Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Thông tin Kết quả Nghiên cứu khoa học số 01/2022

Giới thiệu kết quả nghiên cứu

- Đề tài khoa học cấp Bộ: “Quản lý nhà nước đối với hoạt động thờ Mẫu Tam Tứ Phủ”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Chuyển đổi chức năng của Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đổi mới phân cấp, phân quyền trung ương - địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”.

- Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ: “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức và hoạt động về hội”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đổi mới phân cấp, phân quyền trung ương - địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”.

 

Nghiên cứu trao đổi

- Quản trị nhân tài trong quản lý hành chính của Canada. ThS. Nguyễn Thu Hà, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

- Nhận diện một số loại hình tổ chức phi Chính phủ không chính thức ở Việt Nam hiện nay. ThS. Trần Thị Bích Ngọc, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

 XEM TOÀN VĂN