Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Ngọc Hoa
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner