Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
CƠ SỞ KHOA HỌC ÁP DỤNG MÔ HÌNH TỰ QUẢN Ở CHÍNH QUYỀN XÃ

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Minh Châu
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner