Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.561.175

Khách Online : 34

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay”

17:00 08/01/2020 | Lượt xem : 396

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 396

Ngày 08/01/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ ở Việt Nam hiện nay”do TS. Nguyễn Đức Thắng, Giảng viên Bộ môn Khoa học chính sách công, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


PGS.TS Văn Tất Thu, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Đức Thắng, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, bộ máy hành chính nhà nước và vấn đề công vụ, công chức là rường cột của hệ thống hành pháp và hành chính nhà nước. Tổ chức và hoạt động của chúng dựa trên các tiêu chí thẩm quyền, hiệu lực, hiệu quả xã hội của hoạt động và những vấn đề đặt ra trong cải cách. Việc xem xét các nội dung hoạt động cần có tiêu chí, tiêu chuẩn, căn cứ và phương pháp làm chỗ dựa. Theo đó Đề tài lựa chọn việc đánh giá như một trong những công cụ xác định chất lượng của tổ chức, hoạt động của bộ máy và nhân sự của hành chính nhà nước. Với thực trạng hoạt động đan xen những thành tựu và hạn chế, Đề tài đặt nhiệm vụ đánh giá để đo lường chất lượng là phù hợp với xu hướng hiện nay.


TS. Nguyễn Đức Thắng, Giảng viên Bộ môn Khoa học chính sách công, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia, trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nhóm nghiên cứu đã phân tích, tổng hợp kết quả nghiên cứu về cơ bản là hợp lý trên cơ sở nhận thức về chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính và công chức, công vụ, thực hiện chính sách, thực hiện pháp luật, Nhóm nghiên cứu đưa ra quan niệm của mình về đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính, đánh giá chính sách, pháp luật về công chức, công vụ và khái quát được vai trò của việc thực hiện chính sách, pháp luật. Đồng thời đưa ra tiêu chí đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính (tính hiệu lực trong tổ chức thực hiện; tính hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện; mức độ phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện; tính linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính) và tiêu chí đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về công chức, công vụ (tính hiệu lực; sự thay đổi về chuyên môn, kỹ năng của đội ngũ công chức; tinh thần thái độ làm việc; phạm vi công chức và quy mô của nền công vụ). Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá việc thực thực hiện chính sách, pháp luật. Dựa vào các tiêu chí trên, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá được thực tiễn thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính và công chức, công vụ ở Việt Nam, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó. Đồng thời đã đưa ra một số giải pháp "nâng cao" hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức, công vụ.


PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhận xét Đề tài.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần làm rõ hơn mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, nghiên cứu đánh giá thực hiện chích sách hay nghiên cứu thực hiện chính sách; thực hiện chính sách và thực hiện pháp luật có gì giống và khác nhau; tài liệu sử dụng trong Đề tài khá cũ, cần bổ sung những công trình nghiên cứu mới về thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ; cần cập nhật văn bản pháp luật, hiện nay. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần biên tập, sửa chữa lại toàn bộ Đề tài để bảo đảm sự thống nhất khi dùng các thuật ngữ có chỗ viết "chính sách, pháp luật", có chỗ viết "chính sách và pháp luật ", có chỗ viết "chính sách pháp luật "; hay "hiệu quả" và "kết quả" cần sử dụng thống nhất trong toàn bộ Đề tài,…


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Văn Tất Thu đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, kết quả của Đề tài góp phần hoàn thiện nâng cao chất lượng đánh giá chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công chức, công vụ. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác