Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.645.170

Khách Online : 08

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu và chuyển giao sản phẩm nhiệm vụ “Tổ chức đánh giá các quy định chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ nghiên cứu đề xuất các quy định pháp luật phù hợp với Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức sửa đổi”

12:14 30/10/2020 | Lượt xem : 137

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 137

Ngày 30/10/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu và chuyển giao sản phẩm nhiệm vụ “Tổ chức đánh giá các quy định chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ nghiên cứu đề xuất các quy định pháp luật phù hợp với Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức sửa đổi”do Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Lê Trọng Vinh, nguyên Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế thay mặt cho Nhóm biên soạn trình bày tóm tắt 5 sản phẩm chuyên đề, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Theo Nhóm biên soạn sự cần thiết của nhiệm vụ xuất phát từ: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có những quy định mới liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực tiễn thực hiện các quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong thời gian qua (như Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng CC, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC) đã cho thấy đã phát sinh nhiều vấn đề cần điểu chỉnh; yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình, phương thức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; quá trình nghiên cứu xây dựng chương trình, tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đặt ra nhiều vấn đề mới liên quan đến xây dựng đội ngũ CBCCVC.

ThS. Lê Trọng Vinh thay mặt Nhóm biên soạn trình bày tóm tắt các sản phẩm của nhiệm vụ

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng cho rằng nội dung đạt được của các sản phẩm thể hiện sự nghiêm túc, công phu, cầu thị của Nhóm biên soạn cũng như bảo đảm tính lý luận và thực tiễn trong quá trình triển khai; các báo cáo và chuyên đề đã làm rõ được mục tiêu, quan điểm và giải pháp hoàn thiện các quy định chính sách pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC phù hợp với Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức sửa đổi, bổ sung và cải cách chế độ công chức, công vụ; bên cạnh đó, Nhóm biên soạn đã tập trung đánh giá được thực trạng các quy định, chính sách và đã có những nhận định khách quan về hạn chế còn tồn tại cũng như đưa ra được những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; ngoài ra, Nhóm biên soạn đã thực hiện đúng, đầy đủ mục tiêu, yêu cầu của cơ quan đặt hàng và bảo đảm được tiến độ thực hiện. Nhìn chung các sản phẩm của nhiệm vụ đã trực tiếp cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, cơ chế chính sách pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởngVụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm biên soạn cần xác định rõ những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; cần nhất quán các vấn đề nghiên cứu, khảo sát từ quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện, kinh nghiệm nước ngoài đến đề xuất kiến nghị; đồng thời, cần nhất quán tư tưởng định hướng đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo hướng cạnh tranh không chỉ trong hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng mà cả trong biên soạn chương trình, nội dung tài liệu đào tạo bồi dưỡng; nên bổ sung các đề xuất rộng hơn các quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP; ngoài ra, bổ sung đề xuất nhà nước hỗ trợ ngân sách cho bồi dưỡng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ về ngân sách; cần rà soát các lỗi chính tả, chỉnh sửa lại một số câu, chữ, cách thể hiện,…

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm biên soạn, cho rằng đây là nhiệm vụ hiết sức cần thiết nhằm phục vụ việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC từ đó đưa ra các giải pháp và xây dựng quy định pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng. Nhiệm vụ đã thực hiện đúng, đầy đủ, mục tiêu, yêu cầu của cơ quan đặt hàng và đảm bảo tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, Nhóm tác giả cần tiếp thu và chỉnh sửa các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các các chuyên đề, báo cáo trước khi bàn giao sản phẩm.

Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá "Đạt yêu cầu nhưng cần chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả"./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

 

Tin khác