Bộ Nội vụ: Năm 2026 sẽ giảm 10% biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN

16:19 06/07/2022 | Lượt xem : 230

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 230

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tới đây cơ quan sẽ căn cứ luật hiện hành, trình cấp thẩm quyền giao biên chế khối chính quyền, làm căn cứ để UBND tỉnh trình HĐND giao biên chế công chức, viên chức các đơn vị, địa phương. Bảo đảm giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN đến 2026 so với năm 2021.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc sơ kết của ngành Nội vụ. Ảnh: Thanh Tuấn

Sáng 6.7, phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, ngành Nội vụ tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của cả nước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị toàn ngành Nội vụ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tập trung cao cho việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực ngành

Đối với Bộ Nội vụ, chủ động phối hợp với các bộ và địa phương hoàn thành có chất lượng 1 dự án Luật, 16 Nghị định, 15 Thông tư và 31 Đề án, văn bản quan trọng trong kế hoạch; kiên quyết không để chậm trễ, chất lượng thấp.

Thứ hai, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn chặt với tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, rà soát tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; chú trọng xã hội hóa dịch vụ công ở những nơi có điều kiện.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền giao biên chế công chức, viên chức cả giai đoạn 2022 – 2026 trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và giao biên chế của cấp có thẩm quyền. Bảo đảm giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN đến 2026 so với năm 2021.

Bộ Nội vụ căn cứ luật hiện hành, trình cấp thẩm quyền giao biên chế khối chính quyền, làm căn cứ để UBND tỉnh trình HĐND giao biên chế công chức, viên chức các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 

Phối hợp đánh giá thực trạng hoạt động của chính quyền cấp xã và đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố để sửa đổi toàn diện Nghị định số 34 của Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; theo đó, hướng tới thực hiện liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, tỉnh.

Chú trọng nâng cao và thực hiện tốc độ, yêu cầu đô thị hóa ở các địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, vận hành của mô hình chính quyền đô thị tại 3 địa phương (Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM).

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ Trung ương đến địa phương. 

Chú trọng nâng cao chất lượng tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; quan tâm thu hút và trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ. 

Thứ năm, tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 76 của Chính phủ

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hằng năm triển khai tích cực, sát thực tiễn để nâng cao các chỉ số CCHC, thiết thực góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ sáu, tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là trong 6 tháng cuối năm, liên quan đến Đại hội của các tổ chức tôn giáo, những hoạt động lễ tập trung của tôn giáo.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế của ngành; nhất là thanh tra công vụ. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng vừa được Quốc hội thông qua.

Nguồn: Laodong.vn

Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.365.923

Khách Online : 25