Video giới thiệu
Right_Banner4

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Nghiên cứu trao đổi

Lý luận thực tiễn

Văn hóa công vụ ở Việt Nam (18/09/2021)

Với sự phát triển của thực tiễn và lý luận hiện nay, những thành tố của văn hóa không chỉ giản đơn là văn học, nghệ thuật, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể… Văn hóa, hiểu theo nghĩa rộng, là sự thể hiện và thực hiện những sức mạnh, sức sáng tạo của con người trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế-xã hội. Do thể hiện và thực hiện những sức mạnh, sự sáng tạo của con người mà văn hóa giữ vai trò nền tảng tinh thần của ...
/Portals/0/WEB-DATA/files/14012020.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter

Kinh nghiệm quốc tế

Cơ quan thực thi một số nước trên thế giới (07/07/2021)

Theo xu hướng tại một số nước trên thế giới, để tách bạch việc ra chính sách và việc thực thi chính sách, một số cơ quan (bộ phận) thực thi chính sách được khuyến nghị ra đời cho phép phân phối các chức năng thực hiện chính sách công của Chính phủ được thực hiện tách biệt nhưng trong khuôn khổ luật pháp. Một bộ phận tập trung vào việc ban hành và làm chính sách, sau đó họ chuyển giao chính sách sang cho bộ phận thực thi chính sách bao gồm: 1) cung cấp dịch vụ cơ ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/07072021.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter