Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.549.392

Khách Online : 31

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần phục vụ, phát triển”

15:51 30/12/2020 | Lượt xem : 67

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 67

Ngày 30/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần phục vụ, phát triển” do TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, tổ chức, hoạt động của Chính phủ cũng như đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đã có khá nhiều công trình nghiên cứu từ nhiều phương diện, khía cạnh khác nhau nhưng chủ đề về đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ vẫn luôn là chủ đề có tính thời sự, bởi mọi hoạt động của Chính phủ luôn tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống nhà nước, xã hội, cá nhân con người, trong mọi thời đại. Ngày nay, trong môi trường dân chủ, pháp quyền, kinh tế thị trường, nhà nước nói chung, Chính phủ nói riêng luôn phải thay đổi hình thức, phương pháp, nội dung chức năng quản lý đối với xã hội, hướng tới phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân con người. Thực chất là thay đổi các mối quan hệ giữa nhà nước, Chính phủ với xã hội. Vì vậy, việc lựa chọn Đề tài nói trên để nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, đánh giá tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo tinh thần “phục vụ, phát triển” chỉ ra những kết quả, hạn chế đưa ra những khuyến nghị nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu trên cơ sở nhận thức về tổ chức ở cả hai khía cạnh là cấu trúc, bộ phận xã hội, những hoạt động tổ chức các quá trình xã hội, phân tích pháp luật thực định và những nhận thức về nhà nước kiến tạo, phát triển Nhóm nghiên cứu đã đưa ra khái niệm “Chính phủ phục vụ, phát triển”; chỉ ra một số đặc điểm của Chính phủ phục vụ, phát triển, luận giải về sự cần thiết đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng phục vụ, phát triển, các mối quan hệ giữa Chính phủ với thị trường và xã hội trong bối cảnh mới. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã luận giải, chỉ ra những yêu cầu xây dựng Chính phủ phục vụ, phát triển đối với đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ và phân tích các yếu tố tác động đến đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng phục vụ, phát triển. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. Đồng thời Nhóm nghiên cứu đã phân tích, đánh giá thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ Việt Nam, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và những vấn đề đặt ra. Đặc biệt, Nhóm nghiên cứu đã so sánh giữa mô hình lý thuyết tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng phục vụ và phát triển với những vấn đề đặt ra trong tổ chức, hoạt động của chính phủ Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, Đề tài đã nêu được một số quan điểm, giải pháp, khuyến nghị nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng phục vụ phát triển có giá trị tham khảo thực tiễn. Nhìn chung, Nhóm nghiên cứu đã đã xử lý khá tốt mục tiêu đề ra.

ThS. Nguyễn Phước Thọ, Hàm Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần cập nhật lại các văn bản quy định đã ban hành; rà soát lại số liệu. Đồng thời,sửa lại quan niệm đề cao tính giai cấp, cần đưa vào cách tiếp cận mới; kiến nghị, giải pháp cần đối chiếu với những văn bản đã ban hành để cập nhật. Bên cạnh đó, một số đề xuất, kiến nghị cần toàn diện và sâu sắc hơn; về đề xuất đổi mới Đảng cần thẳng thắn, nêu rõ hơn những yêu cầu cần đổi mới mạnh mẽ. Ngoài ra, cần có định nghĩa khoa học về tổ chức, hoạt động của Chính phủ trên cơ sở quan niệm về tổ chức mà các tác giả đã đề cập đến, khi viết về hoạt động của Chính phủ chủ yếu mới “mô tả” về sự phân công giữa các thành viên Chính phủ, hoạt động quan hệ với thị trường, xã hội, hoạt động quản lý nhà nước của Chính phủ và cần khẳng định đổi mới những hoạt động nào của Chính phủ làm cơ sở cho những nghiên cứu ở các chương sau,...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác