Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.204

Khách Online : 15

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chức năng hoạch định chính sách của các Bộ”

10:44 31/12/2020 | Lượt xem : 161

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 161

Ngày 30/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Chức năng hoạch định chính sách của các Bộ” do TS. Nguyễn Văn Tạo, Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do  TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Văn Tạo, Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thay mặt cho Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Theo đó, Bộ thực hiện nhiều nhiệm vụ phù hợp với chức năng và địa vị pháp lý theo luật định, trong đó nhiệm vụ xây dựng và tham gia xây dựng thể chế, chính sách có vai trò đặc biệt quan trọng. Chất lượng tham gia hoạch định chính sách của Bộ không chỉ ảnh hưởng đến phát triển ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý, mà còn ảnh hưởng rộng khắp đến cả vùng lãnh thổ hay hoàn quốc. Bởi kết quả phát triển kinh tế - xã hội là sự kết nối của nhiều quá trình trong một ngành và của nhiều ngành trong toàn bộ nền kinh tế. Việc nghiên cứu chức năng hoạch định chính sách của các Bộ nhằm nâng cao chất lượng chính sách phát triển ngành, lĩnh vực vừa có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn trong bối cảnh đổi mới hệ thống cơ quan nhà nước nói chung, hành chính nhà nước nói riêng theo tinh thần Nghị quyết 18, Hội nghị TW 6 Khóa XII.

TS. Nguyễn Văn Tạo thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã luận giải khá đầy đủ, chi tiết về địa vị pháp lý và vai trò của Bộ trong hoạch định chính sách công làm cơ sở cho việc xem xét thực trạng hoạch định chính sách công ở Việt Nam; đã tham chiếu thực tế hoạch định chính sách ở một số quốc gia để đúc rút bài học cho hoạch định chính sách ở Việt Nam. Đồng thời, đã nghiên cứu một số tiêu chí tiêu chí đo lường chất lượng chính sách làm cơ sở đánh giá chất lượng hoạch định chính sách của cơ quan Bộ ở Việt Nam; nghiên cứu khá toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạch định chính sách. Trên cơ sở khung lý thuyết ở Chương I, Nhóm nghiên cứu đã xem xét đánh giá thực trạng hoạch định chính sách của cơ quan Bộ ở Việt Nam hiện nay, trong đó đi sâu xem xét hệ thống thể chế về chức năng, nhiệm vụ hoạch định chính sách của Bộ; thực hiện chức năng tham mưu chính sách, đánh giá thực hiện chức năng hoạch định chính sách của Bộ trên cơ sở so sánh với cơ sở lý luận và yêu cầu quản lý vĩ mô để chỉ ra những hạn chế trong hoạch định chính sách. Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn hoạch định chính sách của các Bộ, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một hệ thống các giải pháp tương đối đồng bộ thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạch định chính sách công của các Bộ trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, nguyên Trưởng khoa Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ sung mục tiêu nghiên cứu là xây dựng cơ sở khoa học cho việc thực hiện chức năng hoạch định chính sách của cơ quan Bộ; trong Chương I, cần làm rõ phạm vi, mức độ thẩm quyền tham gia hoạch định chính sách của Bộ và mối liên hệ giữa các Bộ trong hoạch định chính sách công. Bên cạnh đó tại Chương II, cần làm rõ thực trạng tham gia hoạch định chính sách về nội dung, hình thức, phương pháp. Trong đó cần có nhiều tư liệu minh họa cho thực trạng chứ không chỉ dựa vào kết quả điều tra của Nhóm nghiên cứu. Ngoài ra, cần bổ sung định hướng hoạch định chính sách công của các Bộ và điều chỉnh những giải pháp mang tính yêu cầu của chính sách tại Chương III. Phần tiểu kết mỗi chương nên bổ sung cho đầy đặn hơn và chỉnh sửa văn phong, lỗi chính tả cho phù hợp,...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác