Video giới thiệu

Right_Banner4

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Nghiên cứu trao đổi

 • /DATA/Uploads/NghienCuu-TraoDoi/LyLuanThucTien/1130201503.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Huy động người dân, doanh nghiệp tham gia cải cách thủ tục hành chính thông qua Hội đồng Tư vấn

  1. Sơ lược về Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

  Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng Tư vấn) ra đời tháng 2/2013 trên cơ sở nâng cấp Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thành lập. Hội đồng Tư vấn gồm 26 thành ...

 • /DATA/Uploads/NghienCuu-TraoDoi/KinhNghiemQuocTe/11132015.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quy trình tổ chức thi tuyển công chức của Nhật Bản

  I. Khái quát chung

  Nhật Bản là đất nước phát triển hàng đầu châu Á và là một cường quốc phát triển trên thế giới. Để Nhật Bản có được vị trí như ngày nay là nhờ có sự góp sức to lớn của đội ngũ công chức Nhật Bản. Công chức Nhật Bản là những người phục vụ nhân dân. Họ là những người xây dựng và thực thi các chính sách làm sao để đảm bảo đời sống cho người dân ...

 • /DATA/Uploads/NghienCuu-TraoDoi/LyLuanThucTien/10292015.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một vài kinh nghiệm về cải cách hành chính tại Thành phố Đà Nẵng

  Trong hơn một thập kỷ qua, những nỗ lực không ngừng cải thiện chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính tại Đà Nẵng đã bước đầu mang lại cho thành phố này nhiều kết quả tích cực, khả quan, có sức lan toả sâu rộng, tác động mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đưa Đà Nẵng vươn lên đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng của các chỉ số cấp ...

 • /DATA/Uploads/NghienCuu-TraoDoi/LyLuanThucTien/1015201501.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghiên cứu khoa học tổ chức phục vụ xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn 1990-2015

  Công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học tổ chức đã góp phần chuẩn bị luận cứ về lý luận và thực tiễn cho hoạch định chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong gần 25 năm qua ( từ khi Viện Khoa học tổ chức nhà nước mà tiền thân là Trung tâm Thông tin – Tư liệu thuộc Ban Tổ ...

 • /DATA/Uploads/NghienCuu-TraoDoi/LyLuanThucTien/10012015.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn nhân sự cao cấp Bộ Nội vụ trong buổi đầu xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và kháng chiến kiến quốc

  Bộ Nội vụ là một trong 13 Bộ của Chính phủ lâm thời được thành lập ngày 28/8/1945. Ngay từ ngày đầu thành lập Bộ Nội vụ đã có vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu Chính phủ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời giao thực hiện chức năng: Tổ chức, xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền cách mạng, đảm bảo an ninh chính trị, trị an và đảm nhiệm một phần chức năng ...

 • /DATA/Uploads/NghienCuu-TraoDoi/LyLuanThucTien/09152015.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vai trò của Bộ Nội vụ trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước

  1. Cơ sở chính trị - pháp lý của cải cách bộ máy nhà nước mà trọng tâm là cải cách nền hành chính

  Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 đã quyết định đường lối đổi mới đất nước, một quyết định có tính cách mạng từ nhận thức tới hành động trong việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. ...

 • /DATA/Uploads/NghienCuu-TraoDoi/LyLuanThucTien/08142015.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Viện Khoa học tổ chức nhà nước - 25 năm xây dựng và phát triển

  I. Quá trình hình thành và phát triển

  Từ năm 1986, Việt Nam đã bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đem lại những thành công ban đầu vô cùng quan trọng, giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng đe dọa sự tồn vong của chế độ, với vai trò là cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức bộ ...

 • /DATA/Uploads/NghienCuu-TraoDoi/LyLuanThucTien/07312015.JPG?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số vấn đề về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

  Công vụ là một loại hoạt động nhân danh quyền lực nhà nước, nói đến công vụ là nói đến trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nhằm mục tiêu phục vụ người dân và xã hội. Trách nhiệm công vụ là việc cán bộ, công chức tự ý thức về quyền và nhiệm vụ được phân công cũng như bổn phận phải thực hiện các quyền và nhiệm vụ đó. Một nền công ...

 • /DATA/Uploads/NghienCuu-TraoDoi/KinhNghiemQuocTe/0717201502.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ sau tuyển dụng ở một số nước trên Thế giới và gợi ý vận dụng cho Việt Nam

  Trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì nguồn lực con người giữ vai trò quyết định, trong đó, có đội ngũ công chức, viên chức. Với vai trò người thực thi công vụ, cung ứng các dịch vụ công, đội ngũ công chức, viên chức là lực lượng quan trọng trong việc tham mưu hoạch định chính sách và cũng là đối tượng trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, ...

 • /DATA/Uploads/NghienCuu-TraoDoi/LyLuanThucTien/0701201509.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số phương pháp tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả trong giai đoạn hiện nay

  Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị khóa IX, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức ...

Lý luận thực tiễn

Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, những vấn đề đặt ra (20/05/2022)

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, trong 2 năm qua, Chính phủ và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích chủ trương của Đảng, pháp luật của  Nhà nước về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính xã, kết quả thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và chỉ ra những vấn ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0520202201.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter

Kinh nghiệm quốc tế

Cơ quan thực thi một số nước trên thế giới (07/07/2021)

Theo xu hướng tại một số nước trên thế giới, để tách bạch việc ra chính sách và việc thực thi chính sách, một số cơ quan (bộ phận) thực thi chính sách được khuyến nghị ra đời cho phép phân phối các chức năng thực hiện chính sách công của Chính phủ được thực hiện tách biệt nhưng trong khuôn khổ luật pháp. Một bộ phận tập trung vào việc ban hành và làm chính sách, sau đó họ chuyển giao chính sách sang cho bộ phận thực thi chính sách bao gồm: 1) cung cấp dịch vụ cơ ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/07072021.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter