Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.529

Khách Online : 40

Lý luận thực tiễn

Vai trò, đóng góp của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đối với sự phát triển của Bộ Nội Vụ, với lĩnh vực khoa học tổ chức nhà nước

14:17 24/11/2020 | Lượt xem : 3969

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3969

PGS.TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ,

Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước

          1. Địa vị pháp lý của Bộ Nội vụ, của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

1.1. Địa vị pháp lý của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ là một trong số 22 bộ, ngành của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Theo Nghị định số 34/2017/ NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ, Bộ Nội vụ là “cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; Hội, tổ chức phi chính phủ; Thi đua, Khen thưởng; Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ nhà nước; Thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của bộ”. Để hoàn thành tốt, hoàn thành có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ Chính phủ giao lãnh đạo, CBCC, viên chức của Bộ Nội vụ ngoài quyết tâm chính trị, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp còn phải biết vận dụng những kiến thức kỹ năng của các lĩnh vực khoa học nhất là khoa học quản lý (quản trị học), khoa học tổ chức, khoa học hành chính. Vì quản lý, tổ chức và hành chính là ba lĩnh vực hoạt động có liên kết với nhau, quản lý là lĩnh vực xuất phát điểm, tổ chức là một chức năng của quản lý và hành chính cũng là chức năng đặc biệt của quản lý. Ba lĩnh vực hoạt động này đều phải dựa trên các quy luật, quan điểm, nguyên tắc, phương pháp của khoa học quản lý, khoa học tổ chức và khoa học hành chính. Để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Nội vụ cần phải dựa trên các luận cứ khoa học, Bộ cần thiết phải có một tổ chức làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Đó là VKHTCNN và sự hiện diện của VKHTCNN trong cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ là sự cần thiết  tất yếu khách quan.

          1.2. Địa vị pháp lý của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

            Viện Khoa học tổ chức nhà nước (tiếng Anh: Institute on State Organizational Sciences, viết tắt là INSOS) theo quy định tại Quyết định số 2856/QĐ-BNV ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức nhà nước là đầu mối quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cao của Bộ Nội vụ. Với chức năng là một viện nghiên cứu khoa học đầu ngành Viện KHTCNN có các nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ bản về khoa học tổ chức, khoa học tổ chức nhà  nước; nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ chính trị hay phục vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng các thành tựu mới của khoa học và công nghệ vào giải quyết các nhiệm vụ của Bộ.

  1. Với chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tổ chức: VKHTCNN có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của Khoa học tổ chức (KHTC). Về lý luận nghiên cứu: Khái niệm, phạm vi, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của KHTC, mối quan hệ giữa KHTC với các lĩnh vực khoa học khác. Cụ thể, nghiên cứu các quy luật, các quan điểm, các nguyên tắc, các cơ sở phương pháp luận xem xét sự hình thành và phát triển của tổ chức. Về thực tiễn nghiên cứu những vấn đề cụ thể: Mục tiêu, các yếu tố cấu thành mục tiêu của tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; cơ cấu tổ chức, các yêu cầu, nguyên tắc xác định cơ cấu tổ chức; thiết kế tổ chức, các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế tổ chức, các yêu cầu, phương pháp thiết kế tổ chức; nguồn nhân lực, các yêu cầu, nhiệm vụ quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức, các nguồn lực, cơ sở, vật chất kỹ thuật, công nghệ duy trì  sự tồn tại và phát triển của tổ chức; cơ chế, phương pháp vận hành của tổ chức… Các kết quả nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của KHTC là căn cứ khoa học để giải quyết các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  2. Với chức năng nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ, VKHTCNN có nhiệm vụ nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học để giải quyết các vấn đề, các nhiệm vụ trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước (QLNN) của Bộ Nội  vụ.
  3. Với chức năng nghiên cứu chuyển giao VKHTCNN có nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng những thành tựu mới của khoa học và công nghệ vào giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ.

Tất cả các nhiệm vụ nghiên cứu của VKHTCNN đều nhằm cung cấp đầy đủ các luận cứ khoa học để giải quyết các chức năng, nhiệm vụ QLNN của Bộ Nội vụ. Điều này khẳng định địa vị pháp lý quan trọng của VKHTCNN trong cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ.

          2. Vai trò, đóng góp của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đối với sự phát triển của Bộ Nội vụ

          Vai trò, đóng góp của VKHTCNN đối với sự phát triển của Bộ Nội vụ chính là vai trò, đóng góp của VKHTCNN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hay chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Cụ thể trên các lĩnh vực sau:

         a. Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học, tham gia xây dựng và góp ý  các đề án, dự tháo nghị quyết Trung ương Đảng và Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ.

          - Xây dựng, tham gia xây dựng, góp ý các đề tài, dự thảo nghị quyết các hội nghị trung ương (TW) như: Đề án xây dựng Nghị quyết TW 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đề án về kiện toàn chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở (Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa IX) các Đề án Hội nghị TW 8 khóa VII, TW 3, TW 7 khóa VIII, TW 5 khóa X về cải cách hành chính nhà nước và các chương trình tổng thể CCHCNN. Đóng góp cụ thể của VKHTCNN là đã nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học để xác định các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp CCHCNN- Một trong các khâu đột phá thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 của đất nước; VKHTCNN đã tham xây dựng Đề án tổng kết 20 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Đặc biệt VKHTCNN đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao xây dựng Đề án về xã hội dân sự. Trên cơ sở kết quả xây dựng Đề án này Viện đã xây dựng Báo cáo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự” để Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị. Những vấn đề lý luận về xã hội dân sự rút ra từ việc nghiên cứu xây dựng Đề án và Báo cáo đã giúp Bộ Nội vụ cùng với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ đàm phán, đối thoại với EU về CCHC, thể chế và nhân quyền. Đây là đóng góp to lớn của VKHTCNN đáng ghi nhận.

      Đồng thời VKHTCNN đã tham mưu giúp lãnh đạo Bộ xây dựng các đề án, dự án có giá trị, có chất lượng cao như: Đề án và dự thảo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Đề án này đã cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn xác định các nhiệm vụ, thẩm quyền QLNN phân cấp giữa Chính phủ, các Bộ, ngành TW với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, tạo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của chính quyền cấp tỉnh trong hoạch định, quản lý chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của địa phương mình. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa chính quyền TW và Chính quyền địa phương đã trở thành chủ trương, giải pháp quan trọng trong tiến trình CCHC nhằm tinh gọn bộ máy HCNN. VKHTCNN cũng được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CBCC nhà nước” do Chính phủ phân cho Bộ Nội vụ. Trên cơ sở thực hiện đề án này, Viện soạn thảo để Bộ Trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg “Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của CBCC nhà nước”. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQTW5 khóa X năm 2010 về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy HCNN, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao xây dựng “Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã giao cho VKHTCNN chủ trì phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương xây dựng Đề án này. Đề án được Chính phủ trình Hội nghị BCHTW thông qua để Chính phủ trình Quốc hội ban hành các nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Đồng thời VKHTCNN cùng Vụ Chính quyền địa phương tham mưu xây dựng để Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chính phủ thông qua “Kế hoạch triển khai thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường”. Kế hoạch được triển khai thực hiện ở 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 8 năm thu được các kết quả  đáng ghi nhận. Nhưng do một vài lý do Đề án thí điểm tạm dừng, đây là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, các kết quả thu được trong nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường là các luận cứ khoa học để tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội ban hành “Luật Tổ chức Chính quyền địa phương” năm 2015. VKHTCNN còn được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao xây dựng, thực hiện Dự án “Điều tra đánh giá tác động hiệu quả kinh tế xã hội của việc chia tách đơn vị hành chính của các cấp. Kết quả thực hiện Dự án là cơ sở khoa học và thực tiễn để Bộ trưởng  Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn chỉ đạo tạm dừng chia tách đơn vị hành chính các cấp.

           Trên đây là các đóng góp to lớn, thiết thực, cụ thể và điển hình của VKHTCNN trong 30 năm qua không thể không ghi nhận.

           b. Ngiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học để hoạch định thể chế, chính sách tạo cơ sở pháp lý và công cụ quản lý các ngành, lĩnh vực Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ.

           Cụ thể VKHTCNN đã tham mưu xác định các đề tài nghiên cứu (cấp nhà nước, cấp bộ), các đề án, dự án, chủ trì, tham gia nghiên cứu, tổ chức nghiệm thu cung cấp các luận cứ khoa học xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành các luật như: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Lưu trữ, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Thanh niên… Tạo cơ sở pháp lý xây dựng các chính sách các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trong quản lý, quản trị các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước, thanh niên… Đây cũng là đóng góp không kém phần quan trọng của VKHTCNN đối với sự phát triển của Bộ, ngành  Nội vụ.

d. Cung cấp các luận cứ khoa học, kinh nghiệm giải quyết các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

          Trong 30 năm qua, Viện đã tham mưu xác định, chủ trì nghiên cứu, giao cho các đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu và tổ chức nghiệm thu 20 đề tài độc lập cấp nhà nước, trên 200 đề tài cấp bộ, 1 chương trình khoa học cấp bộ và gần 20 dự án điều tra cơ bản (theo số liệu thống kê không đầy đủ). Kết quả nghiên cứu các đề tài cấp Nhà nước, các chương trình, đề tài, dự án điều tra cấp Bộ đã cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn có giá trị, giúp giải quyết có kết quả các nhiệm vụ thuộc chức năng QLNN của Bộ Nội vụ. Đó là những đóng góp, tích cực của VKHTCNN cho sự phát triển của Bộ Nội vụ. Ví dụ các đề tài về tổ chức (xem mục 3) đã cung cấp luận cứ khoa học để tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực - Một trong các giải pháp quan trọng giúp tinh gọn cơ cấu Chính phủ, tinh giản bộ mày HCNN; giúp nghiên cứu trình Chính phủ Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội; đề án, dự thảo nghị định của Chính phủ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; dự thảo nghị định quy định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp nhà nước… Các đề tài nghiên cứu về nguồn nhân lực hành chính (đội ngũ CBCCNN) đã cung cấp các luận cứ khoa học xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ CBCC; xác định nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC… Ngoài ra, các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu trong Chương trình khoa học - công nhệ của Bộ Nội vụ do VKHTCNN đề xuất, thực hiện trong 30 năm qua còn cung cấp các luận cứ khoa học để Bộ Nội vụ tham mưu xây dựng trình Chính phủ ban hành và chủ trì tổ chức thực hiện các Chương tình tổng thể CCHCNN. Nhất là để Bộ Nộ vụ thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng trong các Chương trình tổng thể CCHCNN: Cải cách hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCNN. Đó là các đóng góp to lớn của VKHTCNN không chỉ đối với sự phát triển của Bộ Nội vụ mà còn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

d. Vai trò, đóng góp của Viện Khoa học tổ chức nhà nước trên cương vị là đầu mối quản lý khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ:

Hàng năm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và kết quả triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học-công nghệ năm trước, Viện đã chủ động tham mưu, xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học-công nghệ năm tới báo cáo Hội đồng khoa học Bộ thẩm định để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và báo cáo Bộ Khoa học và công nghệ. Sau khi được Bộ Khoa học và công nghệ chấp thuận cấp kinh phí, đã kịp thời tham mưu trình Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm các đề tài, đề án, dự án, chủ động đôn đốc, theo dõi tiến độ và tổ chức nghiệm thu các đề tài, đề án, dự án đã hoàn thành, kịp thời cung cấp các luận cứ khoa học giúp giải quyết các nhiệm vụ thuộc chức năng QLNN của Bộ Nội vụ. Ngoài ra, Viện còn tham mưu trình lãnh đạo bộ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025, Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ.

          3. Vai trò, đóng góp của Viện Khoa học tổ chức nhà nước đối với lĩnh vực khoa học tổ chức nhà nước.

           Với chức năng nghiên cứu cơ bản trong chương trình nghiên cứu khoa học- công nghệ của Bộ, VKHTCNN đã đặc biệt chú trọng xác định các đề tài khoa học (cấp nhà nước, cấp bộ), chương trình, đề án, dự án điều tra cơ bản đều hướng vào mục tiêu nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức và khoa học tổ chức nhà nước.

a. Triển khai nghiên cứu chương trình cấp bộ và đề tài cấp Nhà nước:

VKHTCNN đã triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu cơ bản về khoa học tổ chức và khoa học tổ chức nhà nước. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học cấp nhà nước về tổ chức bộ máy và đội ngũ CBCC như: luận cứ khoa học của việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2001-2010); nghiên cứu lý luận về tổ chức nhà nước phục vụ cải cách bộ máy nhà nước giai đoạn 2001-2010; nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế; chính sách đãi ngộ, khen thưởng, trọng dụng, tôn vinh cán bộ khoa học xã hội… Các kết quả nghiên cứu chương trình cấp bộ, các đề tài khoa học cấp nhà nước về tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ CBCC là minh chứng cụ thể về đóng góp của VKHTCNN đối với lĩnh vực khoa học tổ chức nhà nước.

          b. Triển khai nghiên cứu các đề tài cấp Bộ về tổ chức:

          Viện đã chủ trì hoạc tham gia nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện có kết quả một loạt đề tài khoa học cấp Bộ về tổ chức điển hình  như: Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh; Nghiên cứu về các hoạt động của văn phòng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ban và những hoạt động chung của Ban trong điều kiện mới; Xây dựng mô hình và hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành dọc; Cơ sở khoa học hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong điều kiện cải cách hành chính; Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ; Cơ sở khoa học - thực tiễn tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng yêu cầu cải cách cơ cấu Chính phủ trong thời kỳ chuyển đổi; Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Bộ Nội vụ theo hướng Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; Nghiên cứu vị trí, vai trò chức năng nhiệm vụ của sở trong hệ thống hành chính cấp tỉnh; Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức Thanh tra Bộ, ngành bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trật tự kỷ luật, kỷ cương hành chính; Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt… Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ về tổ chức, nhất là các đề tài nghiên cứu về Bộ đa ngành, đa lĩnh vực đã xác định được các quan điểm, nguyên tắc, yêu cầu và điều kiện tổ chức bộ máy Bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Đó là các đóng góp thiết thực có giá trị bổ sung hoàn thiện các vấn đề lý luận của khoa học tổ chức, khoa học tổ chức nhà nước

          c. Triển khai thực hiện các dự án điều tra cơ bản phục vụ nghiên cứu khoa học:

Trong 30 năm VKHTCNN đã triển khai, thực hiện 20 dự án điều tra cơ bản trong đó: Dự án “Điều tra cơ bản về chức năng, nhiệm vụ phân công, phân cấp quản lý nhà nước” năm 2000-2001; Dự án “Điều tra nghiên cứu thực trạng, đề xuất phương hướng giải pháp kiện toàn bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở”; Dự án “Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay”; Dự án “Điều tra nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan HCNN đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở nước ta hiện nay”; Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của UBND các cấp đáp ứng yêu cầu tổ chức hợp lý chính quyền địa phương”… Các kết quả, kết luận rút ra khi thực hiện các dự án điều tra cơ bản là các căn cứ thực tiễn có giá trị để nghiên cứu bổ sung hoàn thiện khoa học tổ chức và hoa học tổ chức nhà nước và giải quyết các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

          d. Tổ chức các hội thảo khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học:

Trong 30 năm tồn tại và phát triển Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức các hội thảo khoa học trong và ngoài nước như: “Khoa học tổ chức với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Việt Nam”; “Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam”; “Năng lực nhà nước đối với cải cách khu vực công và phát triển quốc gia ở các nước Đông Nam Châu Á và Hàn Quốc”; “Tọa đàm khoa học chiến lược phát triển ngành Nội vụ giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2035”; “Cơ sở khoa học tổ chức hợp lý chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay”… Kết quả của các Hội thảo khoa học đã góp phần bổ sung các vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học tổ chức và khoa học tổ chức nhà nước.

Tóm lại, các kết quả, kết luận, kiến nghị, đề xuất rút ra từ việc nghiên cứu các đề tài cấp Nhà nước độc lập, các đề tài cấp Bộ, các dự án điều tra cơ bản không chỉ có giá trị, có ý nghĩa thiết thực để giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ cấp thiết thuộc pham vi QLNN của Bộ Nội vụ, mà còn góp phần bổ sung hoàn thiện những vấn đề lý luận về Khoa học tổ chức, khoa học tổ chức nhà nước.

                                         TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Viện Khoa học tổ chức nhà nước 20 xây dựng và phát triển(1990-2010), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2010
  2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ (1990-2010), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2010.
  3. Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Nội vụ (2011-2020), NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội 2020.