Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.050.214

Khách Online : 22

Lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Hội nghị công chức, viên chức Viện Khoa học tổ chức nhà nước năm 2021

09:08 30/12/2021 | Lượt xem : 638

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 638

Ngày 27/12/2021, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 (Hội nghị) và Lễ đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước và bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học tổ chức nhà nước đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường; ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn Phòng Bộ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ và toàn thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Viện.

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn Phòng Bộ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn Phòng Bộ - Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ công bố Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã có thành tích trong hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 Thứ trưởng Triệu Văn Cường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, trong hơn 30 những năm qua, tập thể Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã làm tốt nhiệm vụ chính trị của ngành nội vụ nói riêng và của Đảng, Nhà nước giao phó; Thứ trưởng đánh giá cao công tác quản lý khoa học của Bộ cũng như các giá trị tri thức khoa học mà Viện đã đóng góp cho sự nghiệp khoa học nước nhà. Chúc mừng những kết quả mà Viện đã đạt được, Thứ trưởng Triệu Văn Cường tin tưởng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát triển mạnh mẽ xứng tầm là cơ quan cứu đầu ngành về khoa học tổ chức nhà nước, có số lượng các công trình khoa học chuyên ngành nhiều với hàm lượng chất lượng cao, là địa chỉ tin cậy của nhiều cơ quan, tổ chức.

Thứ trưởng Trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại buổi Lễ

Sau phần Lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.

Ông Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Viện, Ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Báo cáo). Theo đó, trong năm 2021 đất nước chịu ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid-19, ảnh hưởng tới tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, trong đó có ngành Nội vụ và Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện) đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ các nhiệm vụ chính trị của Lãnh đạo Bộ giao và các nhiệm của Viện theo kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, trong đó có những nhiệm vụ được đánh giá cao như: triển khai nhiệm vụ Điều tra, khảo sát, thực trạng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại chỗ, kết hợp với tăng cường tri thức trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới thuộc “Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại chỗ, kết hợp tăng cường tri thức trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới”; triển khai nhiệm vụ “Xây dựng, hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ”; chuyên đề gồm xây dựng hệ thống chính trị phát huy dân chủ ở nông thôn; thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; định hướng hoàn thiện pháp luật về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện,.... Tập thể công chức, viên chức và người lao động của Viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt trong triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ. Công tác quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học; thông tin; công tác quản lý nội bộ; kế hoạch, tài chính… đều đã có những cải tiến theo hướng tích cực cả về nội dung và chất lượng, mang lại kết quả cao.

Ông  Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2021, Báo cáo cũng đã chỉ ra một vài nguyên nhân và hạn chế như do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc triển khai một số nhiệm vụ bị chậm so với tiến độ hoặc không thực hiện được.

Trên cơ sở những kết quả, thành tích đã đạt được, Dự thảo Báo cáo đã xác định phương hướng và các nhiệm vụ cụ thể trọng tâm trong năm 2022, trong đó nhấn mạnh tới việc tiếp tục hoàn thành việc triển khai chương trình “Biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945-2015” và chương trình “Lịch sử Bộ Nội vụ từ năm 2006 đến năm 2020”; xây dựng Đề án nghiên cứu mô hình, cơ cấu tổ chức Chính phủ trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đề án nghiên cứu mô hình tổ chức các cơ quan độc lập có chức năng thực thi pháp luật trên một số lĩnh vực; nghiên cứu áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp vào quản trị đơn vị sự nghiệp công lập… Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2022, Viện Khoa học tổ chức nhà nước cũng xác định một số giải pháp thực hiện cụ thể như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, lãnh đạo đơn vị thuộc Viện trong việc triển khai các nhiệm vụ khoa học; tiếp tục bổ sung, kiện toàn viên chức quản lý, nhân sự các đơn vị thuộc Viện; các đơn vị chủ động bám sát Chương trình công tác năm 2022 triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng; nâng cao hiệu quả công tác tài chính – kế toán phục vụ chung hoạt động của Viện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện Văn hóa công vụ tại Viện; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các viên chức tham gia nghiên cứu khoa học.

Tại Hội nghị, các viên chức, người lao động của Viện, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện đã thảo luận, góp ý, bổ sung để hoàn thiện báo cáo. Đặc biệt, các ý kiến phát biểu, góp ý tập trung vào một số nội dung và giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học; chiến lược và tầm nhìn của Viện trong ngắn hạn và dài hạn; ứng dụng công nghệ thông tin; quản trị nội bộ, cơ chế tài chính, hoạt động hợp tác quốc tế và biện pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho các viên chức trẻ…

Sau phần Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, Hội nghị cũng nghe Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả thanh tra nhân dân năm 2021.

Công tác thực hiện Quy chế dân chủ và Thanh tra nhân dân của Viện trong năm 2020 cũng đã đạt được những kết quả tích cực, các thông tin được thông báo đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch. Mọi thắc mắc, phản ánh của công chức, viên chức và người lao động đều được quan tâm, giải quyết qua nhiều kênh trên tinh thần dân chủ, cởi mở, nội bộ cơ quan không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập thể Viện đoàn kết, tư tưởng ổn định, cá nhân gắn bó với tập thể cơ quan, đơn vị. Từ đó, củng cố niềm tin của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm việc, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Ông Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng công bố quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2021

Để ghi nhận các đóng góp của công chức, viên chức, người lao động và tập thể các đơn vị thuộc Viện trong năm 2021, thay mặt lãnh đạo Viện Khoa hoc tổ chức nhà nước, Ông Tạ Ngọc Hải, Phó Viện trưởng đã công bố các quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và các cá nhân đạt các danh hiệu thi đua trong năm 2021.

Trước khi bế mạc Hội nghị, Bà  Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện quyết tâm đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tổ chức đoàn thể trong năm 2022.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2021

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Triệu Văn Cường, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, đồng thời thay mặt toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2021, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2022. Với những thành tích đã đạt được trong năm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Trước thềm năm mới 2022, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Viện Khoa học tổ chức nhà nước một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong công tác./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Bà Trần Thị Vân, Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021

Ông Phạm Nhật Thu báo cáo tài chính năm 2021

Ông Thạch Thọ Mộc, Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thanh tra nhân dân năm 2021

Bà Hoàng Thị Lan Hường phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Ông Hà Quang trường phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Bà Trần Thị Bích Ngọc phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Ông Phan Đăng Sơn phát biểu ý kiến tại Hội nghị

                                                                             Tin, ảnh: Đỗ Hồng