Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.278.713

Khách Online : 26

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ

12:31 07/01/2022 | Lượt xem : 1884

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1884

Ngày 06/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ do TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, do PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ làm Phó Chủ tịch.

PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Anh Tuấn Phó Viện trưởng thay mặt cho Nhóm Nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, ở Việt Nam, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đã được đặt ra qua các thời kỳ. Qua các nhiệm kỳ, cơ cấu tổ chức Chính phủ có xu hướng ngày càng tinh gọn hơn, hoạt động năng động, hiệu lực, hiệu quả hơn; tháo gỡ vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng.

Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Chính phủ chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, cụ thể như: chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ chậm được điều chỉnh để phù hợp với thể chế thị trường, Chính phủ còn trực tiếp thực hiện khá nhiều công việc vốn là của thị trường và xã hội; cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ hiện nay được xác định là 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, nhưng cơ cấu tổ chức Chính phủ vẫn giữ ổn định từ khóa XIII đến Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV, số lượng các Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn được cho là nhiều so với mặt bằng chung của các quốc gia trên thế giới. Trước yêu cầu của thực tiễn trên, tại Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra quan điểm “Xây dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 cũng xác định một số phương hướng, giải pháp liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ như sau: “Hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền các cấp. Chính phủ tập trung vào quản lý vĩ mô, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Tăng cường năng lực dự báo và khả năng phản ứng chính sách trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, uỷ quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động”. Xuất phát từ tình hình thực tiễn của Việt Nam và xu hướng chung của toàn cầu, việc nghiên cứu đề tài Đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quảlà hết sức cần thiết.

TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã phân tích được cơ sở lý luận về đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả như quan niệm về Chính phủ, tổ chức và hoạt động của Chính phủ; yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã khái quát được kinh nghiệm đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ ở một số quốc gia triên thế giới như: Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Trung Quốc và Nhật Bản, từ đó rút ra được một số bài học kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá được một số khía cạnh của thực trạng tổ chức và hoạt động của Chính phủ so với yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả như: thực trạng quy định của pháp luật và thực trạng tổ chức và hoạt động của Chính phủ so với yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam với những số liệu phong phú, thuyết phục. Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được các quan điểm và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam có giá trị tham khảo cho hoạt động hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật và thực tiễn tổ chức, hoạt động của Chính phủ Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu nên cân nhắc khái niệm về chức năng của Chính phủ tại trang 26; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu cần phân tích sâu hơn ở khía cạnh quản trị quốc gia hiệu quả để từ đó đề xuất giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu làm rõ hơn việc kiến nghị về sắp xếp tổ chức bộ máy của các Bộ. Ngoài ra, cần đề xuất giải pháp phân cấp, phân quyền mạnh hơn để Chính phủ làm ít việc hơn, chuyển giao các nhiệm vụ Chính phủ không nhất thiết phải thực hiện cho các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện; đề xuất giải pháp về mối quan hệ giữa Chính phủ với các thiết chế trong bộ máy nhà nước và với các tổ chức khác.

PGS.TS. Vũ Thư, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận xét Đề tài

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học khá thành công, đã giải quyết cơ bản các yêu cầu do Đề tài đặt ra, các kết quả nghiên cứu có chất lượng tốt. Đề tài có tính thời sự và có ý nghĩa lý luận cũng như có giá trị tham khảo cao cho đổi mới Chính phủ trên cả phương diện thực tiễn lẫn thể chế về hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Chính phủ trong bối cảnh của quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976- 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015). (21/07/2022)

Sáng ngày 20/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên làm chủ nhiệm, Viện Lịch sử Đảng là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0721202221.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện