Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.140

Khách Online : 22

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức bộ máy hành chính phù hợp nguyên tắc phân cấp, phân quyền ở Việt Nam hiện nay”

11:38 29/12/2020 | Lượt xem : 195

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 195
Ngày 28/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức bộ máy hành chính phù hợp nguyên tắc phân cấp, phân quyền ở Việt Nam hiện nay”do TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước làm Chủ tịch.

PSG.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là một bộ phận quan trọng của cải cách bộ máy nhà nước, nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý từ kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường và xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong cải cách bộ máy hành chính, đổi mới, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là một nội dung có tính chất nền tảng, nguyên tắc cơ bản, là một trong những vấn đề có tính chiến lược, tạo cơ sở cho việc thiết kế, hình thành mô hình tổ chức bộ máy hành chính theo tinh thần cải cách, đổi mới.

            Chính vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài này là rất cần thiết với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu được đặt ra, việc thực hiện Đề tài sẽ cung cấp cái nhìn từ góc độ, phương diện phân cấp, phân quyền Trung ương – địa phương đối với vấn đề tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên hầu hết các mặt, từ đó có thể nhận diện được những thành tựu, kết quả đạt được, nhất là những bất cập, hạn chế, những lúng túng, vướng mắc trong cải cách tổ chức bộ máy ở cả Trung ương và địa phương; đồng thời từ đó đổi mới, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mà định hình, xác định những định hướng, quan điểm, giải pháp cho việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước một cách mạnh mẽ, đồng bộ theo hướng tính gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc nghiên cứu Đề tài này có ý nghĩa thời sự, có tính cấp bách cả về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức rõ hơn về phân cấp, phân quyền, về yêu cầu tiếp tục cải cách bộ máy hành chính.

TS. Đặng Thành Lê thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

 

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã làm rõ những nội dung cơ bản về phân cấp, phân quyền, từ khái niệm cho đến mô hình, nguyên tắc tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền. Các nội dung này được trình bày khá phong phú và đầy đủ. Nêu được 4 yếu tố ảnh hưởng đến nguyên tắc phân cấp, phân quyền trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Nội dung phân tích khá đầy đủ và thuyết phục. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã trình bày được kinh nghiệm của một số nước và Việt Nam về việc vận dụng nguyên tắc phân cấp, phân quyền vào xây dựng và vận hành bộ máy hành chính nhà nước thời gian qua.

ThS. Nguyễn Phước Thọ, Hàm Vụ trưởng, Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ nhận xét phản biện Đề tài

Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã trình bày tổng quan chung về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước qua các thời kỳ dưới góc độ thực hiện nguyên tắc phân cấp, phân quyền; phân tích các quy định và nguyên tắc phân cấp phân quyền trong Hiến pháp năm 1946 cho đến Hiến pháp 2013; Luật tổ chức chính phủ 2015 và Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Từ đó, Nhóm nghiên cứu đã thực hiện đánh giá, nêu ra được các kết quả đạt được, cũng như những hạn chế tương đối hợp lý về thực hiện nguyên tắc phân cấp, phân quyền ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã phân tích làm rõ 3 quan điểm tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền đảm bảo tính hợp lý và khoa học; 03 giải pháp cải cách tổ chức bộ máy phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền bao gồm: đổi mới về nhận thức; hoàn thiện pháp luật; tổ chức thực hiện, bảo đảm toàn diện, hợp lý và khả thi.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nướcnhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần lưu ý phần lý luận về phân cấp, phân quyền không phải là trọng tâm của Đề tài nên cần xem xét lại; các nội dung về nguyên tắc phân cấp, phân quyền mô hình tổ chức bộ máy còn rời rạc chưa có sự gắn kết giữa các nội dung với nhau; chưa làm rõ được như thế nào là mô hình tổ chức bộ máy hành chính phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền hiện nay. Phần đề xuất giải pháp chưa sát và còn sơ sài. Bên cạnh đó, nội dung các Chương chưa thể hiện rõ sự phù hợp giữa tổ chức bộ máy hành chính nhà nước với phân cấp, phân quyền; chưa chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế và sự phù hợp giữa tổ chức bộ máy hành chính nhà nước với phân cấp, phân quyền mà mới đề cập về thực trạng của tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền một cách riêng rẽ; đề xuất các định hướng và giải pháp chưa có sự phù hợp giữa tổ chức bộ máy hành chính nhà nước với phân cấp phân quyền, một số đề xuất còn chung chung, chưa cụ thể phải hoàn thiện như thế nào để bảo đảm sự phù hợp,...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, cấu trúc tương đối hợp lý, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

 

Tin khác