Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.661.252

Khách Online : 54

Hội nghị: Hội đồng khoa học Viện Khoa học tổ chức nhà nước

10:00 13/12/2019 | Lượt xem : 439

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 439

Ngày 12/12/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học Viện, nhằm báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước. TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng khoa học Viện và công chức, viên chức thuộc Viện.


TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện KHTCNN, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện, phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Viện trong năm 2019. Theo đó, Báo cáo đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động khoa học và công nghệ, cụ thể: tiếp tục triển khai và hoàn thành, nộp sản phẩm cho Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ đã hoàn thành nghiệm thu 01 đề tài, chuẩn bị nghiệm thu cơ sở 01 đề tài và đang triển khai nghiên cứu 06 đề tài; cấp cơ sở 10 đề tài và đã được nghiệm thu. Việc đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm 2021 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt 01 chương trình khoa học cấp bộ, 03 đề tài cấp bộ và 02 Dự án điều tra, khảo sát. Bên cạnh đó, Viện cũng đã tổ chức các Hội thảo khoa học như: Hội thảo quốc tế 01; Hội thảo trong nước 08. Ngoài ra, các công chức, viên chức của Viện đã tích cực viết bài và đăng trên các Tạp chí chuyên ngành: Tổ chức nhà nước; Quản lý nhà nước, Khoa học nội vụ, Trang Thông tin điện tử trong và ngoài Bộ; Viết báo cáo tham luận, tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước; Biên dịch sách, tài liệu, tư liệu nghiệp vụ; ... và các hoạt động thông tin khoa học khác.

Đặc biệt, đầu năm 2019, cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đã được vận hành, việc nhập liệu hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ từ năm 1990 đến nay đã được thực hiện đã đi vào sử dụng, khai thác, phục vụ cho việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thiết lập giao diện người dùng đăng tải trên website của Viện Khoa học tổ chức nhà nước để phục vụ cho người dùng quan tâm, có thể truy cập, tra cứu vào hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số tồn tại hạn chế như: số lượng các nhiệm vụ khoa học (đề tài khoa học cấp bộ, đề tài khoa học cấp cơ sở) được thực hiện trong năm 2019 tăng hơn so với các năm trước, tuy nhiên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học chưa đồng đều, một số đề tài còn chậm tiến độ và chưa mang tính thời sự; một số đề tài chất lượng còn hạn chế. Việc xác định, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị và cá nhân còn lúng túng trong việc xác định vấn đề nghiên cứu, vì vậy tuy số lượng các đề xuất nhiều nhưng những đề xuất thực sự chất lượng, sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước của bộ còn hạn chế. Số lượng các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học năm 2019 cũng tăng lên đáng kể so với các năm trước, tuy nhiên nội dung một số cuộc hội thảo, tọa đàm chưa thực sự đề cập đến những vấn đề thực tiễn cấp bách, đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn vào xây dựng những chủ trương, chính sách, pháp luật lớn đang đặt ra trong công tác quản lý nhà nước của Bộ cũng như những vấn đề khoa học cơ bản đang đặt ra cần có luận giải. Số lượng các bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành và Bản thông tin của Viện còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu của một Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách của Bộ. Số lượng công chức, viên chức có trình độ Tiến sỹ ở Viện còn rất khiêm tốn. Hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học trong năm 2019 tuy có tăng về số lượng các hoạt động hợp tác nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm, tuy nhiên mối quan hệ phối hợp, liên kết nghiên cứu giữa Viện với tổ chức nghiên cứu trong nước và quốc tế cũng chưa thực sự chặt chẽ và  hiệu quả.


TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN trình bày Báo cáo

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do năng lực triển khai nghiên cứu khoa học của viên chức trong viện còn hạn chế. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức của Viện chưa được thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng quy hoạch đến việc phát hiện, thu hút, bố trí, sử dụng, bồi dưỡng, trọng dụng, chính sách động viên, khuyến khích cũng như chế độ đãi ngộ còn hạn chế nên chưa thu hút được người có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại Viện. Công chức, viên chức của Viện chưa thực sự chủ động, tích cực trong việc tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ thuộc lĩnh vực khó, phức tạp, đòi hỏi có sự đầu tư lớn về kinh phí cũng như nhân lực thực hiện. Tuy nhiên, cho đến nay, kinh phí dành cho hoạt động khoa học của Viện còn thấp, chủ yếu chỉ gói gọn trong nguồn ngân sách cấp chi cho các hoạt động chung của Viện, việc huy động được từ các nguồn đầu tư khác còn hạn chế. Việc phát huy sự đóng góp của đội ngũ cộng tác viên, các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên Hội đồng khoa học Viện trong việc tư vấn, góp ý cho phương hướng phát triển của Viện cũng như định hướng tập trung ưu tiên cho từng giai đoạn, từng thời kỳ; xác định các nội dung nghiên cứu, thẩm định các sản phẩm khoa học, .... tuy đã được quan tâm hơn trong năm 2019 nhưng vẫn chưa thực sự tận dụng được nguồn chất xám, trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ này trong việc góp phần thúc đẩy các hoạt động khoa học của Viện.


PGS. TS Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng thảo luận, phân tích làm rõ hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học và công nghệ của Viện thời gian qua và đưa ra các phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Viện trong năm 2020, cần chú trọng đến việc đẩy mạnh các nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước: những vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức, những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động tổ chức nhà nước với tư cách là một khoa học; tăng cường các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ; thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị nghiên cứu có chức năng tương đồng ở trong và ngoài nước, giữa các bộ phận, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ngành, tạo thành sức mạnh tổng hợp chung, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện, của Bộ; tăng cường đầu tư cho phát triển nhân lực nghiên cứu khoa học của Viện. Xây dựng Viện Khoa học tổ chức nhà nước thực sự là tổ chức nghiên cứu khoa học đầu ngành, góp phần gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu; đầu tư kinh phí mua sách, báo và các tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện,…


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu Phòng Quản lý khoa học tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác