Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.931.914

Khách Online : 34

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học tổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã ở Việt Nam hiện nay”

15:51 12/04/2021 | Lượt xem : 592

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 592

Ngày 09/04/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học tổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Trần Thị Ngọc Khuyên, Phòng Nghiên cứu tổ chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm. 

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Trần Thị Ngọc Khuyên, Phòng Nghiên cứu tổ chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, cấp xã là cấp cuối cùng trong hệ thống hành chính, đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền và người dân. Một mặt là chủ thể truyền tải, trực tiếp tổ chức triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến nhân dân. Mặt khác là nơi tiếp nhận, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với hơn 11.000 đơn vị hành chính cấp xã ở Việt Nam hiện nay, chính quyền cấp xã một mặt phát huy tốt vai trò của mình trong quản lý xã hội nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Việc chia nhỏ đơn vị hành chính xã gây ra phân tán ngồn lực, bộ máy cồng kềnh, gia tăng biên chế và gánh nặng trả lương từ ngân sách. Thực hiện chủ trương của Đảng về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chính vì những lý do đó, việc nghiên cứu tổ chức hợp lý đơn vị hành chính xã là yêu cầu tất yếu trong thời điểm hiện nay.

ThS. Trần Thị Ngọc Khuyên thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã tiếp thu tối đa các ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để chỉnh lý, hoàn thiện Đề tài. Về cơ bản, các nội dung được bổ sung, chỉnh lý là hợp lý, có cơ sở, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; đã khắc phục được những hạn chế mà Hội đồng nghiệm thu cơ sở chỉ ra, làm rõ hơn những điểm mới, đóng góp mới của Đề tài, bảo đảm tính thống nhất, logic trong kết cấu Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài. Giá trị khoa học, ý nghĩa thực tiễn các kết quả nghiên cứu của Đề tài đã được gia tăng. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc bổ sung, chỉnh lý trực tiếp những nội dung của Báo cáo theo ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, mà đã đi sâu, xử lý triệt để, làm sâu sắc hơn đối với một số vấn đề quan trọng của Đề tài. Trong Chương I, Nhóm nghiên cứu đã làm rõ những đặc trưng cơ bản trong tổ chức đơn vị hành chính xã khác với các loại đơn vị hành chính - lãnh thổ khác (như huyện, tỉnh), về mặt lịch sử cũng như hiện tại và tương lai trong bối cảnh tác động rất mạnh mẽ của các yếu tố khách quan, nhất là của khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0.

Mặt khác, Nhóm nghiên cứu, đã chỉ ra tương đối cụ thể những bất cập, hạn chế trong tổ chức đơn vị hành chính xã từ trước đến nay (ít nhất là từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay), cả trong nhận thức và trong thực tiễn quản lý, trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được 5 quan điểm, 7 yêu cầu, 8 giải pháp và một số kiến nghị nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp xã, đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới của đất nước. Các quan điểm, yêu cầu và giải pháp đề xuất của Đề tài về cơ bản có cơ sở khoa học và đảm bảo tính khả thi và đột phá trong thực tiễn,...

TS. Dương Quang Tung, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần cân nhắc quan điểm xem xã là đơn vị tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở hay là một loại hình tự quản của động đồng dân cư; tại Chương III, cần có giải pháp cụ thể hơn nữa đối với vấn đề giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức xã sau khi thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã vì thực tế hiện nay cho thấy rất nhiều bất cập về vấn đề này. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu còn chưa thật sự mạnh dạn trong việc nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị các nội dung liên quan đến vấn đề phân quyền, tăng cường và từng bước xây dựng cơ chế bảo đảm tính tự quản, tự chủ của đơn vị hành chính cấp xã. Ngoài ra, cần xem lại cách sắp xếp bảng viết tắt phải theo đúng thứ tự bảng chữ cái; danh mục bảng và biểu đồ cần tách thành 2 phần độc lập; cần đánh số thứ tự sử dụng ký hiệu chữ số La Mã, in thường toàn bộ phần trước Phần mở đầu; cách sắp xếp tài liệu nên đưa hệ thống Nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật lên trước các sách tham khảo, và đề tài, bài báo.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng, kết quả nghiên cứu của Đề tài có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn thiết thực.

Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” (27/08/2021)

Ngày 27/8/2021, tại trụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0827202102.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện