TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Phòng nghiên cứu quản lý viên chức

BỘ NỘI VỤ

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

---------------

Số: 78 /QĐ-VKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ

 làm việc của Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức

  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 61/2012/CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-BNV ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp và Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng tổ chức nghiên cứu cơ bản về xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức; nghiên cứu xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách về đội ngũ viên chức phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ và nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn quản lý viên chức của Bộ, ngành và địa phương.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý và phát triển đội ngũ viên chức:

a) Nghiên cứu các quan điểm, nguyên tắc thể chế xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức;

b) Nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của viên chức;

c) Nghiên cứu phân cấp quản lý viên chức;

d) Nghiên cứu các quan điểm, nguyên tắc, nội dung và phương pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân loại, đánh giá, bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ viên chức;

đ) Nghiên cứu những vấn đề về quyền và nghĩa vụ của viên chức; về văn hóa giao tiếp và đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức.

2. Nghiên cứu xây dựng các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ:

a) Nghiên cứu xây dựng, trình Viện trưởng các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, chuyên đề về xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, tham gia nghiên cứu, thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, điều tra khảo sát về viên chức;

c) Nghiên cứu xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và phát triển đội ngũ viên chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo sự phân công của Viện trưởng.

3. Nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác của Bộ, ngành và địa phương:

a) Nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu của các đề tài, chương trình, dự án về viên chức đã nghiệm thu vào giải quyết các nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của Bộ, ngành và địa phương;

b) Nghiên cứu việc triển khai tổ chức thực hiện các đề án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về viên chức đã được thông qua vào thực tiễn hoạt động của các bộ, ngành và địa phương.

4. Tham gia góp ý, phản biện đối với các chính sách, đề án, dự án, dự thảo các văn bản liên quan đến quản lý và phát triển đội ngũ viên chức theo sự phân công của Viện trưởng.

5. Phối hợp với các đơn vị trong Viện tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực của Phòng và theo sự phân công của Viện trưởng.

6. Tham gia thực hiện các dịch vụ công theo phân công của Viện trưởng.

7. Quản lý viên chức, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Phòng do Viện phân cấp theo quy định.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy chế làm việc của Viện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm

1. Quyền hạn:

a) Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức được cung cấp các văn bản, các tư liệu, dữ liệu thông tin, kinh phí, các phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng; chủ động tổ chức công việc của Phòng để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, được giao;

b) Viên chức của Phòng có quyền:

- Được dự các hội thảo sơ kết, tổng kết công tác của Viện, của cơ quan Bộ (nếu có trong thành phần giấy mời), các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc nghiệm thu các chuyên đề, đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do Viện tổ chức;

- Được tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, đề tài khoa học theo sự phân công của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng; tham gia vào các buổi sinh hoạt khoa học của Viện;

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Viện theo quy chế làm việc của Viện;

- Tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học ở trong và ngoài nước; được khai thác sử dụng các thông tin, số liệu, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học theo quy chế của Viện.

2. Trách nhiệm:

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; quản lý, điều hành và tổ chức công việc của Phòng; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng;

b) Viên chức của Phòng có trách nhiệm thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp tốt với các đơn vị khác thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Viện; thực hiện các nội quy, quy định, quy chế làm việc của Bộ, của Viện.

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc

 1. Tổ chức Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các viên chức.

 2. Chế độ làm việc: Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng:

a) Trưởng phòng quản lý và điều hành công việc chung của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Viện trưởng;

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một số công việc của Phòng do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc được phân công phụ trách; thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt;

c) Viên chức của Phòng thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng. Theo yêu cầu công việc, viên chức của Phòng có thể làm việc trực tiếp và thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Viện phân công, phải có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế Quyết định Quyết định số 60/QĐ-VKH ngày 21/11/2009 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức.

3. Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức; Thủ trưởng và viên chức của các đơn vị thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Vụ TCCB (để biết);

- Các đơn vị thuộc Viện;

- Lưu: VT, TH.


Q. VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Ngợi


STT

 

Họ và tên

 Số điện thoại/Email

Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức


1
 

CN. Phạm Thị Thu Huyền
Phó Trưởng phòng


CQ: (04) 6269 5707
phamthithuhuyen@moha.gov.vn 
   

2

ThS. Bế Thuận An
Nghiên cứu viên


CQ: (04) 6269 5707
bethuanan@moha.gov.vn 
   

3

 

ThS. Phạm Thu Hà
Nghiên cứu viên

CQ: (04) 6269 5707
phamthuha1983@moha.gov.vn
4
 
CN. Ngô Thanh Tùng

Nghiên cứu viên (HĐ)
 

CQ: (04) 6282 6724
ngothanhtung@moha.gov.vn
 
   

 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn