Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NƠI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Trung Tuấn
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner