TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội thảo “Bộ Nội vụ - 75 năm xây dựng và phát triển”

Sáng ngày 18/8, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổ chức Hội thảo “Bộ Nội vụ - 75 năm xây dựng và phát triển”. PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: TS. Thang Văn Phúc, PGS. TS Văn Tất Thu và bà Trần Thị Hà; các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ một số bộ, ngành; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, lịch sử của Bộ Nội vụ từ khi thành lập đến nay gắn liền với sự ra đời và phát triển của nhà nước cách mạng, với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước qua các giai đoạn lịch sử. Hội thảo nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Bộ và ngành Nội vụ qua 75 xây dựng và phát triển; tập trung làm rõ vai trò, nhiệm vụ, quá trình phát triển về tổ chức bộ máy và những thành tựu, kết quả hoạt động chủ yếu, bài học kinh nghiệm của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ qua các thời kỳ lịch sử.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, phát biểu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Nội vụ qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học. Nhìn chung, các ý kiến đều thống nhất khẳng định trong suốt 75 năm qua, Bộ Nội vụ đã không ngừng được xây dựng và phát triển; luôn triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách, văn bản của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương; thực hiện tốt công tác cán bộ, công chức, công vụ, tiền lương, cải cách hành chính nhà nước, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư - lưu trữ nhà nước... Trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, Bộ Nội vụ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước ngày càng chính quy, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong giai đoạn vừa qua, Bộ Nội vụ đã có những thành tích, cống hiến rất đáng ghi nhận:

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tham mưu cho Chính phủ và hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện tốt Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản và ban hành văn bản hướng dẫn để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, đặc biệt là Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, nhằm xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Chính vì vậy, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đạt được một số kết quả nổi bật, như: xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong các cơ quan nhà nước; xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; ban hành chính sách mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức; thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng...

Trong công tác cải cách hành chính, các nội dung và nhiệm vụ cải cách hành chính đã được Bộ Nội vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng cơ bản các mục tiêu đề ra. Bộ đã tham mưu cho Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp đề ra các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính mang tính toàn diện, đồng bộ và chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt. Bộ đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo giai đoạn và từng năm, thông qua đó đã đánh giá được ưu điểm và hạn chế của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương để có cơ sở trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Trong giai đoạn sắp tới, Bộ Nội vụ cần chú trọng làm tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Bộ Nội vụ phải là cơ quan thực hiện tốt nhất, có kết quả cao nhất các chủ trương, chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức. Tổ chức bộ máy của Bộ phải thực sự tinh gọn, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ tâm, đủ tầm và đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực. Có như vậy Bộ mới có thể chỉ đạo, hướng dẫn các bộ ngành và chính quyền địa phương thực hiện đúng, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật nhà nước có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, đóng góp đắc lực hơn vào công cuộc xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, cải cách nền hành chính nhà nước.   

          Bộ Nội vụ cần tăng cường công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ. Cần tuyên truyền, giáo dục cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức hiểu và nắm rõ những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, công chức của Bộ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân trước đây và sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Giáo dục niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Bộ, ngành Nội vụ để mỗi cán bộ, công chức, viên chức quyết tâm giữ gìn và phát huy vị thế, vai trò to lớn trong sự nghiệp cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.


Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn phát biểu tại Hội thảo


Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc phát biểu tại Hội thảo


Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu phát biểu tại Hội thảo


Nguyên Viện trưởng Viện Sử học Nguyễn Văn Nhật phát biểu tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

   Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, các chuyên gia, các nhà khoa học. Các ý kiến phát biểu đều khẳng định rằng, 75 năm qua, Bộ Nội vụ đã không ngừng được xây dựng và phát triển; luôn triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương; thực hiện tốt công tác cán bộ, công chức, công vụ, tiền lương, cải cách hành chính nhà nước, công tác tôn giáo, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ nhà nước...

   Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị cán bộ, công chức, viên chức Bộ, ngành Nội vụ không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình, xây dựng được đội ngũ có đủ năng lực, bản lĩnh để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Bộ, của ngành Nội vụ./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn, Trần Khánh


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn