Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.152

Khách Online : 25

Bản tin Thông tin Kết quả nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước số 04/2020

16:00 31/12/2020 | Lượt xem : 150

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 150
Bản tin Thông tin Kết quả nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước số 04/2020 tháng 12/2020 giới thiệu các Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu trong quý IV/2020 và một số bài viết nghiên cứu, trao đổi.

Mục lục:

1. Giới thiệu kết quả nghiên cứu

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng ở nước ta hiện nay”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Các loại hình quỹ xã hội, quỹ từ thiện - Xu hướng phát triển trong điều kiện mới”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Chức năng hoạch định chính sách của các Bộ”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu so sánh chính quyền địa phương của Việt Nam với chính quyền địa phương của một số quốc gia trên thế giới”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực của các hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên hiện nay”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Giải phải đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đối với Bộ, ngành Trung ương”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay”.

- Dự án điều tra “Khảo sát, đánh giá thực trạng chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tôn giáo ở Việt Nam”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện pháp luật về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở  Việt Nam hiện nay”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xã hội hóa hoạt động lưu trữ”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần phục vụ, phát triển”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia”.

- Nhiệm vụ “Tổ chức đánh giá các quy định chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ nghiên cứu đề xuất các quy định pháp luật phù hợp với Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức sửa đổi”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý theo kết quả trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật viên chức năm 2010”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới công tác khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của các Bộ”.

- Dự án “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu một số vấn đề sửa Luật tổ chức Chính phủ 2015”.

2. Nghiên cứu trao đổi

- Quản trị nhân tài trong nền công vụ Australia, ThS. Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng phòng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

- Một số vấn đề về hoàn thiện pháp luật tuyển dụng công chức, viên chức đối với người dân tộc thiểu số, ThS. Nguyễn Thị Trang, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

XEM TOÀN VĂN