Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.208

Khách Online : 16

Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ

13:06 04/12/2020 | Lượt xem : 272

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 272

Ngày 04/12/2020, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ (Hội nghị) nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 của Bộ Nội vụ. PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ, các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện) và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 của Bộ Nội vụ. Theo đó, trong năm 2020 công tác quản lý khoa học của Bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả như: Tổ chức tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ (2016 - 2020) chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ 5 năm, đồng thời đề xuất phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ, định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  và giải pháp thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 – 2025; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Bộ Nội vụ (theo Quyết định số 911/QÐ-BNV ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) nhằm hoàn thiện quy trình quản lý theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ: Tổng hợp đăng ký, ban hành Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021; ban hành danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Nội vụ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xét chọn thực hiện năm 2021 – 2025. Đến nay, Bộ đã tổ chức nghiệm thu chính thức 22 đề tài cấp Bộ (trong đó có 08 đề tài xếp loại xuất sắc, 13 đề tài xếp loại khá, 01 đề tài xếp loại trung bình), nghiệm thu cơ sở 25 đề tài; nghiệm thu chính thức 02 dự án (đạt loại khá) và nghiệm thu cơ sở 01 dự án.

Việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo một quy trình chặt chẽ, thống nhất từ khâu xác định danh mục, đến nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức. Bổ sung một khâu thẩm định kết quả nghiên cứu trước khi đưa ra tổ chức nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng các sản phẩm nghiên cứu.

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động khoa học và công nghệ, cụ thể: Tổng số đề tài, dự án khoa học cấp Bộ được triển khai và tiếp tục thực hiện trong năm 2020 là 46 đề tài, dự án (kể cả các đề tài từ năm 2016 đến 2019), trong đó 37 đề tài khoa học cấp Bộ, 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và 07 dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm trong nước và quốc tế: số lượng các buổi hội thảo, tọa đàm được thực hiện trong năm 2020 là 20 hội thảo, tọa đàm, trong đó, 15 buổi hội thảo (01 buổi hội thảo quốc tế, 14 hội thảo trong nước) và 05 buổi tọa đàm. Ngoài ra, các khoa, phân viện của các đơn vị trực thuộc Bộ còn tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm và các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt khoa học khác; Biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo: Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã biên soạn nhiều giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, sổ tay tình huống phục vụ giảng dạy, tập bài giảng phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo của Trường, Học viện, cụ thể: biên soạn 08 giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo; Đề tài khoa học cấp cơ sở: Các đơn vị trực thuộc Bộ còn triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở (cấp học viện, cấp viện, cấp trường) và các đề tài khoa học của sinh viên. Cụ thể, số lượng đề tài cấp cơ sở được thực hiện trong năm 2020 là 60 đề tài và hàng trăm đề tài khoa học cho sinh viên.

Ngoài ra, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã tích cực viết bài và đăng trên các Tạp chí Tổ chức nhà nước; Tạp chí Quản lý nhà nước, Tạp chí Khoa học Nội vụ, Tạp chí Dấu ấn thời gian và một số tạp chí, chuyên san nghiên cứu khoa học, Trang thông tin điện tử trong và ngoài Bộ; Viết báo cáo tham luận, tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước; Biên dịch sách, tài liệu, tư liệu nghiệp vụ;... và các hoạt động thông tin khoa học khác.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế, vướng mắc cần khắc phục như: Trong năm 2020, tình trạng nợ đọng đề tài đã được giải quyết, tuy nhiên vẫn còn một số đề tài chậm; việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị vẫn chưa được cải thiện. Một số đơn vị trực thuộc bộ đăng ký đề xuất rất nhiều nhiệm vụ (có đơn vị đăng ký gần 30 nhiệm vụ) nhưng đa phần các nhiệm vụ khoa học chưa phù hợp, chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; việc ứng dụng kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ vào thực tiễn còn hạn chế và chưa hiệu quả; việc phổ biến, tuyên truyền, quảng bá các kết quả nghiên của các nhiệm vụ khoa học cấp bộ nhằm truyền tải, nhân rộng tri thức khoa học đến với các công chức, viên chức trong Bộ cũng như bên ngoài còn hạn chế; kinh phí đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu KH&CN còn hạn chế, số lượng đề tài cấp Bộ được phê duyệt triển khai hàng năm còn ít so với nhu cầu nghiên cứu thực tiễn phục vụ quản lý nhà nước của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Kinh phí thực tế dành cho triển khai nghiên cứu của mỗi đề tài hằng năm tuy có tăng hơn những năm trước (do số lượng đề tài ít hơn), nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu khảo sát thực tiễn để có những luận cứ khoa học cho những đề xuất giải pháp kiến nghị, điều đó đã phần nào gây khó khăn cho các chủ nhiệm đề tài và ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020 của Bộ Nội vụ và những ý kiến đóng góp thiết thực của các nhà khoa học, các thành viên Hội đồng khoa học. Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước - cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học Bộ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết; đồng thời tập trung một số nội dung: tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ;  triển khai Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 kịp thời, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đặt ra; tổ chức hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các đơn vị, cá nhân gắn với nội dung quản lý nhà nước đối với từng đơn vị; tăng cường công tác thông tin, phổ biến và chuyển giao kết quả nghiên cứu thông qua các hình thức: xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và văn bản pháp luật của Chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành; tổ chức các hội thảo, tọa đàm; xuất bản các ấn phẩm (sách, giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ); đăng tải các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành; phổ biến tuyên truyền, quảng bá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; vận hành Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. Đảm bảo việc nhập liệu hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ được cập nhật thường xuyên, phục vụ cho việc sử dụng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu cho việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và phục vụ cho người dùng quan tâm, có thể truy cập, tra cứu. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quan tâm đề xuất đặt hàng các đơn vị nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho những đề xuất chính sách, pháp luật của đơn vị; các thành viên Hội đồng khoa học Bộ phát huy hơn nữa vai trò tư vấn, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ; tăng cường cơ sở vật chất, tăng kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ để vừa có thể đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ kịp thời cho các hoạt động quản lý nhà nước vừa tạo điều kiện tăng kinh phí nghiên cứu của đề tài cấp bộ góp phần nâng cao chất lượng các đề tài./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

TS. Thanh Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

PGS. TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga phát biểu

 

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Nguyễn Bích Thủy phát biểu tại Hội nghị

Tin, ảnh: Đỗ Hồng