Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.261

Khách Online : 29

Nghiệm thu dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay”.

17:02 24/01/2017 | Lượt xem : 6325

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6325

  Ngày 23/01/2017, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay” (Dự án). 

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ là Chủ tịch. Đến dự buổi nghiệm thu có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện và các viên chức Viện Khoa học tổ chức nhà nước.


Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn trình bày kết quả thực hiện Dự án

Tại Buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã được nghe Phó Viện trưởng Lê Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo Viện và nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả Dự án. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được hiểu là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. Trước sự phát triển nhanh chóng mọi mặt của đời sống của đất nước, nhà nước càng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng của người dân. Năm 2010, Luật Viên chức ra đời tạo một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự phát triển và cách tiếp cận mới trong khoa học quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là bộ phận cấu thành hệ thống các cơ quan nhà nước, chịu sự quản lý của nhà nước cả về tổ chức cũng như hoạt động. Các đơn vị này có vị trí pháp lý, có tính chất hoạt động và đội ngũ đặc trưng riêng. Đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta không chỉ đông đảo về số lượng mà còn đa dạng về loại hình và lĩnh vực hoạt động. Việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập cũng rất phức tạp. Bởi vậy, sau một thời gian triển khai Luật Viên chức và một số văn bản liên quan khác, bên cạnh những kết quả tích cực trong việc quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định đã xuất hiện những bất cập khó khăn.        Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Bởi vậy, việc thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức, quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay” đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó. Kết quả của dự án sẽ góp phần quan trọng vào việc cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chủ trương, chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị này, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ các nhu cầu cơ bản thiết yếu của người dân và cộng đồng.

Mục tiêu của Dự án nhằm điều tra toàn diện, đánh giá khách quan thực trạng tổ chức, cơ chế quản lý các ĐVSNCL ở nước ta hiện nay, rút ra các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp tổ chức hợp lý, đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị này. Dự án đã thực hiện 07 hoạt động, tương ứng với đó là 7 sản phẩm, bao gồm 6 bản báo cáo, phân tích các vấn đề từ lý luận, các văn bản quy phạm pháp luật đến thực trạng tổ chức và quản lý các ĐVSNCL ở nước ta hiện nay, báo cáo xã hội học và một bản đề xuất kiến nghị các giải pháp tổ chức hợp lý hệ thống ĐVSNCL, hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các ĐVSNCL. 


PGS.TS. Võ Kim Sơn nhận xét phản biện

Đánh giá việc thực hiện Dự án các thành viên Hội đồng đều nhất trí cho rằng đây là Dự án có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Mục tiêu, nhiệm vụ Dự án đặt ra rõ ràng, nội dung điều tra toàn diện, đánh giá khách quan thực trạng tổ chức, quản lý hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay. Dự án đã dựng được bức tranh tổng quan về các quy định pháp lý có liên quan tới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó, giúp chúng ta hình dung được quá trình hình thành và phát triển của các ĐVSNCL ở nước ta qua các giai đoạn cũng như cách nhà nước tổ chức và điều chỉnh hoạt động của các ĐVSNCL này. Dự án cũng đã xác lập khá thành công khung lý luận về ĐVSNCL, về vai trò, vị trí và xu hướng xã hội hóa dịch vụ công như một xu hướng tất yếu trong quá trình tái cấu trúc cung cấp dịch vụ công ở nước ta hiện nay; phân tích được thực trạng quản lý và chính sách phát triển các ĐVSNCL, chỉ ra nguyên nhân dẫn tới các thực trạng đó. Những phương hướng giải pháp mà Dự án đề xuất có tính khả thi và có thể vận dụng được. Đặc biệt, với kinh nghiệm của những người đã tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tác giả đã nắm bắt các vấn đề thực tế điều tra tương đối đầy đủ, thực chất; kết quả thực hiện dự án có điều kiện liên thông các vấn đề nghiên cứu mới làm cơ sở đề xuất các kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật một cách nhất quán. Quan trọng hơn, kết quả điều tra sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo gốc, vận dụng một số kiến nghị vào thực tế, phát huy tác dụng tích cực trong việc đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Tuy nhiên, để hoàn thiện, tác giả Dự án nên chú ý đến những đối tượng nghiên cứu mang tính đặc thù để làm rõ những đặc điểm trong tổ chức và hoạt động của các ĐVSNCL, nên đề xuất nhóm giải pháp chung, mang tính chiến lược cho việc quản lý các ĐVSNCL này theo nhóm như nhóm về xây dựng chính sách, nhóm đầu tư nguồn lực, nhóm phát triển nhân lực, nhóm công nghệ thông tin, nhóm cải cách hành chính… tránh trùng lắp.

Kết luận Buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả Dự án. Dự được thực hiện công phu, nghiêm túc, bám sát các nhiệm vụ và đạt được những yêu cầu đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, TS. Nguyễn Tiến Dĩnh đề nghị cơ quan chủ trì cần tiếp thu chọn lọc các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện kết quả nghiên cứu, tạo cơ sở khoa học cho các cơ quan có thẩm quyền, các nhà hoạch định chính sách xây dựng chính sách phù hợp, đáp ứng hoạt động tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn tới.

 Kết quả Hội đồng nghiệm thu đánh giá Dự án được xếp loại Tốt. 

Tin: Kim Liên. Ảnh: Anh Duy


Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” (22/08/2022)

Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0822202207.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện