Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
CƠ SỞ LÝ LUẬN Và THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG PHI LỢI NHUẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hoàng
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner