Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.281

Khách Online : 33

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 1 (1945 - 1954) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 1 (1945 - 1954)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

08:51 20/07/2022 | Lượt xem : 185

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 185

Ngày 19/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 1 (1945 - 1954) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 1 (1945 - 1954)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Nguyễn Đình Lê làm chủ nhiệm, Khoa sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 09 thành viên, do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) làm chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Đình Lê Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thay mặt Nhóm tác giả trình bày tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 1 (1945-1954) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 1 (1945-1954)”. Theo đó, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước, dân tộc, dân chủ, nhân dân. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, từ Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam tới Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và hiện nay, là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lịch sử xây dựng, phát triển và những hoạt động của Chính phủ Việt Nam từ năm 1945 đến nay đã trải qua nhiều thời kỳ và mỗi thời kỳ đều có những vấn đề cần phải được nghiên cứu, tổng kết một cách toàn diện nhằm đúc rút kinh nghiệm lịch sử, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Đình Lê, thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ.

Đáp ứng yêu cầu đó, năm 2006, thực hiện chủ trương của Chính phủ, bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2006 được biên soạn và xuất bản thành ba tập, trong đó có Lịch sử Chính phủ Việt Nam tập 1 (1945 - 1955) bao gồm cả chính sử và biên niên được xuất bản. Từ đó đến nay đã 16 năm, thời gian đã phát lộ thêm nhiều tư liệu mới, cách nhìn mới, đòi hỏi phải có sự chỉnh lý, bổ sung, trình bày sáng rõ hơn các sự kiện, góp phần nâng cao nhận thức khoa học về quá trình ra đời, phát triển, những hoạt động và đóng góp của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với tiến trình lịch sử dân tộc trong thời kỳ chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ, bảo vệ nền độc lập thống nhất đất nước 1945 – 1955. Với ý nghĩa đó, nhiệm vụ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cấp bách.

PGS.TS. Lê Văn Thịnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia, Hà Nội nhận xét nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng đây là công trình có bố cục hợp lý, logic Nhóm tác giả đã sử dụng các phương pháp như: phương pháp lịch sử logic, thống kê, so sánh, nhìn chung các phương pháp này là phù hợp, cách trình bày các nội dung theo kiểu biên niên là hợp lý, đúng với quy cách thực hiện một nghiên cứu lịch sử. Bên cạch đó, Nhóm tác giả đã làm rõ được những vấn đề như: làm rõ được sự ra đời của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (bối cảnh, tổ chức, thành viên, chức năng và nhiệm vụ); làm rõ được sự chuyển đổi từ Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (28/8/1945), qua Chính phủ Liên hiệp Lâm thời (01/01/1946 ) đến Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/3/1946); làm rõ được những hoạt động của Chính phủ từ năm 1945 đến năm 1946 trên tất cả các phương diện (kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh). Ngoài ra, Nhóm tác giả đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm có giá trị. Đồng thời, tập Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam được biên soạn, chỉnh lý tương đối tốt,…

GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận xét phản biện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

PGS.TS. Nguyễn Văn Lực, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận xét nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu, nên thống nhất mốc kết thúc là năm 1954. Đồng thời, điều chỉnh nội dung các chương cho phù hợp, đảm bảo khách quan, chính xác. Bên cạnh đó, Nhóm tác giả cần bổ sung, lược bỏ nội dung sao cho phù hợp; tập Biên niên cần lược bỏ sao cho các sự kiện cân đối về dung lượng. Ngoài ra, cần rà soát lại các nguồn trích dẫn cho chính xác; diễn đạt cho phù hợp với lịch sử Chính phủ; rà soát lại kết luận cho phù hợp; rà soát lại các lỗi kĩ thuật,…

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm tác giả, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng công trình, đặc biệt là tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung hoàn thiện các nội dung của nhiệm vụ.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” (22/08/2022)

Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0822202207.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện