Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐÁP ỨNG YÊU CẤU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả: Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Nhân Đạo
Tóm tắt đề tài: Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner