.vn
 
   

2
 

ThS. Trần Thị Bích Ngọc
Nghiên cứu viên


CQ: (024) 6282 6781
tranthibichngoc@moha.gov.vn
   

 
ThS. Lê Thị Kim Liên

Nghiên cứu viên
 

CQ: (024) 6269 5705
lethikimlien@moha.gov.vn
 
   

4


ThS. Đặng Tiến Dũng

Chuyên viên (HĐ)

CQ: (024) 6269 5705
dangtiendung@moha.gov.vn 
   

 
ThS. Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên (HĐ)
 

CQ: (024) 6269 5705
nguyenthitrang@moha.gov.vn
 
   

 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn