Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.686

Khách Online : 36

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

 • /DATA/Uploads/QuanLyHDNCKH/Hoat Dong KH Cua Vien/1116201201.JPG?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Họp góp ý dự thảo “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2020”

  Ngày 14/11/2012, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức họp góp ý cho Dự thảo “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ đến năm 2020” (Chiến lược) do Phó Viện trưởng Trần Văn Ngợi chủ trì.

  ...

 • /DATA/Uploads/QuanLyHDNCKH/Hoat Dong KH Cua Bo/0921201204.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Họp nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học năm 2011

  Ngày 19/9/2012, tại trụ sở Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Hội đồng nghiệm thu do ông Trần Văn Ngợi, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ tịch đã tổ chức họp nghiệm thu 02 chuyên đề nghiên cứu khoa học năm 2011. Tham dự cuộc họp nghiệm thu có các thành viên của Hội đồng nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học, Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm, một số nghiên ...

 • /DATA/Uploads/QuanLyHDNCKH/Hoat Dong KH Cua Vien/0921201201.JPG?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Họp giao ban khoa học thường kỳ năm 2012

  Sáng ngày 19/9/2012, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức cuộc họp Giao ban khoa học thường kỳ năm 2012 cùng các chủ nhiệm đề tài khoa học và đại diện các phòng chức năng thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

  ...

 • /DATA/Uploads/QuanLyHDNCKH/Hoat Dong KH Cua Bo/20121806TinNghiemthudetaiKHcapBo2.JPG?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghiệm thu Dự án Điều tra đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng thời giờ làm việc

  Sáng ngày 31/8/2012, tại trụ sở Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Hội đồng nghiệm thu Dự án Điều tra đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng thời giờ làm việc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay do TS. Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng ...

 • /DATA/Uploads/QuanLyHDNCKH/Hoat Dong KH Cua Vien/2012082208.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hội nghị đánh giá cấp cơ sở đề tài độc lập cấp nhà nước “Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay”

  Ngày 20/8/2012, tại trụ sở Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị đánh giá cấp cơ sở đề tài độc lập cấp nhà nước “Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay” mã số ĐTĐL – 02/2010 do bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Chủ nhiệm, Viện Khoa học ...

 • /DATA/Uploads/QuanLyHDNCKH/Hoat Dong KH Cua Bo/2012082201.JPG?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Họp góp ý Dự thảo “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”

  Sáng ngày 20/8/2012, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức họp góp ý Dự thảo “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”  và các văn bản kèm theo (Dự thảo Tờ trình Thủ tướng về việc phê duyệt Chiến lược và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng.

  ...

 • /DATA/Uploads/QuanLyHDNCKH/Hoat Dong KH Cua Bo/2012081301.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp Bộ

  Ngày 09/8/2012, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức đã tổ chức nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu khoa học cấp Bộ là “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trẻ cơ quan Bộ Nội vụ” do ThS. Phan Trung Tuấn – Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm, Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Nội vụ là đơn vị chủ trì và chuyên đề ...

 • /DATA/Uploads/QuanLyHDNCKH/Hoat Dong KH Cua Bo/13072012.JPG?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Họp góp ý dự thảo Báo cáo đề án về phát triển khoa học và công nghệ

  Ngày 13/7/2012, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi họp góp ý dự thảo Báo cáo đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của Ban Tuyên giáo Trung ương. Phó Viện trưởng Trần Văn Ngợi chủ trì cuộc họp. Thành phần tham dự gồm có đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ ...

 • /DATA/Uploads/QuanLyHDNCKH/Hoat Dong KH Cua Bo/20121806TinNghiemthudetaiKHcapBo2.JPG?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã các tỉnh khu vực Tây Nguyên”

  Chiều ngày 14/6/2012, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã các tỉnh khu vực Tây Nguyên” do ông Lê Ngọc Xuyên, Phó Vụ trưởng Cơ quan đại diện của Bộ Nội vụ tại thành phố Đà Nẵng làm chủ nhiệm Đề tài.

  ...

 • /DATA/Uploads/QuanLyHDNCKH/Hoat Dong KH Cua Vien/TinhopxetDecuongDetai14620121.JPG?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tổ chức xét duyệt đề cương đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011

  Ngày 14/6/2012, tại trụ sở Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 đã tổ chức họp xét duyệt 02 đề cương đề tài khoa học cấp Bộ năm 2011 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước là: Đề tài “Cơ sở khoa học xác định đối tượng, nhiệm vụ khoa học tổ chức nhà nước” do TS. Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng ...

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” (08/04/2022)

Ngày 06/4/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” do ThS. Nguyễn Thị Kim Thu, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0408202205.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện