Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Mạnh Hùng
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner