TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Phòng NC QL cán bộ, công chức, viên chức

BỘ NỘI VỤ

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

---------------

Số: 103/QĐ-VKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ

làm việc của Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

     -------------------------------------

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định 2856/QĐ-BNV ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của   Viện Khoa học tổ chức nhà nước;

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Viện và Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức là tổ chức thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách; triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác của các Bộ, ngành và địa phương; thực hiện các dịch vụ công của Viện.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu cơ bản các vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức:

a) Nghiên cứu quan điểm, nguyên tắc quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

b) Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

c) Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng và hoàn thiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức;

 d) Nghiên cứu các quan điểm, nguyên tắc, nội dung quản lý và phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Nghiên cứu các vấn đề về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức và đạo đức nghề nghiệp của viên chức;

2. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ:

a) Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng và hoàn thiện chế độ công vụ, thể chế, tiền lương và các chế độ chính sách về cán bộ, công chức, viên chức;

b) Nghiên cứu xây dựng các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo sự phân công của Viện trưởng.

3. Nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác của các Bộ, ngành và địa phương:

a) Nghiên cứu ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, chương trình, dự án đã nghiệm thu vào việc giải quyết các nhiệm vụ của Viện, phục vụ yêu cầu công tác của Bộ, ngành và địa phương;

b) Nghiên cứu việc triển khai thực hiện các đề án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức đã được thông qua vào thực tiễn hoạt động của Viện, phục vụ yêu cầu công tác của Bộ, ngành và địa phương.

4. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nghiên cứu các đề án, dự án, chương trình, đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học; tham gia góp ý kiến, thẩm định các đề tài, dự án, dự thảo văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng hoặc theo sự phân công của Viện trưởng.

5. Chủ trì thực hiện điều tra, khảo sát nghiên cứu xã hội học về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chế độ công vụ; phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo khoa học phục vụ nghiên cứu.

6. Quản lý đội ngũ viên chức, người lao động, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và của Viện, Bộ Nội vụ.

7. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng và theo sự phân công của Viện trưởng.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy chế làm việc của Viện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm

1. Quyền hạn:

a) Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức được bố trí phương tiện; cung cấp các văn bản, tư liệu, dữ liệu thông tin, kinh phí, văn phòng phẩm và điều kiện cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Viên chức, người lao động của Phòng có quyền:

- Được dự các hội thảo, sơ kết, tổng kết công tác của Viện, của Bộ (nếu giấy mời có quy định thành phần), các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc nghiệm thu các chuyên đề, đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học do Viện tổ chức;

- Được tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, đề tài khoa học theo sự phân công của Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng; tham gia vào các buổi sinh hoạt khoa học của Viện;

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Viện theo quy chế làm việc của Viện;

- Tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học ở trong và ngoài nước theo nhu cầu công tác và phân công của Viện trưởng; được khai thác sử dụng các thông tin, số liệu, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học theo Quy chế làm việc của Viện.

2. Trách nhiệm:

a) Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; phân công quản lý, điều hành và tổ chức công việc của Phòng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của Phòng;

b) Viên chức, người lao động của Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Viện; thực hiện các nội quy, quy định, quy chế làm việc của Bộ và của Viện.

Điều 4. Tổ chức và chế độ làm việc

 1. Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các viên chức, người lao động. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

2. Chế độ làm việc: Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng:

a) Trưởng phòng quản lý và điều hành công việc chung của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các công việc đột xuất khác theo sự phân công của Viện trưởng;

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một số công việc của Phòng do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc được phân công phụ trách; thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt;

c) Viên chức, người lao động của Phòng nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng phòng. Theo yêu cầu công việc có thể làm việc trực tiếp và thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Viện phân công, phải có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 77/QĐ-VKH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức và Quyết định số 78/QĐ-VKH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức.

2. Chánh Văn phòng Viện, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Người đứng đầu các đơn vị thuộc Viện và viên chức, người lao động của Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lãnh đạo Viện;

- Lưu: VT, VP.


VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Ngợi

STT

 

Họ và tên

 Số điện thoại/Email

Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, viên chức

 
1

ThS. Phạm Thị Thu Huyền 

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng


CQ: (024) 6282 6724
phamthithuhuyen@moha.gov.vn
 

2


ThS. Nguyễn Thu Hà
Phó Trưởng phòng

CQ: (024) 6282 6741
nguyenthuha@moha.gov.vn

3

 

CN. Hồ Trần Sỹ
Chuyên viên

CQ: (024) 6282 6771
hotransy@moha.gov.vn


4
   
ThS. Mai Anh Duy

Chuyên viên
 

CQ: (024) 6282 6741
maianhduy@moha.gov.vn
 

5

 

ThS. Nguyễn Phương Liên
Nghiên cứu viên

CQ: (024) 6282 6741
nguyenphuonglien@moha.gov.vn

6

 

ThS. Phan Thị Vinh
Nghiên cứu viên

CQ: (024) 6282 6771
phanthivinh@moha.gov.vn


7
 
ThS. Phạm Thu Hà
Nghiên cứu viên
 

CQ: (024) 6282 6741
phamthuha1983@moha.gov.vn
 
Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 62826778 - Fax: (024) 62826787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn