Đề xuất mới về sử dụng viên chức

14:31 06/03/2020 | Lượt xem : 144

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 144

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và đăng tải lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Ảnh minh họa

Một trong những nội dung chính tại dự thảo Nghị định là về sử dụng viên chức, quy định về bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức, xây dựng và thay đổi chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý, thôi việc và thủ tục nghỉ hưu và chuyển đổi và chuyển tiếp đối với viên chức.

Dự thảo Nghị định có sửa đổi thuật ngữ “Phân công nhiệm vụ” thành “Bố trí, phân công công tác” nhằm phản ánh đúng hơn nội dung được quy định trong mục này, tránh trùng lặp với thuật ngữ nhiệm vụ trong cách hiểu về vị trí việc làm.

Trong quy định trước đây, các quy định về bổ nhiệm viên chức quản lý, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý là một nội dung trong mục Bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức, dự thảo Nghị định tách riêng nội dung này thành một mục riêng trong chương “Sử dụng viên chức” do tầm quan trọng của công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về xây dựng chức danh nghề nghiệp. Trong đó, giao cho Bộ quản lý viên chức chuyên ngành căn cứ yêu cầu, đặc điểm, tính chất của hoạt động nghề nghiệp, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và ban hành Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực sự nghiệp được giao quản lý sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. Trình tự, thủ tục xây dựng Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp làm cơ sở cho các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành xây dựng và ban hành Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực sự nghiệp được giao quản lý.

Nhằm tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức, dự thảo Nghị định có bổ sung về quyền hạn của các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức trong thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức, cụ thể: “Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức quy định cụ thể nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; quy định nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý”.

Dự thảo Nghị định quy định trao quyền cho các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Nội vụ  chỉ có vai trò tham gia ý kiến về nội dung đề án và chỉ tiêu tham dự thi hoặc xét thăng hạng. Ngoài ra, để thực hiện việc thống nhất cách thức tổ chức thi thăng hạng viên chức, dự thảo Nghị định quy định về hình thức thi thăng hạng viên chức. Theo đó việc tổ chức thi thăng hạng viên chức sẽ thực hiện 4 môn, môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ chuyên ngành.

Kế thừa Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, bám sát quy định hiện hành của Đảng về công tác cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thống nhất giữa quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác cán bộ, Nghị định quy định việc bổ nhiệm viên chức quản lý, thời gian  giữ chức vụ bổ nhiệm. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trách nhiệm trong công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, thẩm quyền bổ nhiệm và trình tự, thủ tục bổ nhiệm viên chức quản lý, hồ sơ bổ nhiệm và các nội dung liên quan đến bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý.

Nghị định bổ sung, làm rõ nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc theo các trường hợp: trong đó: Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm về chi thường xuyên: Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị. Đối với đơn sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Nguồn kinh phí chi trả được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nếu không đủ thì ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định bổ sung việc chuyển tiếp đối với viên chức. Theo đó, đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Viên chức và Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng. Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2003 đến ngày 01/01/2012, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật viên chức, để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay về việc xác định công chức, viên chức.

Dự thảo Nghị định bổ sung thêm quy định về thanh tra, kiểm tra trong việc tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức./.

Nguồn: Báo điện tử, Đảng CSVN


Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.561.226

Khách Online : 10