Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
QUAN HỆ GIỮA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI CÁC TỔ CHỨC HỆ PHÁI, SƠN MÔN PHẬT GIÁO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Minh Nga
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner