TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Viện Khoa học tổ chức nhà nước bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam”

Sáng ngày 19/12/2019, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam” do TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 09 thành viên do GS.TS Nguyễn Hữu Khiển làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Khiển chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, TS. Dương Quang Tung đã báo cáo tóm tắt về quá trình và kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định việc nâng cao năng lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước là một yêu cầu tất yếu và cấp bách, coi đây là một trong những mục tiêu ưu tiên, trọng tâm của tiến trình đổi mới. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII cũng tiếp tục nêu rõ quan điểm của Đảng: “Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả, lấy kết quả phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá. Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình”.


TS. Nguyễn Ngọc Vân đại diện cơ quan chủ trì phát biểu

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, bộ máy hành chính nhà nước đã từng bước được kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bên trong của cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương được sắp xếp hợp lý hơn, giảm bớt tầng nấc, cấp trung gian, nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận và đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện công việc. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, nhà nước đã quan tâm ban hành cơ chế, chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực, nhất là trong việc thu chi tài chính; từng bước giảm bớt sự can thiệp của cơ quan quản lý cấp trên; thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ thực hiện cải cách hành chính nhà nước, đến nay, bộ máy hành chính nhà nước vẫn đang tồn tài nhiều bất cập, hạn chế cần khắc phục như: bộ máy hành chính còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức hành chính nhà nước chưa đủ rõ, còn chồng chéo; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong bộ máy chưa ăn khớp, còn có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; tính công khai, minh bạch còn hạn chế. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương chậm đổi mới. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại những bất cập như: vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước,...


TS. Dương Quang Tung thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Do vậy, việc triển khai đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam” là cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức trong khu vực công, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị về nội dung, phương pháp, bộ công cụ đánh giá và giải pháp thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, cải thiện chất lượng dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của người dân, tổ chức trong bối cảnh mới của đất nước hiện nay.


PGS.TS. Lê Minh Thông phát biểu nhận xét Đề tài

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nhóm nghiên cứu đã tổng quan và đánh giá theo hai nhóm nội dung liên quan là phù hợp. Trong đó, tập trung chính vào đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam. Nhìn chung, các số liệu thể hiện qua kết quả điều tra, khảo sát, bảng hỏi đối với chuyên gia cũng như các tài liệu thứ cấp được sử dụng vào báo cáo khoa học đảm bảo tính đại diện, độ tin cậy, xác thực và cập nhật so với thực tiễn. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra được các khái niệm có liên quan; văn phong chuẩn mực rõ ràng; cấu trúc nội dung báo cáo phản ánh logic các vấn đề nghiên cứu từ lý luận, thực trạng đến các giải pháp và đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các chương có sự kết nối phản ánh chính xác các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng tổng hợp kinh nghiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của khu vực công của một số quốc gia như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Đức, Pháp, Anh, và khối OECD, để từ đó rút ra một số kinh nghiệm chó thể vận dụng cho Việt Nam,…

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần phân tích các nhân tố ảnh hưởng; cần làm sâu sắc hơn nữa đối với chủ thể tham gia, đối tượng được đánh giá và môi trường chính trị - xã hội cũng như các yêu cầu đặt ra; cần bổ sung việc áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đánh giá và xử lý kết quả đánh giá, hiệu quả hoạt động sẽ nhanh, thuận lợi, chính xác, tiết kiệm hơn và góp phần hạn chế, giảm thiểu được sự can thiệp hay cảm tính của các chủ thể, khách thể tham gia đánh giá. Đồng thời, cần có đánh giá kỹ hơn về thực trạng đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, cần luận giải các vấn đề chọn hệ số trong đánh giá các tiêu chí; phần kết luận cần viết sâu sắc hơn, như vậy sẽ làm tăng thêm giá trị của kết quả nghiên cứu,…


Tập thể tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết của Nhóm nghiên cứu, cho rằng Đề tài là hay, có ý nghĩa khoa học cả về mặt lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần quan trọng vào việc cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời là căn cứ để tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần cải cách. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu tối đa những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

Kết quả bỏ phiếu đề tài: Đạt

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn