TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Chương IV: QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 29. Quan hệ giữa lãnh đạo Viện với lãnh đạo Bộ

1. Viện trưởng được quan hệ và làm việc trực tiếp với lãnh đạo Bộ (Bộ trưởng và các thứ trưởng) theo các quy định trong các quyết định của Bộ trưởng về phân công công tác của lãnh đạo Bộ, các quy định chức năng, nhiệm vụ của Viện và quy chế làm việc của Bộ; có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến lãnh đạo bộ về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện.

2. Phó Viện trưởng theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Viện trưởng được dự các cuộc họp với lãnh đạo Bộ về các lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. Sau buổi làm việc có trách nhiệm báo cáo lại Viện trưởng toàn bộ nội dung công việc đã trao đổi, nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao sau khi có ý kiến của Viện trưởng. Đối với các vấn đề thuộc nội bộ của Viện chỉ được báo cáo trao đổi xin ý kiến lãnh đạo Bộ các vấn đề đã thống nhất trong lãnh đạo Viện và được sự đồng ý của Viện trưởng.

3. Cấp trưởng các đơn vị thuộc Viện và cá nhân cán bộ công chức, viên chức về nguyên tắc không được báo cáo, xin ý kiến và làm việc vượt cấp với lãnh đạo Bộ về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện và thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo Viện. Trong trường hợp Viện trưởng hoặc phó Viện trưởng phụ trách đi công tác vắng và trường hợp đặc biệt theo yêu cầu giải quyết công việc gấp, cấp trưởng các đơn vị thuộc Viện được làm việc, báo cáo với lãnh đạo Bộ về các vấn đề thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị, sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Viện trưởng, không được báo cáo các vấn đề thuộc nội bộ của Viện.

Trong các cuộc họp, các buổi làm việc của Lãnh đạo Viện với lãnh đạo Bộ theo phân công của Viện trưởng, cấp trưởng các đơn vị có liên quan được dự họp cùng, được uỷ quyền báo cáo, phát biểu trao đổi kiến nghị, đề xuất về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị và của Viện.

Điều 30. Quan hệ giữa lãnh đạo Viện với Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ

1. Viện là cơ quan thường trực Hội đồng khoa học của Bộ, Viện trưởng là uỷ viên thường trực Hội đồng khoa học của Bộ, có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ tổ chức và duy trì các hoạt động của Hội đồng khoa học của Bộ.

2. Viện trưởng giữ mối quan hệ thường xuyên và chặt chẽ với Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ, báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ về các nội dung, công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng; tổ chức chỉ đạo Viện thực hiện các ý kiến của Chủ tịch Hội đồng khoa học của  Bộ.

3. Phòng Quản lý khoa học của Viện có nhiệm vụ giúp Viện trưởng thực hiện chức năng uỷ viên thường trực Hội đồng khoa học của Bộ, duy trì mối quan hệ giữa Viện trưởng với Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ.

Điều 31. Quan hệ giữa Lãnh đạo Viện với Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

1. Quan hệ giữa Viện Khoa học tổ chức nhà nước với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ là quan hệ cùng cấp, phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao.

2. Thẩm quyền quan hệ, trao đổi, bàn bạc, phối hợp giải quyết công việc của Viện với các đơn vị khác trong Bộ thuộc Viện trưởng; Viện trưởng có trách nhiệm chủ động trao đổi với cấp trưởng các đơn vị hữu quan để tranh thủ sự hỗ trợ hoặc phối hợp giải quyết các công việc lãnh đạo  Bộ giao cho Viện chủ trì.

3. Trong trường hợp Viện trưởng bận hoặc đi công tác vắng có thể uỷ quyền cho một Phó Viện trưởng liên hệ, trao đổi, làm việc trực tiếp với lãnh đạo các đơn vị hữu quan về các nội dung công việc cần có sự hỗ trợ của họ, sau buổi làm việc phải báo cáo kết quả với Viện trưởng.

4. Khi trình Bộ trưởng các vấn đề có liên quan đến các đơn vị khác phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các đơn vị đó. Nếu các đơn vị có liên quan có ý kiến khác thì phải trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 32. Quan hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ

Viện có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý công tác khoa học của Bộ, là đầu mối quan hệ trực tiếp với Bộ Khoa học và công nghệ, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng, bảo vệ chương trình, kế hoạch nghiên cứu hàng năm và dài hạn với Bộ Khoa học và công nghệ và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đó, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định với Bộ Khoa học và công nghệ, duy trì mối quan hệ thường xuyên với các Vụ chức năng của Bộ Khoa học và công nghệ để xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ. Phòng quản lý khoa học, Phòng kế hoạch tài chính, Phòng tổng hợp giúp Viện trưởng duy trì các mối quan hệ với các vụ chức năng hữu quan của Bộ Khoa học và công nghệ.

Điều 33.  Quan hệ với Bộ Tài chính

Viện có trách nhiệm cùng vụ Kế hoạch tài chính tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng dự toán, kế hoạch ngân sách của Viện và dự toán kế hoạch ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Bộ, đồng thời có trách nhiệm quản lý triển khai thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm của Viện theo các quy định hiện hành của pháp luật; Viện duy trì mối quan hệ thường xuyên với các Vụ chức năng của Bộ Tài chính để xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý chi tiêu ngân sách, tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ của Viện, Phòng kế hoạch tài chính có trách nhiệm giúp Viện trưởng duy trì mối quan hệ giữa Viện với các vụ chức năng hữu quan của Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Khoa học công nghệ, Kho bạc và các cơ quan liên quan đến kế hoạch tài chính của Viện.

Điều 34. Quan hệ với các cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ ngoài Bộ

Viện duy trì mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ ngoài Bộ phục vụ việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ củaViện, công tác với các tổ chức, cá nhân ngoài Bộ để nghiên cứu các vấn đề về khoa học tổ chức và tổ chức nhà nước. Hàng năm tổ chức hội nghị cộng tác viên của Viện.

Điều 35. Quan hệ với các cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ nước ngoài

Việc quan hệ với các cơ quan, tổ chức khoa học công nghệ ở nước ngoài thực hiện theo phân cấp của Bộ trưởng, quy chế của Bộ Nội vụ và theo các quy định trong Thông tư số 12/2006/TTLT/KHCN-BTC-BNV ngày 5 tháng 6 năm 2006 của Liên bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Điều 36. Quan hệ với các tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội

Lãnh đạo Viện giữ mối quan hệ và thường xuyên thông tin cho cấp uỷ, đại diện công đoàn và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Viện về các nội dung quy định trong Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan khoa học, quy chế dân chủ của cơ quan Bộ và những nội dung khác mà Lãnh đạo Viện thấy cần thiết. Đồng thời có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn