Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Thông tin Kết quả Nghiên cứu khoa học số 04/2021

Mục lục:

  1. Giới thiệu kết quả nghiên cứu

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý tài liệu điện tử từ thực tiễn Bộ Nội vụ”

- Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ “Khảo sát, đánh giá thực hiện chính sách đối với người có tài năng trong các cơ quan nhà nước ở địa phương”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đối với các chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Thực trạng tổ chức, hoạt động các loại hình “nghiệp đoàn”, “nhóm”, “mạng lưới” các tổ chức phi chính phủ Việt Nam - Định hướng quản lý nhà nước”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong điều kiện phân cấp, phân quyền về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đối với các chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo”.

- Đề tài khoa học cấp “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam”.

2. Nghiên cứu trao đổi

- Kinh nghiệm về tổ chức đơn vị hành chính xã ở một số quốc gia trên thế giới. NCS. ThS. Mai Anh Duy, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

- Đặc điểm, vai trò của pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước. ThS. Nguyễn Thị Huế, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

XEM TOÀN VĂN