Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Thông tin Kết quả Nghiên cứu khoa học số 02/2021

Mục lục:

 

  1. Giới thiệu kết quả nghiên cứu

 

- Đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận của khoa học tổ chức nhà nước”.

 

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Quản trị truyền thông của chính quyền địa phương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam”.

 

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học hoàn thiện pháp luật về dân chủ cơ sở”.

 

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học tổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã ở Việt Nam hiện nay”. 

 

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay”.

 

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay”.

 

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”.

 

  1. Nghiên cứu trao đổi

 

- Ảnh hưởng của luật tục đối với việc thi hành pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số miền núi hiện nay. TS. Nguyễn Khánh Ly, Giảng viên, Học viện Hành chính Quốc gia.

 

- Cơ quan thực thi một số nước trên thế giới. NCS. Phan Đăng Sơn, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

 

XEM TOÀN VĂN