Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.661.075

Khách Online : 52

Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và triển khai hoạt động năm 2020

21:58 16/12/2019 | Lượt xem : 523

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 523

Ngày 16/12/2019, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ (Hội nghị) nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ năm 2019 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020 của Bộ Nội vụ. PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ, các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện) và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.


PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Nội vụ. Theo đó, về công tác quản lý khoa học, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1069/QĐ-BNV ngày 10/12/2019 về Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ nhằm hoàn thiện Quy chế theo hướng nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Quy định cụ thể và chặt chẽ quy trình quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ khâu xác định tên các nhiệm vụ khoa học đến thẩm định, nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn. Ban hành Quyết định số 888/QÐ-BNV ngày 04/10/2019 về việc phê duyệt đơn vị chủ trì và phương thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Nội vụ bao gồm 01 chương trình, 10 đề tài khoa học cấp bộ; 04 Dự án điều tra, khảo sát cấp bộ. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đều bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ cũng như nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ. Đến nay, đã tổ chức nghiệm thu chính thức 12 đề tài cấp Bộ (trong đó có 03 đề tài xếp loại xuất sắc, 08 đề tài xếp loại Khá, 01 đề tài xếp loại Trung bình), nghiệm thu cơ sở 14 đề tài; chuẩn bị nghiệm thu cơ sở 03 đề tài; nghiệm thu chính thức 04 đề tài cấp Bộ; nghiệm thu chính thức 03 Dự án (02 dự án xếp loại tốt và 01 dự án xếp loại khá) và nghiệm thu cơ sở 01 Dự án; chuẩn bị nghiệm thu cơ sở 01 Dự án và nghiệm thu chính thức 02 Dự án.

Đặc biệt, đầu năm 2019, cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đã được vận hành, việc nhập liệu hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ từ năm 1990 đến nay đã được thực hiện và đưa vào sử dụng, khai thác, phục vụ cho việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, Viện cũng đã tổ chức họp giao ban với các chủ nhiệm đề tài, đặc biệt đối với các đề tài còn nợ đọng, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và cam kết thời gian hoàn thành, nghiệm thu; tổ chức các buổi làm việc với đầu mối quản lý khoa học của các đơn vị trực thuộc Bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ của các đơn vị: báo cáo về tiến độ thực hiện các đề tài khoa học cấp Bộ, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Về triển khai thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, cụ thể: Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Triển khai thực hiện 02 đề tài, trong đó, 01 đề tài đã hoàn thành và nghiệm thu đạt loại xuất sắc: Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế” do Thứ trưởng Triệu Văn Cường làm chủ nhiệm và Trường Đại học Nội vụ là đơn vị chủ trì; 01 đề tài đã hoàn thành nộp sản phẩm cho Bộ Khoa học và công nghệ chuẩn bị nghiệm thu chính thức: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì.


TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 

Đề tài, dự án khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh: Tổng số đề tài, dự án khoa học cấp Bộ được triển khai và tiếp tục thực hiện trong năm 2019 là 41 đề tài, dự án (kể cả các đề tài từ năm 2015 đến 2019), trong đó 32 đề tài khoa học cấp Bộ, 03 đề tài khoa học cấp tỉnh và 06 dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ. Ngoài ra trong năm 2019, 04 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ còn được Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ giao trực tiếp thực hiện 04 đề án, đề tài khoa học phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế: Số lượng các buổi hội thảo, tọa đàm được thực hiện trong năm 2019 là 21 hội thảo, tọa đàm. Biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo: Các đơn vị giảng dạy của Bộ như Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã biên soạn rất nhiều giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, sổ tay tình huống phục vụ giảng dạy, tập bài giảng phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo của Trường, Học viện. Đề tài khoa học cấp cơ sở: Các đơn vị trực thuộc Bộ còn triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở (cấp Học viện, cấp Viện, cấp Trường) và các đề tài khoa học của sinh viên. Cụ thể, số lượng đề tài cấp cơ sở được thực hiện trong năm 2019 là 85 đề tài và hàng trăm đề tài khoa học cho sinh viên.

Bên cạnh đó, các công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã tích cực viết bài và đăng trên các Tạp chí Tổ chức nhà nước; Tạp chí Quản lý nhà nước, Tạp chí Khoa học nội vụ, Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Tạp chí Dấu ấn thời gian và  một số tạp chí, chuyên san nghiên cứu khoa học, Trang Thông tin điện tử trong và ngoài Bộ; Viết báo cáo tham luận, tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước; Biên dịch sách, tài liệu, tư liệu nghiệp vụ,...


TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế, vướng mắc cần khắc phục như: Trong năm 2019, tình trạng nợ đọng đề tài đã được giải quyết, tuy nhiên vẫn còn một số đề tài chậm so với cam kết (04 đề tài 2017 và 05 đề tài 2018); việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị chưa tốt, chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các đề xuất, kiến nghị, giải pháp có chất lượng, đến địa chỉ ứng dụng là Bộ Nội vụ cũng như các đơn vị có chức năng tham mưu chính sách, pháp luật của Bộ được thực hiện chưa tốt; việc phổ biến, tuyên truyền, quảng bá các kết quả nghiên của các nhiệm vụ khoa học cấp bộ nhằm truyền tải, nhân rộng tri thức khoa học đến với các công chức, viên chức trong Bộ cũng như bên ngoài còn hạn chế; kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ mặc dù có tăng nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của đề tài cấp Bộ, do đó số lượng đề tài cấp Bộ được phê duyệt triển khai hằng năm không đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do năng lực, trách nhiệm các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ chưa thực sự đồng đều; trách nhiệm của các đầu mối quản lý khoa học của các đơn vị trực thuộc bộ chưa cao trong việc rà soát các nhiệm vụ, chủ yếu mới chỉ tổng hợp từ các đăng ký của cá nhân và gửi lên Viện; việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu chưa được quy định cụ thể, rõ ràng trong Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ trước đây, mà mới chỉ có quy định về lưu trữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ chưa chủ động, tích cực trong việc tìm kiếm nhiệm vụ nghiên cứu cũng như các nguồn kinh phí bên ngoài cho các hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị mình mà chủ yếu trông chờ vào kinh phí từ ngân sách.


Quang cảnh Hội nghị

Về phương hướng hoạt động trong năm 2020, trên cơ sở Danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ 2020 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, thực hiện ký hợp đồng, cấp phát kinh phí đúng quy định, đôn đốc các chủ nhiệm đề tài triển khai nghiên cứu đảm bảo đúng tiến độ; triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ, trong đó chú trọng các nội dung: Nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu; Đôn đốc đảm bảo tiến độ; Đánh giá, nghiệm thu các đề tài, dự án chặt chẽ theo đúng quy trình được quy định tại Quy chế; tiếp tục vận hành Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. Đảm bảo việc nhập liệu hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ được cập nhật thường xuyên…

Tại Hội nghị, các Ủy viên Hội đồng khoa học Bộ cũng thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ  năm 2019 và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao các ý kiến đã phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2019, đề xuất nhiều ý tưởng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo. Về đề nghị nâng cao chất lượng các đề tài, Thứ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị đề xuất người có đủ khả năng làm chủ nhiệm đề tài, kể cả cấp cơ sở; thủ trưởng đơn vị phải có trách nhiệm trong việc đề xuất này. Các kết quả nghiên cứu khoa học cần phải có báo cáo và có tính ứng dụng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước của Bộ. Về nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học của Bộ, Thứ trưởng đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng khoa học, cách thức triển khai thực hiện, các thủ tục thầu, nghiệm thu. Đồng thời, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất nhằm thực hiện nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao; phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa đơn vị quản lý nhà nước với đơn vị nghiên cứu khoa học nhằm tận dụng kinh nghiệm quản lý, dữ liệu quản lý cho công tác nghiên cứu. Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước đề xuất kiện toàn Hội đồng khoa học của Bộ, rà soát những thành viên ít hoạt động hoặc quá bận thì có thể đề xuất đổi thành viên là lãnh đạo cấp phó tại các đơn vị./.

                  Tin, ảnh: Đỗ Hồng