Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
CHUYỂN GIAO MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHO CÁC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả: CHUYỂN GIAO MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHO CÁC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Quang Thị Ngọc Huyền
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner