Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.561.187

Khách Online : 40

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước”

09:31 14/02/2020 | Lượt xem : 260

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 260

Ngày 13/02/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Quản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước” do ThS. Đào Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế làm chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


TS. Thang Văn Phúc, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đào Thị Hồng Minh, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát triển đội ngũ công chức, đến việc quản lý biên chế công chức, nhằm đảm bảo phát triển đội ngũ công chức mạnh về chất lượng đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền công vụ. Thời gian qua, công tác quản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước đã có những thành công nhất định, đảm bảo từng bước xây dựng đội ngũ công chức ổn định, chuyên nghiệp, bảo đảm về cơ cấu. Tuy nhiên, công tác quản lý biên chế này còn bộc lộ những khó khăn, yếu kém cần khắc phục, vì vậy, việc thực hiện đề tài này vừa có tính cấp thiết, vừa đảm bảo có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn.


ThS. Đào Thị Hồng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế, Bộ Nội vụ, trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nhóm nghiên cứu đã làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước như: các khái niệm biên chế, quản lý nhà nước về biên chế, vị trí việc làm, chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức; những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã xác định và phân tích các yêu cầu về cải cách hành chính, yêu cầu về quản lý biên chế theo tiêu chuẩn chức danh công chức và vị trí việc làm; hệ thống hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về quản lý biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính ở Việt Nam hiện nay; xác định việc quản lý biên chế công chức trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công chức và vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính là đòi hỏi cấp thiết, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý biên chế công chức, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đi sâu phân tích đánh giá thực trạng quản lý biên chế công chức, đưa ra những ưu điểm, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế đó. Đồng thời đưa ra được các đề xuất giải pháp gồm: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về vị trí việc làm, về tiêu chuẩn chức danh công chức, về quản lý biên chế công chức; đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính; đổi mới phương pháp xác định biên chế công chức; hoàn thiện tổ chức khoa học lao động của cán bộ, công chức; đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế; giao một đơn vị độc lập nghiên cứu về định mức biên chế. Nhìn chung các giải pháp đưa ra khá đồng bộ, toàn diện và cụ thể, sát với thực tế quản lý biên chế công chức trong các cơ quan hành chính ở nước ta hiện nay.


TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng VKHTCNN nhận xét Đề tài.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần làm rõ hơn vị trí việc làm, chức danh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; cải cách hành chính đặt ra yêu cầu gì?; làm rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng. Bên cạnh đó,  bảy giải pháp nên nhóm lại, giải pháp thứ 7 nên suy nghĩ mấu chốt là xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu còn có sự nhầm lẫn giữa khái niệm biên chế với khái niệm công chức; tài liệu tham khảo nên sắp xếp lại theo thứ tự,...


Chủ nhiệm Đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước ta hiện nay. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác