Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.175

Khách Online : 196

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Đổi mới phân cấp, phân quyền trung ương - địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ

14:04 07/01/2022 | Lượt xem : 2048

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2048

Ngày 07/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Đổi mới phân cấp, phân quyền trung ương - địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”  thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ do TS. Đặng Xuân Hoan, Nguyên Giám đốc, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm, Học viện Hành chính Quốc gia là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Đặng Xuân Hoan, Nguyên Giám đốc, Học viện Hành chính Quốc gia thay mặt cho Nhóm Nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, phân cấp, phân quyền giữa trung ương – địa phương là một trong những yếu tố trọng tâm trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, thực tế phân cấp, phân quyền trung ương – địa phương ở Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập. Chủ trương phân cấp, phân quyền giữa trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương chưa được thực hiện đồng bộ, triệt để theo yêu cầu đặt ra. Việc phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương với chính quyền địa phương còn thiếu nhất quán, chưa đáp ứng được xu thế phát triển, chưa xác định được việc gì giao cho cấp nào thực hiện thì hiệu quả hơn.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đảm bảo quản lý nhà nước thống nhất, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài “Đổi mới phân cấp, phân quyền trung ương - địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” nhằm làm rõ hơn cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, giải pháp đổi mới phân cấp, phân quyền trung ương – địa phương có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

TS. Đặng Xuân Hoan thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã tổng quan khá tốt các công trình nghiên cứu liên quan, trong đó có nhiều công trình của tác giả nước ngoài; đã xây dựng cơ sở khoa học về phân cấp, phân quyền, đổi mới phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước trung ương và địa phương. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã phân tích làm rõ ở mức độ nhất định nội hàm các khái niệm và phân biệt giữa phân cấp, phân quyền, chỉ rõ các yếu tố tác động và mục yêu cầu đổi mới phân cấp, phân quyền trong xây dựng quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả; xác định yêu cầu đổi mới phân cấp, phân quyền trung ương – địa phương trong xây dựng quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã nêu kinh nghiệm của một số quốc gia về phân cấp, phân quyền trung ương – địa phương và rút ra bài học có giá trị tham khảo đối với Việt Nam. Về phần đánh giá thực trạng phân cấp, phân quyền ở nước ta hiện nay Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Các tư liệu, số liệu phong phú, cụ thể, sát thực tế và đưa ra nhiều nhận định xác đáng, có cơ sở thực tiễn.

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất định hướng, giải pháp đổi mới, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trung ương và địa phương đáp ứng mục tiêu quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Các giải pháp khá đồng bộ, toàn diện: đổi mới tư duy, nhận thức, quan điểm về phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm tự quản địa phương, đảm bảo tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục hoàn thiện thể chế phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương; hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương; bảo đảm sự kiểm soát, thanh tra, kiểm tra của trung ương đối với địa phương.

ThS. Nguyễn Phước Thọ, Phó Vụ Trưởng, Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần phân định thật rõ và hợp lý hơn nội hàm các khái niệm liên quan như phân cấp, phân quyền, tản quyền, ủy quyền, trao quyền. Bên cạnh đó, nội dung ở mục 1.2. Nội dung phân cấp, phân quyền trung ương – địa phương chưa đủ rõ, chưa xác định đầy đủ nội dung và hình thức phân cấp, phân quyền. Đồng thời, nội dung ở mục 3.1. Định hướng đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả đối với phân cấp, phân quyền chưa hợp lý, một số giải pháp đổi mới phân cấp, phân quyền chưa thật gắn với yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần hạn chế một số trùng lắp không cần thiết như nhiều trích dẫn văn kiện của Đảng; yêu cầu; nguyên tắc phân cấp, phân quyền,…

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng cho rằng đây là một đề tài khó, kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về phân cấp, phân quyền giữa trung ương – địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả là tài liệu tham khảo cho việc tiếp tục đổi mới phân cấp, phân quyền trên các lĩnh vực của quản lý nhà nước. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” (22/08/2022)

Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0822202207.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện