Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.931.816

Khách Online : 39

Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay”

15:14 31/12/2020 | Lượt xem : 657

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 657

Ngày 31/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay” (Dự án) do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

PGS.TS. Triệu Văn Cường chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Ngọc Mai, Phó Viện trưởng - Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại Học Nội vụ Hà Nội thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án. Theo Nhóm nghiên cứu, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chiến lược của nước ta trong quá trình phát triển đất nước. Để thực hiện được nhiệm vụ chiến lược này thì cán bộ, công chức xã phải có được năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu của xây dựng nông thôn mới. Từ đó, xuất hiện nhu cầu khách quan cần tổ chức những hoạt động bồi dưỡng để bảo đảm cán bộ, công chức xã được cập nhật, củng cố, bổ sung, phát triển những kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhiệm vụ quản lý xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, đã có nhiều chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã với những nội dung liên quan đến quản lý xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi các chương trình bồi dưỡng cũng như việc tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã về quản lý xây dựng nông thôn mới cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Chính vì vậy, việc tổ chức thực hiện Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay” là một điều cấp thiết, nhằm góp phần làm rõ thực trạng chất lượng bồi dưỡng, cán bộ công chức xã cũng như nhu cầu của cán bộ, công chức xã trong việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, từ đó có cơ sở để thiết kế chương trình, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng cũng như điều chỉnh chính sách liên quan đến bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.

TS. Nguyễn Ngọc Mai, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại Học Nội vụ Hà Nội trình bày báo cáo tóm tắt kết quả của Dự án

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng đây là Dự án có chất lượng đảm bảo, có tính cấp thiết. Nhóm nghiên cứu Dự án đã nghiên cứu cơ sở lý luận về bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, trong đó đã hệ thống hóa, phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; các tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; các nhân tố ảnh hưởng đến bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới và yêu cầu đối với hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; đồng thời Nhóm nghiên cứu đã nêu được kinh nghiệm của một số nước trong bồi dưỡng công chức cơ sở. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá thực trạng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới trên cơ sở hệ thống hóa, phân tích các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; phân tích thực trạng chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã từ các báo cáo của địa phương, từ tổng hợp kết quả điều tra xã hội học.

Ngoài ra, Nhóm thực hiện Dự án đã đưa ra các đề xuất kiến nghị về nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới với 06 nhóm kiến nghị đề xuất, đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất về hoàn thiện thể chế, đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức xã.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhận xét cho Dự án

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số lưu ý cần bổ sung, hoàn thiện như: cần bổ sung thêm dữ liệu liên quan đến phỏng vấn sâu, nội dung tọa đàm, hội thảo vào Dự án; Dự án chưa định hình rõ phạm vi “xây dựng nông thông mới” do đó Dự án điều tra còn khá rộng; về nội dung khảo sát của Dự án còn thiên về các vấn đề bồi dưỡng theo NĐ101/2017/NĐ-CP, mà chưa khảo sát các nội dung theo QĐ số 4072/QĐ-BNN-VPĐP về việc Phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, cần xem lại một số khái niệm “nông thôn mới”, “cán bộ, công chức, cấp xã”. Về kiến nghị Nhóm nghiên cứu chưa làm rõ vai trò của các chủ thể (cơ quan đào tạo, bồi dưỡng, cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức). Nhóm nghiên cứu cần lưu ý đối tượng của Dự án là công chức xã không phải là công chức cấp xã. Ngoài ra Nhóm nghiên cứu chưa làm rõ được quan niệm về chất lượng và vấn đề “Nông thôn mới” đặt ra yêu cầu gì về chất lượng. Đề xuất giải pháp không nên tách bạch giải pháp của báo cáo và giải pháp của xã hội học tất cả giải pháp đều rất giống nhau; phần thực trạng thu được từ 2 phương pháp điều tra còn chưa có sự kết nối.

Quang cảnh buổi nghiệm buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án tuy còn một số điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. PGS.TS. Triệu Văn Cường đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án.

Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” (27/08/2021)

Ngày 27/8/2021, tại trụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0827202102.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện