TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 Quy chế này quy định các nguyên tắc, chế độ làm việc, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ  phối hợp xử lý công việc của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước (dưới đây gọi tắt là Viện) và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đang làm việc tại Viện.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cán bộ lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

2. Các đơn vị thuộc Viện gồm các phòng và Trung tâm.

3. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện gồm cấp trưởng và cấp phó các phòng và các Trung tâm.

Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Viện

1. Viện Khoa học tổ chức nhà nước hoạt động theo các quy định hiện hành của pháp luật về khoa học và công nghệ, theo Quyết định số 1501/2008/QĐ-BNV ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước và theo Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/06/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

2. Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm và kỷ luật của cá nhân, phát huy tính chủ động và sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong Viện. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào tính chất, yêu cầu của từng công việc và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Viện. Viện trưởng có thể áp dụng các hình thức quản lý phù hợp, đảm bảo yêu cầu công việc và theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

3. Viện trưởng giao việc cho từng đơn vị trong Viện theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thông qua người đứng đầu các đơn vị hoặc trong trường hợp cần thiết, giao việc trực tiếp cho từng cán bộ, công chức, viên chức, của Viện; các nhiệm vụ lớn, phức tạp, yêu cầu thực hiện gấp, Viện trưởng giao cho một đơn vị chủ trì và chỉ định các đơn vị khác trong Viện tham gia phối hợp thực hiện.

4. Căn cứ vào kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Bộ và của Viện, Viện trưởng điều phối, phân công cán bộ, công chức, viên chức, của Viện tham gia vào các đề tài, chương trình nghiên cứu. Việc phân công công việc triển khai thực hiện đề tài, chương trình của Viện do Chủ nhiệm đề tài, chương trình chịu trách nhiệm sau khi có ý kiến của lãnh đạo Viện và theo các quy định về quản lý hoạt động khoa học hiện hành và các quy định có liên quan trong quy chế này.

5. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trong Viện theo nguyên tắc phát huy khả năng lao động sáng tạo của mọi đơn vị, cá nhân, trung thực, khách quan, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tự do sáng tạo, dân chủ, tự chịu trách nhiệm.

6. Công việc và các tác nghiệp trong Viện phải được triển khai thực hiện theo đúng các quy định, quy trình và kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ và quy chế làm việc của Bộ và của Viện, đảm bảo sự thông suốt và phối kết hợp chặt chẽ giữa các khâu, giữa các đơn vị và giữa các cá nhân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Viện; đảm bảo dân chủ và hiệu quả cao trong giải quyết công việc.

 

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn