TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Chương II: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN VÀ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN CỦA VIỆN

Điều 5. Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của lãnh đạo Viện

Lãnh đạo Viện thảo luận bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, trao đổi ý kiến với Ban chấp hành công đoàn Viện để Viện trưởng quyết định những công việc sau:

1. Chương trình kế hoạch triển khai thực hiện và tổng kết công tác hàng năm và dài hạn của Viện.

2. Kế hoạch triển khai thực  hiện nhiệm vụ do các cấp có thẩm quyền giao.

3. Các báo cáo tổng kết hàng năm,các đề án, dự án trình các cấp có thẩm quyền.

4. Đề xuất với lãnh đạo Bộ về việc thành lập, sát nhập, giải thể, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện.

5. Quy  hoạch cán bộ Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Viện; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Viện; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Viện từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống.

 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng

1. Viện trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 1501/2008/QĐ-BNV ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quản lý, điều hành mọi hoạt động của Viện.

2. Thực hiện đầy đủ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/06/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

3. Viện trưởng phụ trách công tác chung của Viện và một số lĩnh vực công tác cụ thể Viện trưởng thấy cần thiết phải quản lý trực tiếp.

4. Đảm bảo thực hiện dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Viện theo quy định hiện hành của pháp luật.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thêm thẩm quyền được giao.

6. Đại diện Viện Khoa học tổ chức nhà nước trong các quan hệ với cơ quan, tổ chức và cá nhân khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.

 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phó Viện trưởng

1. Giúp Viện trưởng quản lý, điều hành công việc chung của Viện theo các lĩnh vực được phân công, tham gia giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm được phân công; trực tiếp phụ trách 1 hoặc  một số lĩnh vực công tác của Viện theo sự  phân công của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, Phó Viện trưởng có trách nhiệm:

a) Giải quyết hoặc chỉ đạo tổ chức giải quyết và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dụng công việc thuộc lĩnh vực được phân công;

b) Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng về các vấn đề vướng mắc trong quá trình điều hành giải quyết công việc; ký thay Viện trưởng các công văn, giấy tờ trong  phạm vi được giao và báo cáo Viện trưởng về những vấn đề đó;

c) Thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Viện về các vấn đề chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực công tác được giao.

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng khi được Viện trưởng uỷ quyền.

3. Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng khoa học của Viện

1. Hội đồng khoa học của Viện là Tổ chức tư vấn giúp Viện trưởng thực hiện các công việc sau:

a) Xác định phương hướng, chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm, dài hạn củaViện, kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước;

b) Phân tích, đánh giá, kiến nghị về mục tiêu, yêu cầu và kết quả dự kiến của chương trình, đề tài, dự án do Viện chủ trì và quản lý;

c) Thực hiện các công việc khác theo đề nghị của Viện trưởng.

2. Hội đồng khoa học của Viện gồm: Viện trưởng là Chủ tịch Hội đồng và các thành viên khác là các phó Viện trưởng, cấp trưởng các đơn vị thuộc Viện; các chuyên gia có uy tín, có trình độ chuyên môn từ tiến sĩ trở lên, am hiểu sâu các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ của Bộ và của Viện.

a. Thư ký Hội đồng do Viện trưởng chỉ định.

b. Số lượng thành viên Hội đồng khoa học của Viện do Viện trưởng quyết định.

3. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo nhiệm kỳ 3 năm. Phòng Quản lý khoa học của Viện giúp Viện trưởng tổ chức và duy trì các hoạt động của Hội đồng khoa học của Viện.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trưởng và cấp phó các đơn vị thuộc Viện.

1. Cấp trưởng các đơn vị thuộc Viện có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các quyết định của Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và chế độ làm việc của các đơn vị thuộc Viện và các nhiệm vụ, quyền hạn chung của cán bộ, công chức, viên chức quy định trong các văn bản quy định pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Viện về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và các công việc đột xuất được giao.

2. Cấp phó của cấp trưởng các đơn vị thuộc Viện là người giúp cấp trưởng các đơn vị thực hiện một hoặc một số công tác được cấp trưởng các đơn vị phân công và chịu trách nhiệm trước cấp trưởng đơn vị về kết quả thực hiện công tác được giao.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên

1. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Viện được hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiện hành của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và người lao động.

2. Ngoài việc tuân thủ các quy định tại khoản 1 điều này, cán bộ, công chức, viên chức của Viện còn có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Tham gia vào việc xây dựng các định hướng nghiên cứu, chuyên môn của Viện, của đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, cấp trưởng đơn vị về kết quả thực hiện những nhiệm vụ đó;

b) Chủ động giải quyết công việc đảm bảo chất lượng và theo đúng thủ tục, trình tự, thời hạn quy định; tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi thông tin về công việc được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh phải báo cáo và đề xuất biện pháp giải quyết với cấp trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo Viện phụ trách trực tiếp;

c) Chủ động xác định và đề xuất hướng nghiên cứu chuyên sâu phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân;

d) Được hưởng các quyền quy định trong Quyết định của Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế làm việc của các đơn vị.

 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn