Video giới thiệu

Right_Banner4

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Nghiên cứu trao đổi

 • /Portals/0/WEB-DATA/images/07072021.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kinh nghiệm về tổ chức đơn vị hành chính xã ở một số quốc gia trên thế giới

   ...

 • /Portals/0/WEB-DATA/images/0520202201.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, những vấn đề đặt ra

  Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, trong 2 năm qua, Chính phủ và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích chủ trương của Đảng, pháp luật của  Nhà nước về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính xã, kết quả thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính ...

 • /Portals/0/WEB-DATA/images/0512202203.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  VAI TRÒ CỦA VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ NỘI VỤ

  1. Ngày 18/8/2003, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung đã ban hành Quyết định số 46/2003/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước. Theo đó, ngoài nhiệm vụ nghiên cứu, Viện chính thức được Bộ trưởng phân công nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ. Việc phân công một tổ chức thực hiện chức năng quản lý hoạt động khoa học của ...

 • /Portals/0/WEB-DATA/images/0427202201.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiếp tục tạo đột phá về thể chế phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phục hồi và phát triển kinh tế

  PGS, TS. HUỲNH THÀNH ĐẠT Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ TCCS - Một trong những nội dung đột phá chiến lược được Đại hội XIII của Đảng xác định là phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, cần tiếp tục đột phá về thể chế phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ...

 • /Portals/0/WEB-DATA/files/14012020.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đặc điểm, vai trò của pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước

  Giám sát xã hội đối với các cơ quan HCNN là hoạt động theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, phương tiện truyền thông, các tập thể lao động, cộng đồng hoặc cá nhân đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp, các sở, phòng, ban, nhằm bảo đảm cho các tổ chức này ...

 • /Portals/0/WEB-DATA/images/0915202101.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức ngành nội vụ qua số liệu điều tra, thống kê

  Ngành Nội vụ theo nghĩa rộng là ngành quản lý lĩnh vực Nội vụ của Nhà nước, quản lý tất cả các công việc mang tính chất nội bộ, nội trị quốc gia, theo nghĩa hẹp đó là ngành quản lý các lĩnh vực công tác hành chính trong nước. Về tổ chức, ngành Nội vụ gồm các cơ quan tổ chức ở Trung ương và địa phương, chịu sự hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ trong việc thực hiện chức năng quản lý ...

 • /Portals/0/WEB-DATA/images/1004202101.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

  Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã khẳng định “Không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai cái này có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần ...

 • /Portals/0/WEB-DATA/files/14012020.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Văn hóa công vụ ở Việt Nam

  Với sự phát triển của thực tiễn và lý luận hiện nay, những thành tố của văn hóa không chỉ giản đơn là văn học, nghệ thuật, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể… Văn hóa, hiểu theo nghĩa rộng, là sự thể hiện và thực hiện những sức mạnh, sức sáng tạo của con người trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế-xã hội. Do thể hiện và thực hiện những sức mạnh, sự sáng tạo của con người mà ...

 • /Portals/0/WEB-DATA/images/0820202101.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  ĐỒNG CHÍ VÕ NGUYÊN GIÁP BỘ TRƯỞNG ĐẦU TIÊN CỦA BỘ NỘI VỤ

 • /Portals/0/WEB-DATA/images/07072021.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cơ quan thực thi một số nước trên thế giới

  Theo xu hướng tại một số nước trên thế giới, để tách bạch việc ra chính sách và việc thực thi chính sách, một số cơ quan (bộ phận) thực thi chính sách được khuyến nghị ra đời cho phép phân phối các chức năng thực hiện chính sách công của Chính phủ được thực hiện tách biệt nhưng trong khuôn khổ luật pháp. Một bộ phận tập trung vào việc ban hành và làm chính sách, sau đó họ chuyển giao chính sách sang cho bộ phận thực thi ...

Lý luận thực tiễn

Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, những vấn đề đặt ra (20/05/2022)

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, trong 2 năm qua, Chính phủ và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích chủ trương của Đảng, pháp luật của  Nhà nước về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính xã, kết quả thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và chỉ ra những vấn ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0520202201.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter