Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.278.782

Khách Online : 37

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Bối cảnh mới của đất nước và yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ

11:32 07/01/2022 | Lượt xem : 1877

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1877

Ngày 05/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Bối cảnh mới của đất nước và yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nền quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thay mặt cho Nhóm Nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, thế và lực mới của đất nước cũng như những thay đổi về chính trị, kinh tế thế giới đòi hỏi phải có sự đổi mới quản trị quốc gia. Trước sự phát triển của khoa học và công nghệ, tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đòi hỏi phải có những nghiên cứu tổng thể về quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu quản trị mới. Thực tế cho thấy, hiện các cơ quan, tổ chức đang cố gắng tìm ra điểm nghẽn trong tiến trình phát triển qua nhiều hình thức như thông qua việc lắng nghe các ý kiến từ xã hội, từ cộng đồng doanh nghiệp, các diễn đàn trao đổi, các ý kiến tư vấn, gợi ý chính sách. Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu, đòi hỏi tất yếu khách quan đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển. Ở Việt Nam, đây cũng là một nội dung quan trọng, có tính cấp thiết đặt ra trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Do đó, việc thực hiện đề tài “Bối cảnh mới của đất nước và yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại hiệu quả” vừa có ý nghĩa về lý luận vừa có ý nghĩa về thực tiễn, có thể áp dụng trong thời gian tới đối với nội dung quản trị quốc gia.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã làm rõ được những vấn đề cơ bản về quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả như: những khái niệm công cụ; chỉ ra 8 đặc trưng của quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị quốc gia hiện nay; nghiên cứu một số kinh nghiệm quản trị quốc gia ở một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã phân tích khái quát bối cảnh mới của đất nước và thực trạng xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam hiện nay bám theo 8 đặc trưng của quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả đã phân tích ở chương 1 và chỉ ra những vấn đề đặt ra trong đổi mới quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 7 yêu cầu chung; 3 yêu cầu cụ thể và 7 điều kiện đảm bảo quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả ở Việt Nam. Nhìn chung, các đề xuất có nhiều tính mới khả thi và phù hợp. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội đồng nghiệm thu cơ sở và ý kiến của hai chuyên gia thẩm định.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Toản, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần làm rõ hơn các khái niệm: quản lý, quản trị, quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, quản trị nhà nước. Đặc biệt, Nhóm nghiên cứu cần làm rõ mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và quản trị quốc gia. Đồng thời, làm rõ bối cảnh mới và thực trạng xây quản trị quốc gia ở Việt Nam. Bên cạnh đó, về yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia trong giai đoạn mới nên phân định rõ hơn những vấn đề đặt ra và yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia đối với giai đoạn mới; phân định rõ hơn những yêu cầu chung và những yêu cầu cụ thể tránh sự trùng lắp. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần rà soát chính xác các nội hàm khái niệm, lỗi kỹ thuật, văn phong,…

PGS.TS. Ngô Thành Can, Giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học công phu, có giá trị tham khảo hữu ích cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản đặt ra cho Đề tài. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976- 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015). (21/07/2022)

Sáng ngày 20/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên làm chủ nhiệm, Viện Lịch sử Đảng là đơn vị tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0721202221.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện